POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – Budowa kompleksu boisk sportowych

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – Budowa kompleksu boisk sportowych


 


                                                          

Nr IŚR.7335-10/10

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

                        Na  podstawie art.   53 ust. 1  ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), Burmistrz Gminy Miłosław zawiadamia:

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod nazwą:

 

budowa kompleksu boisk sportowych z przebudową istniejących pomieszczeń

 w budynku Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu

 z dostosowaniem do programu”Moje boisko Orlik 2012

na dz. ozn. numerem ewidencyjnym – 799 położonej w Miłosławiu

 

 

            W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Miłosław – Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Miłosławiu przy ul. Wrzesińskiej 19   –   pokój nr 11B w godzinach 7:30 – 15:00.

 

Ogłoszono:

– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,

– strona internetowa,

– a/a,

 

 

 

                                                 BURMISTRZ GMINY MIŁOSŁAW

                                                               (-) mgr Zbigniew Skikiewicz