POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Zawiadomienie – Czeszewo ul. Leśna

Zawiadomienie – Czeszewo ul. Leśna

                                                                  Miłosław,  2011- 05- 12


 IŚR.6220.10.2011                                      
        
                                                            


          


                                           ZAWIADOMIENIE
                                  o wszczęciu postępowania


             Zawiadamia się, że na podstawie art.. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)  z dniem 12.05.2011r.
na  wniosek  firmy:
PHU Sylwia Nather Czeszewo Budy 5/8, 62-320 Miłosław
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:


zmiana sposobu użytkowania  istniejącego budynku –  szopy na maszyny rolnicze
 na warsztat mechanika pojazdowa i blacharstwo.


Inwestycja polega na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku szopy na maszyny rolnicze na warsztat mechanika pojazdowa i blacharstwo na  jedno stanowisko naprawcze.
Teren inwestycji  – działka nr 348/1  w Czeszewie stanowi działkę zabudowaną budynkiem gospodarczym.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko / Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010 r ./ do inwestycji mogących oddziaływać na środowisko zaliczyć należy wnioskowaną inwestycję (§3 ust.1 pkt 76).
      Ogólną charakterystykę przedsięwzięcia opisano w karcie informacyjnej przedsięwzięcia dołączonej do  wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


W związku z tym w terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia
w Urzędzie Gminy Miłosław – budynek B pokój nr 13 w godz. 9:00 – 11:00.                                                                            


                                                                                  Burmistrz Gminy Miłosław
                                                                                    /-/ Zbigniew Skikiewicz