POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Apelujemy o zgłaszanie kandydatów na ławników sądowych

Apelujemy o zgłaszanie kandydatów na ławników sądowych

 A P E L


W związku z rozpoczynającą się kampanią wyborczą na ławników apeluję
o zgłaszanie kandydatów do pełnienia wymienionej funkcji.  Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają w głosowaniu tajnym rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów.
W myśl ustaleń Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu Rada Miejska w Miłosławiu wybierze :
– 3 ławników do Sądu Rejonowego we Wrześni,
– 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Środzie Wlkp.
 
 Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (DZ. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm) kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji. Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Jak stanowi art.158 cytowanej ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:
– posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
– jest nieskazitelnego charakteru,
  – ukończył 30 lat,
  – jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  –  nie przekroczył 70 lat,
  –  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  –  posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, określonej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370 ). Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty. Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
 1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;
 3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty
za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie należy skierować do Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu,
ul. Marcinkowskiego 32, 60-967 Poznań, Tel. 61 85 66 018 lub 61 85 66 086,
Fax. 61 85 66 019. Wnioski należy składać w Biurze Podawczym.
Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.
Przewodniczący Rady Miejskiej
  


                                                              (-) inż. Jarosław Sobczak