POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego

Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego


O B W I E S Z C Z E N I E
STAROSTY  WRZESIŃSKIEGO
z dnia  10 czerwca 2011 r.
o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę


 


           Starosta wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm. ),


podaje do publicznej wiadomości


że w dniu 10 czerwca 2011 r., została wydana decyzja nr 328/2011 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.:


BUDOWA  ELEKTROWNI  WIATROWEJ  WRAZ 
Z  WEWNĘTRZNĄ  DROGĄ  DOJAZDOWĄ


na działce oznaczonej nr ewid. gruntu 242, obręb Skotniki               W związku z powyższym informuje się, o możliwości zapoznania z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10 w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej, Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 2, w godzinach urzędowania.