POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Sprawozdanie Burmistrza od 27.05 – 24.06.08 r.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej


tj.  od  dnia 27 maja do dnia  24 czerwca  2008 roku

 

I. Podjęte zarządzenia


– Zarządzenie Nr 0152/3/08 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 29 maja 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Miłosław na rok szkolny 2008/09– Zarządzenie Nr  44/08 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 2 czerwca 2008 roku
w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr  XV/105/08 z dnia 27 maja 2008 roku.II. Sprawy bieżące


     1. W nawiązaniu do podjętej przez Wysoką Radę uchwały o przystąpieniu do
     Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”, pragnę w tym miejscu Państwa        
     poinformować,  że w dniu 16 maja 2008 roku Lokalna Grupa Działania –
     „Z NAMI  WARTO” została zarejestrowana w Krajowym rejestrze Sądowym  
     W dniu 9 czerwca odbyło się w Urzędzie Gminy Walne zebranie członków tego
     Stowarzyszenia. Walne wybrało władze Stowarzyszenia, i tak prezesem wybrany
     został Jerzy Mazurkiewicz, a członkami Zarządu – Elżbieta Kłosowska, Agnieszka
     Przysiuda, Piotr Matuszewski, Edmund Kubis, Grzegorz Kaźmierczak.
     Na członków Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Roman Ejchorszt,
     Jarosław Kwiatek, Bogusława Stramczewska-Wietrzyńska.


2. W dniu 30 maja 2008 r. został ponownie ogłoszony ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 545/24 o pow. 0,1766 ha położonej
w Orzechowie  przy ul. Miłosławskiej  zabudowanej budynkiem użytkowym o pow. 736 m2,  w tym 185 m2  pomieszczenia biurowo – socjalne.


     Przetarg odbędzie się w dniu 4 lipca  2008 roku  o godz.10 oo  w sali narad   
     Urzędu Gminy.


           


     3.  W  dniu 7 czerwca uczestniczyłem w uroczystościach związanych z obchodami
     75 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzechowie.     4. W dniu 9 czerwca brałem udział w posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego 
     Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP, które miało miejsce w Czeszewie.
     Podczas tego spotkania miałem przyjemność przedstawić członkom Zarządu
     Wojewódzkiego nasze osiągnięcia w gminnym pożarnictwie, które to zostały
     wysoko ocenione przez Zarząd.


    


    5.  11 czerwca spotkałem się z sołtysami w celu omówienia gospodarki finansowej
    Rad Sołeckich i utrzymania świetlic wiejskich.    6. 12 czerwca  w Gnieźnie odbyło się spotkanie dotyczące Porozumienia
    Międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania
    i wykonania zadania p.n. System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla
    gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania
    Odpadów w Lulkowie”.  W spotkaniu tym uczestniczył  Zastępca – Błażej Pera.   7.  W dniu 14 czerwca brałem udział w obchodach 50 lecia Koła Gospodyń
    Wiejskich w Mikuszewie.


  


  8. W dniu 21 czerwca w Gorzycach odbyły się  warsztaty  folklorystyczne podczas
     których wystąpił między innymi zespół Troczanie z Litwy. Gospodarzem spotkania   
     był uczniowski Klub Sportowy z Gorzyc i zespół Ziemia  Wrzesińska.  9. 22 czerwca odbyły się w Orzechowie zawody sportowo-pożarnicze.10. W dniu 28 maja podpisałem umowę na wykonanie Strategii Rozwiązywania


      Problemów Społecznych dla Gminy Miłosław.11. Na renowację nagrobka  na mogile zbiorowej „Powstańców Wielkopolskich” oraz   


      na renowację nagrobka na mogile  „Kosynierów” w Miłosławiu gmina otrzymała
      z Urzędu Wojewódzkiego dotację w  kwocie 6.600,00 złotych.12. Z budżetu Województwa Wielkopolskiego otrzymaliśmy 28.000,00 złotych na modernizację ciągów chodnikowych na terenie gminy.    13. Wniosek złożony w  programie Operacyjnym  Kapitał Ludzki Piorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.1.2 – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych na lata 2008-2010 został oceniony pozytywnie pod względem formalnym. Kwota o jaką wnioskowaliśmy to 574.648 złotych.14. W ubiegłym tygodniu zakończył się rok szkolny. Przy tej okazji chciałem Państwa poinformować, że najlepsze wyniki z testów gimnazjalnych w powiecie otrzymali gimnazjaliści  z Zespołu Szkół w Orzechowie.      


 


III. Zaległości podatkowe Zaległości podatkowe na dzień 19 czerwca 2008 roku wynoszą 60.436,71 złotych,
a przedstawiają się następująco


Osoby fizyczne:


Podatek rolny                                   –    8.384,40  


Podatek od nieruchomości            –  11.012,63


Podatek leśny                                   –         22,00


Osoby prawne:


Podatek rolny                                   –        105,00


Podatek od nieruchomości            –   40.912,68


Podatek leśny                                  –           0,00                                                                                 


                                                                                   B u r m i s t r z                                                                        (-) mgr Zbigniew SkikiewiczRealizacja uchwał Rady Miejskiej


podjętych na sesji w dniu 27 maja 2008 rokuWielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru i Kontroli otrzymał uchwały
o następujących numerach:


1.      Nr XV/105/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2008 rok;


2.      Nr XV/106/08 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/07 Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Orzechowie nie będących nauczycielami;


3.      Nr XV/107/08 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/07 Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu nie będących nauczycielami;


4.      Nr XV/108/08 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/07 Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Szkoły Podstawowej  im. Wiosny Ludów w Miłosławiu nie będących nauczycielami;


5.      Nr XV/109/08 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/07 Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie nie będących nauczycielami;


6.      Nr XV/110/08 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Przedszkola „Koszałek Opałek”
w Miłosławiu nie będących nauczycielami;


7.      Nr XV/111/08 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/07 Rady Miejskiej
w Miłosławiu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Przedszkola „Bajkowy Świat”
w Orzechowie nie będących nauczycielami;


8.      Nr XV/112/08 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław na okres od
1.07.2008 r. do 30.06.2009 r.;


9.      Nr XV/113/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę;


10. Nr XV/114/08 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miłosław;


11. Nr XV/115/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Miłosław.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu i Koninie otrzymała uchwałę
Nr XV/105/08 z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2008 r.


Do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego             wniosłem o opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego uchwały Nr XV/114/08 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miłosław.


Dyrektorom szkół i przedszkoli przekazane zostały uchwały w sprawie zmiany  wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami.


Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Miłosławiu otrzymał uchwałę
w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław na okres od 1.07.2008 r. do 30.06.2009 r.
                                                                                   B u r m i s t r z                                                                        (-) mgr Zbigniew Skikiewicz