POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – rozbudowa gospodarstwa Pałczyn

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – rozbudowa gospodarstwa Pałczyn

Miłosław,  dnia 13.07.2011r


IŚR.6220.13.2011
                                                     


                                                                                  


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


 


awiadamia się, że na podstawie art. 73 ust.1  ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199 poz.1227  ze zm/oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) z dniem   11.07.2011r. na  wniosek  p. Daniela Sokowicza  zam. Pałczyn 55, 62-320 Miłosław wszczęto postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie gospodarstwa – obory do chowu krów na płytkiej ściółce   zezwalającej na zwiększenie obsady  do 60  DJP   na  działce nr 227 w miejscowości Pałczyn.


W związku z tym w terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia
w Urzędzie Gminy Miłosław –  budynek B pokój nr 13 w godz. urzędowania.Otrzymują:


1. Strony postępowania
      2.   a/a


                                                                                                              Burmistrz Gminy Miłosław
                                                                                                  /-/ Zbigniew Skikiewicz