POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > VII sesja Rady Miejskiej 28.04.2011 r.

VII sesja Rady Miejskiej 28.04.2011 r.

                                                                                Miłosław, 15.04.2011 r. 
                                            O G Ł O S Z E N I E
Podaję do publicznej wiadomości, że w czwartek 28 kwietnia 2011 r.
o godz. 1600 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu odbędzie VII sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu.
Program sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miejskiej, oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miłosławiu w 2010 r.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej
w Miłosławiu w 2010 r.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Miejskiej
w Miłosławiu w 2010 r.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Miłosławiu w 2010 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały lub zajęcie stanowiska w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miłosław za 2010  rok.
11. Udzielenie Burmistrzowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu Gminy w 2010 r.:
a) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2010 r.,
b) informacja Burmistrza nt. wykonania planu gospodarczego w 2010 r.,
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o wykonaniu budżetu wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium,
d) zapoznanie z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu:
– o przedłożonych przez Burmistrza sprawozdaniach z wykonania budżetu,
– o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium,
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Miłosław.
12. Pytania i wnioski radnych.
13. Wolne głosy i informacje.
14. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Miłosławiu
     (-) inż. Jarosław Sobczak