POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > IX Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu 29.06.2011r.

IX Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu 29.06.2011r.


 Miłosław, 22.06.2011 r.


                          O G Ł O S Z E N I E
Podaję do publicznej wiadomości, że w środę 29 czerwca 2011 r.
o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu odbędzie IX sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu.
Program sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza
z wykonania uchwał Rady Miejskiej, oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach:
a) zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej, zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Orzechowie, rejon ulic Topolowej i Miłosławskiej;
b)  zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miłosław;
c) podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji instytucji kultury (dotyczy Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie);
d) podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji instytucji kultury (dotyczy Świetlicy Wiejskiej w Orzechowie);
e) podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji instytucji kultury (dotyczy Świetlicy Wiejskiej w Pałczynie);
f) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Miłosławiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
g) powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników;
h) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania z Programu „PROW 2007 – 2013”;
i) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań z Programu „WROP 2007 – 2013”;
j) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2011 – 2027;
k) zmian w budżecie gminy Miłosław na 2011 rok.
7.  Pytania i wnioski radnych.
8. Wolne głosy i informacje.
9. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Miłosławiu
     (-) inż. Jarosław Sobczak