POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Zawiadomienie o decyzji – studnia Pałczyn

Zawiadomienie o decyzji – studnia Pałczyn

Miłosław,  2011- 04- 27IŚR 6220.1.2011
                                                                                                                                  


ZAWIADOMIENIE   Zawiadamia się, iż zgodnie z art.79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)  w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:


Wykonaniu otworu studziennego zastępczego 1A ujmującego wodę podziemną z utworów trzeciorzędowych na działce ewidencyjnej nr 73/1 w m. Pałczyn gmina Miłosław.


zebrano dowody i opinie w sprawie oraz Burmistrz Gminy Miłosław wyda
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
    
 W związku z tym stosownie do art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do zapoznania się z dokumentacją i zgłaszania uwag.
W terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia
w Urzędzie Gminy Miłosław – budynek B pokój nr 13 w godz. urzędowania.


Ogłoszono:
      –    tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu
strona internetowa Urzędu Gminy Miłosław- zakładka Ochrona środowiska
tablica sołectwa Pałczyn


                                                                                            Burmistrz Gminy Miłosław
                                                                                            /-/ Zbigniew Skikiewicz