POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Orzechowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Orzechowo

     OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej, zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  w ORZECHOWIE, rejon   ul. Topolowej i Miłosławskiej wraz z prognozą oddziaływania   na środowisko


Na podstawie art. 17.pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 z 2008 r.) i w oparciu o uchwałę  Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XXXVI/229/06 z dnia 19 września      2006 r.  zawiadamiam o wyłożeniu  do publicznego wglądu projektu:


o miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej, zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  w ORZECHOWIE, rejon   ul. Topolowej i Miłosławskiej wraz z prognozą oddziaływania  na środowisko


w dniach od  15.04.2011r. do  05.05.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław , ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław w godzinach od 800 do 1400


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami, odbędzie się w dniu  05.05.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław , ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław. o godz. 1400


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy może wnieść uwagi do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.


Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Miłosław z podaniem imienia i nazwiska, nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, określenia przedmiotu której uwaga dotyczy lub w formie elektronicznej na adres mailowy gminy, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Do prognozy oddziaływania na środowisko można składać uwagi w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2011r.                                                                                                  Burmistrz Gminy Miłosław
            Zbigniew Skikiewicz