POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od 27.09.2008 r. do 30.10.2008 r.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej


tj. od dnia 27 września do dnia 30 października 2008 roku.

 

I. Podjęte zarządzenia:

– Zarządzenie Nr 53/08 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 29 września 2008 roku w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XVII/24/08 z dnia 26 września 2008 r.


– Zarządzenie Nr 54/08 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2008 rok.


– Zarządzenie Nr 55/08 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 30 września 2008 roku w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław Nr 54/08 z dnia 30 września 2008 roku.


Zarządzenie Nr 56/08 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie.


II. Sprawy bieżące

1. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miłosław, w dniu 1 października b.r. odbyła się w Urzędzie Gminy debata strategiczna. Wypracowane w Strategii zadania staną się między innymi postawą do aplikowania projektów w funduszach strukturalnych Unii Europejskiej.


2. W dniach 10 i 11 października 2008 r. w Poznaniu i Miłosławiu miały miejsce uroczystości związane z wręczeniem Nagrody imienia Kościelskich tegorocznemu jej laureatowi, Jackowi Dukajowi. Sprawny przebieg wszystkich punktów programu i efektowna oprawa uroczystości nie byłyby możliwe bez finansowego wsparcia ich organizacji przez sponsorów, a także bez zaangażowania wielu osób, które aktywnie brały udział w przygotowaniu uroczystości.


Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim za okazane zrozumienie i udzieloną pomoc w zorganizowaniu wspomnianych uroczystości.


3. W dniu 18 października brałem udział w uroczystościach związanych
z wręczeniem Szkole Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu odznaki honorowej Za Zasługi Dla Województwa Wielkopolskiego.


4. Gmina Miłosław w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” złożyła dwa wnioski o dofinansowanie projektów pn.


1. Realizacja zajęć świetlicowych i zajęć na basenie dla uczniów z terenu Gminy Miłosław . Na realizację tego projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie – 64.948,00 złotych


2. Projekt „My też mamy swoje przedszkole” – otrzymał dofinansowanie w kwocie 15.050,00 złotych.


III. Zaległości podatkowe

Stan zaległości na dzień 24 października 2008 roku wynosi 71.110,83 złotych,i przedstawia się następująco;

Osoby prawne:


 

– podatek rolny – 143,00

– podatek od nieruchomości – 47.385,40Osoby fizyczne:

 

– podatek rolny – 13.714,10


– podatek od nieruchomości – 9.939,33


– podatek leśny – 29,00


IV. Zamówienia Publiczne

W dniu 21 października 2008 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław łącznie z zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach – trasa od nr 1 do nr 5.


Termin przyjmowania ofert mija o godz. 10.00 w dniu 20 listopada 2008 roku, otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.30.


B u r m i s t r z

(-) mgr Zbigniew Skikiewicz

 


Realizacja uchwał Rady Miejskiej
podjętych na sesji w dniu 26 września 2008 r.

 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Nadzoru i Kontroli w Poznaniu otrzymał:

1. Uchwałę Nr XVII/124/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2008 rok;


2. Uchwałę Nr XVII/125/08 zmieniającą uchwałę w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu;


3. Uchwałę Nr XVII/126/08 w sprawie zwolnienia od opłat za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;


4. Uchwałę XVII/127/08 zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok.


Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Koninie przekazano:


1. Uchwałę Nr XVII/124/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2008 r.;


2. Uchwałę Nr XVII/126/08 w sprawie zwolnienia od opłat za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;


3. Uchwałę Nr XVII/127/08 zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok.


Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, wniosłem o opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego następujących uchwał:


1. Uchwały Nr XVII/125/08 zmieniającą uchwałę w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu;


2. Uchwały Nr XVII/126/08 w sprawie zwolnienia od opłat za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;


3. Uchwały Nr XVII/127/08 zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok.


Do kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu przekazana została uchwała Nr XVII/125/08 zmieniającą uchwałę w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu.


Krzysztof Helik Prokurator Rejonowy we Wrześni otrzymał uchwałęNr XVII/127/08 zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok.


B u r m i s t r z

(-) mgr Zbigniew Skikiewicz