POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Ustny Przetarg nieograniczony na sprzedaż działek Orzechowo

Ustny Przetarg nieograniczony na sprzedaż działek Orzechowo

Burmistrz Gminy Miłosław                                                                                                                                                                                                                                  
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek:


1. Orzechowo działka nr 541/5 o pow.   968 m2 
2. Orzechowo działka nr 541/6 o pow. 1023 m2 
3. Orzechowo działka nr 541/7 o pow. 1077 m2 
4. Orzechowo działka nr 541/8 o pow. 1132 m2 
Dla przedmiotowych działek zostały wydane decyzje Burmistrza Gminy Miłosław nr IŚR 7331/77/10
i nr IŚR 7331/78/10 o warunkach zabudowy wraz z zasadami podziału nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne .
Cena wywoławcza  działki nr 541/5 wynosi    24.300,00 zł         
       541/6 wynosi    25.650,00 zł        
       541/7 wynosi    27.000,00 zł         
       541/8 wynosi    28.400,00 zł          
                                                  
Przetarg  odbędzie się w dniu 9 czerwca 2011 roku   


o godz.9:00  na działkę 541/5 
o godz.9:30 na działkę 541/6
o godz.10:00na działkę 541/7
o godz.10:30na działkę 541/8
w sali narad Urzędu Gminy / I piętro nowego budynku
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w wysokości
na działkę nr 541/5 – kwotę     2.430,00 zł
na działkę nr 541/6 – kwotę     2.565,00 zł
na działkę nr 541/7 – kwotę     2.700,00 zł
na działkę nr 541/8 – kwotę     2.840,00 zł
w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy
nr 33 9681 0002 2200 0202 0001 6290 w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni
do dnia 6 czerwca  2011 r. godz.1400 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia złożyć wniosek o nabycie nieruchomości
Uczestnicy przetargu w dniu przetargu powinni okazać dowód osobisty oraz dowód wpłaty wadium. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
Oferentom, którzy przetargu nie wygrają wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Szczegółowych informacji udziela – Maria  Matuszak  insp. ds. gospodarki nieruchomościami
tel. 061 438 37 27 lub  061 438 20 21  w pok. nr 13 B / w starym budynku/ w godzinach urzędowania.
Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/ tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz.543 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie określenia  szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy / Dz. U. z  2004 r. Nr 207  poz..2108 /.                                                                                                                                                     BURMISTRZ   GMINY
                                                                                                                                               /-/ ZBIGNIEW SKIKIEWICZ