POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > UWAGA – Zmiany dotyczące zgłaszania kandydatów na ławników

UWAGA – Zmiany dotyczące zgłaszania kandydatów na ławników

 UWAGA!
14 czerwca 2011 r. weszły w życie zmiany w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zgodnie z którymi :
• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
• Grupa obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy, jest uprawniona do zgłaszania kandydatów na ławników, gdy liczy co najmniej 50 osób.
• Prawo do kandydowania na ławnika zyskały osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w miejscu kandydowania co najmniej od roku.