POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – wykonanie otworu studziennego Pałczyn

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – wykonanie otworu studziennego Pałczyn

Miłosław, 27.01.2011r.


 


IŚR 6220.1.2011
                                                     


                                                                                  


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


              Zawiadamia się, że na podstawie art.. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)  z dniem 27.01.2011r.
na  wniosek Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Gminy Miłosław wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:


  Wykonaniu otworu studziennego zastępczego 1A ujmującego wodę podziemną z utworów trzeciorzędowych na działce ewidencyjnej nr 73/1 w m. Pałczyn gmina Miłosław.


Planowana inwestycja polega na wykonaniu studni zastępczej nr 1A  ( za  studnię nr 1, która zostanie zlikwidowana) na działce nr ewid. 73/1o pow. 0,1470 ha w miejscowości Pałczyn, gmina Miłosław będącej własnością Gminy Miłosław. Projektowany otwór zastępczy planuje się wykonać w odległości 8-10 m na południe od istniejącego otworu.


W związku z tym w terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia
w Urzędzie Gminy Miłosław – budynek B pokój nr 13 w godz. 9:00 – 11:00.


 


 


 


Otrzymują:


      1.  Strony postępowania              
      2. a/a