POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > X sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu 12.07.2011r.

X sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu 12.07.2011r.

                                                            Miłosław, 1.07.2011 r.


                           O G Ł O S Z E N I E
Podaję do publicznej wiadomości, że we wtorek 12 lipca 2011 r.
o godz. 1200 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu odbędzie X sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu.
Program sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza
z wykonania uchwał Rady Miejskiej, oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach:
a) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłosław;
b) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ośrodka produkcyjnego gazu, strefy przyodwiertowej oraz gazociągu wraz
z infrastrukturą towarzyszącą relacji: złoże gazu Miłosław E- Winna Góra
– KGZ Radlin II odcinek na terenie gminy Miłosław obręb: Bugaj.
7. Pytania i wnioski radnych.
8. Wolne głosy i informacje.
9. Zamknięcie sesji.Przewodniczący Rady Miejskiej
w Miłosławiu
     (-) inż. Jarosław Sobczak