POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 1 marca 2011 roku do dnia 29 marca 2011 roku

Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 1 marca 2011 roku do dnia 29 marca 2011 roku

Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym
tj. od dnia 1 marca 2011 roku do dnia 29 marca 2011 roku 
I. Podjęte zarządzenia:
1. Zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Gminy MIłosław z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr V/26/11 z dnia
28 lutego 2011 roku.
2. Zarządzenie Nr  9/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie
powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty na realizację wspierania zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w gminie Miłosław.
3. Zarządzenie Nr 10/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Książno.
4. Zarządzenie Nr 11/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pałczyn.
5. Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie
przedstawienia Radzie Miejskiej w Miłosławiu informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy za rok 2010.
6. Zarządzenie Nr 13/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Miłosławiu stanowiących mienie komunalne.
7. Zarządzenie Nr 14/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Gorzyce.
8. Zarządzenie Nr 15/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mikuszewo.
9. Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 15 marca 2011 r.
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Białe Piątkowo.
10. Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 15 marca 2011 r.
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Kozubiec.
11. Zarządzenie Nr 18/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bugaj.
12. Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Chlebowo.


II.  Sprawy bieżące:
1.Stosownie do wydanych zarządzeń w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej we wsi Książno, Pałczyn , Gorzyce, Mikuszewo, Białe Piątkowo i Kozubiec odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich, i tak: w wyniku wyborów we wsi Książno funkcję sołtysa pełniła będzie  pani Justyna Gorzelana, we wsi Pałczyn  pani  Zofia Przybylska, w  Gorzycach  pan Stanisław Filipiak, we wsi Mikuszewo pani Renata Nowak, Białe Piątkowo pan Czesław Lalka, we wsi  Kozubiec pan Mariusz Pawlak.
2.W dniu 10 marca 2011 roku podpisałem z Marszałkiem Województwa siedem umów na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach tych umów realizowana będzie operacja pt. Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej
– w  Chlebowie i Orzechowie,
– w Lipiu i Pałczynie , we wsi Rudki i Mikuszewo
– we wsi Czeszewo i Białe Piątkowo. 
– w Nowej Wsi Podgórnej i  Skotnikach
– we wsi Gorzyce i Biechowo .


Ponadto zakupione zostaną zestawy biesiadne dla miejscowości: Orzechowo, Gorzyce, Kębłowo
 i Nowa Wieś Podgórna.
3. W dniu 14.03.2011 roku Komisja konkursowa przydzieliła dotacje w wysokości 16.000,- złotych na realizację trzech zadań publicznych, które zostały ogłoszone
w otwartych konkursach ofert.
Dotacje w formie wspierania zadań publicznych otrzymały następujące Stowarzyszenia:
Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprwanym złożyło oferty na dwa zadania:
w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) Organizowanie imprez integracyjnych( spotkania z osobami niepełnosprawnymi
– w wysokości: 5.000,- zł
b) Pomoc i profilaktyka osobom chorym i niepełnosprawnym – w wysokości:
6.000,- zł
Stowarzyszenie Pomocy KRĄG Nowe Miasto nad Wartą złożyło ofertę na zadanie:
w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patalogiom społecznym:


a) Realizacja programów pomocy dla osób bezdomnych w wysokości: 5.000,- złII. Zamówienia Publiczne
W dniu 28 marca ogłoszony został przetarg nieograniczony na odwiert studni głębinowej oraz likwidacja studni w m. Pałczyn gmina Miłosław, termin przyjmowania ofert mija  dnia 12.04.
2011 roku, godz.10:00.
                B u r m i s t r z            


        /-/Zbigniew Skikiewicz