POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > VIII sesja Rady Miejskiej 31.05.2011 r.

VIII sesja Rady Miejskiej 31.05.2011 r.


                                                                           Miłosław, 18.05.2011 r.


                                      O G Ł O S Z E N I E
Podaję do publicznej wiadomości, że we wtorek 31 maja 2011 r.
o godz. 1600 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu odbędzie VIII sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu.
Program sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miejskiej, oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach:
a) zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław na  okres   od  1.07.2011 r  do  30.06.2012 r.
b) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok;
c) zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok;
d) zmiany uchwały w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku rolnego;
e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia sposobu pobierania podatku leśnego;
f) zmian w budżecie gminy Miłosław na 2011 rok.
7.  Pytania i wnioski radnych.
8. Wolne głosy i informacje.
9. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Miłosławiu
     (-) inż. Jarosław Sobczak