POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od 12.03.2008 r. do 22.04.2008 r.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej


tj.  od  dnia 12 marca do 22 kwietnia   2008 roku

 

I. Podjęte Zarządzenia Burmistrza–   Zarządzenie Nr 41/08   Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 12 marca  2008 roku


w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania  patologiom społecznym w gminie Miłosław.–   Zarządzenie Nr  42/08   Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej  w Miłosławiu Nr XIII/89/08 z dnia 11 marca 2008 roku.–         Zarządzenie Nr 43/08 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 15 kwietnia 2008


roku w sprawie powołania komisji rozpatrującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sport, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w gminie Miłosław.


II.  Sprawy bieżące


      1. W dniu 12 marca 2008 roku uczestniczyłem w konferencji podsumowującej
realizację projektu pn. „Aktywizacja i podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu LGD „TUTAJ WARTO”,  która miała miejsce Gościńcu Darz Bór.


       2. W dniu 13 marca 2008 roku odwołałem ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki   nr 545/24 o pow. 0,1766 ha położonej w Orzechowie przy ul. Miłosławskiej  zabudowanej budynkiem użytkowym o pow. 736 m2  w tym 185 m2  pomieszczeń biurowo – socjalnych z powodu błędu proceduralnego –  ogłoszenie o przetargu ukazało się  w okresie krótszym niż 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.  Wspomniany przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia  2008 roku  o godz.10 oo  w sali narad Urzędu Gminy / I piętro, budynek A /.


      3. 19 marca 2008 r. wraz ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeszewie  odbierałem w Kielcach nowy samochód ratowniczo – gaśniczy dla tej jednostki.     4. Wojewoda Wielkopolski Zarządzeniem Nr 95/08  z dnia 27 marca 2008 r.
wyznaczył termin wyborów uzupełniających  do Rady Miejskiej w Miłosławiu  dla wyboru radnego w trzymandatowym okręgu wyborczym Nr 5, obejmującym wieś Orzechowo na dzień 1 czerwca 2008 roku. 


Zgodnie z kalendarzem wyborczym trwają prace związane z przygotowaniami do przeprowadzenia wyborów.     5. 31 marca odbyło się ostatnie w tym roku zebranie sprawozdawcze w sołectwie Skotniki.    6. Z inicjatywy Zarządu Fundacji Tutaj Warto w dniu 1 kwietnia 2008 roku odbyło się w Urzędzie Gminy w Miłosławiu zebranie założycielskie stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania – „Z NAMI WARTO”.


Pan Jerzy Mazurkiewicz przedstawił zebranym projekt uchwały o powołaniu stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania – „Z NAMI WARTO”,  specjalne stowarzyszenie, ma powstać  w oparciu o ustawę „Prawo o stowarzyszeniach”
i Ustawę z 7 marca 2007 r. „O wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW”, gdzie członkami zwyczajnymi będą zarówno osoby fizyczne, jak i  osoby prawne w tym gminy i powiaty, a celem głównym będzie działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zarejestrowane Lokalne Grupy Działania mogą ubiegać się o środki finansowe z Osi IV LEADER w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013.


W dniu 4 kwietnia 2008 roku w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto, 
został złożony wniosek o rejestrację stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania –
„Z NAMI WARTO”.


Siedziba nowego stowarzyszenia mieści się w Pyzdrach przy ulicy Kaliskiej 39
(budynek Gminnego Centrum Informacji). Od 2 kwietnia to miejsce jest też siedzibą Fundacji Tutaj Warto.


7.      4 kwietnia w Świetlicy  Wiejskiej w Orzechowie spotkałem się z najemcami mieszkań komunalnych nabytych od p. Pielaka, na którym to omawiane były zagadnienia związane z wykupem tych mieszkań. W zdecydowanej większości 
lokale te będą w najbliższym  czasie zbyte na rzecz najemców.


   8.  W dniu 7 kwietnia p. Burmistrz Pera uczestniczył  w spotkaniu z władzami gminy Września na temat korzystania przez mieszkańców Skotnik z wysypiska
śmieci w Bardzie. Sprawa ta zostanie szczegółowo omówiona na najbliższym spotkaniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.


  9. Tego samego dnia również p. Pera uczestniczył w spotkaniu Sołtysów
z władzami samorządowymi województw, powiatów i gmin. Spotkanie to odbyło się
w Orzechowie z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sołtysów, którym kieruje p. Franciszek Sztuka.  10. W dniu 8 kwietnia miałem przyjemność wraz z panem przewodniczącym
Rady uczestniczyć w uroczystości wręczenia 12 parom małżeńskim medali na okoliczność 50 lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Gminy.  11. 14 kwietnia odbyło się zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży – Mikuszewo.  12.  Zaległości podatkowe na dzień 31 marca 2008 roku wynoszą 48.260,28 złotych i przedstawiają się następująco:Osoby prawne:


Podatek rolny                            –    1.619,00


Podatek od nieruchomości     –  16.165,35


                                                   ___________


                                                   17.784,35


 Osoby fizyczne:


Podatek rolny                            –   7.847,00


Podatek od nieruchomości     – 22.563,93


Podatek leśny                           –        65,00   


___________


                                                      30.475,93                                                                          


                                                                                                   B u r m i s t r z


                                                                                             (-) Zbigniew SkikiewiczRealizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji
w dniu  11 marca 2008 roku.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru i Kontroli otrzymał uchwały o następujących numerach;


a) Nr XIII/89/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2008 rok;


b) Nr XIII/90/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej;


c) Nr XIII/91/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;


d) Nr XIII/92/08 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłosław
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2008 r.;


e) Nr XIII/93/08 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miłosław;


f) Nr XIII/94/08 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;


g) Nr XIII/95/08 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej;


h) Nr XIII/96/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej;


i) Nr XIII/97/08 w sprawie w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 15 lat przez Burmistrza Gminy MiłosławWojewoda Wielkopolski i Komisarz Wyborczy w Koninie otrzymali uchwałę Nr XIII/94/08 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.


Uchwała ta została również przesłana zainteresowanemu.


Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i Koninie przesłane zostały następujące uchwały


a) Nr XIII/89/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2008 rok;


b) Nr XIII/90/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.


Uchwała Nr XIII/93/08  w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miłosław została  przekazana dyrektorowi gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu.             Dnia 25 marca 2008 r.  w Dzienniku Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego Nr 38 została opublikowana uchwała  nr XII/86/2008 Rady Miejskiej  w Miłosławiu z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie Statutu Gminy Miłosław.


W tym samym dniu,  w numerze 39 Dziennika została opublikowana uchwała Rady Miejskiej  w Miloslawiu nr XII/88/2008 z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na  2008 rok.


Natomiast w dniu 27 marca br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 42, została opublikowana uchwała nr XII/63/2008 Rady Miejskiej  w Miłosławiu  z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w Orzechowie, rejon ul. Kasztanowej i Bukowej.

                                                                                      


                                                                                                   B u r m i s t r z


                                                                                                    (-) Zbigniew Skikiewicz