POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek – Miłoslaw

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek – Miłoslaw

Burmistrz Gminy Miłosław
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek:


1. Miłosław działka nr 321/28 o pow. 0,0648 ha 
2. Miłosław działka nr 321/31 o pow. 0,0702 ha
3. Miłosław działka nr 321/35 o pow. 0,0567 ha
4. Miłosław działka nr 321/38 o pow. 0,0443 ha
5.Czeszewo działka nr 427/4   o pow. 0,4616 ha
Dla przedmiotowych działek nie ma opracowanego planu zagospodarowania.
W opracowanym i zatwierdzonym Uchwałą nr XI/60/99 Rady Miejskiej w Miłosławiu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu działki przewidziane są na cele produkcji rolnej.
Cena wywoławcza  działki nr 321/28 wynosi     3.420,00 zł
                                  działki nr 321/31 wynosi    3.510,00 zł
                                  działki nr 321/35 wynosi    2.835,00 zł
                                  działki nr 321/38 wynosi    2.215,00 zł
                                  działki nr 427/4   wynosi  11.500,00 zł
Przetarg  odbędzie się w dniu 03 sierpnia  2011 roku o godz.900   na działkę 321/28
                                                                                          o godz.915   na działkę 321/31
                                                                                          o godz.930   na działkę 321/35
                                                                                          o godz.945   na działkę 321/38
                                                                                          o godz.1000 na działkę 427/4                                                                                       
w sali narad Urzędu Gminy / I piętro nowego budynku
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w wysokości
na działke nr 321/28 – kwotę 350,00  zł.
na działkę nr 321/31 – kwotę 400,00  zł.
na działke nr 321/35 – kwotę 300,00  zł.
na działkę nr 321/38 – kwotę 250,00  zł.
na działkę nr 427/4   – kwotę 1.150,00 zł
w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy
nr 33 9681 0002 2200 0202 0001 6290 w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni   do dnia 26 listopada 2010 r. godz.1400 
Przedmiotowe działki znajdują się w dzierżawie.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia złożyć wniosek o nabycie nieruchomości
Uczestnicy przetargu w dniu przetargu powinni okazać dowód osobisty oraz dowód wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
Oferentom, którzy przetargu nie wygrają wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Szczegółowych informacji udziela – Maria  Matuszak  insp. ds. gospodarki nieruchomościami
tel. 061 438 37 27 lub  061 438 20 21  w pok. nr 13 B / w starym budynku/ w godzinach urzędowania.
Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz.543 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie określenia  szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy / Dz. U. z  2004 r. Nr 207  poz..2108 /.                                                                                                                                                   BURMISTRZ   GMINY
                                                                                                                                               /-/ ZBIGNIEW SKIKIEWICZ