POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Wybory do izb rolniczych

 Wielkopolska

Izba

Rolnicza

ul. Golęcińska 9,

60-626 Poznań

 
tel. 61 847 84 80

tel. 61 846 44 67

tel. 61 846 44 05

fax. 61 842 04 52

e-mail: wir@wir.org.pl

internet: www.wir.org.pl

 

 

 


 

 

 

Informacja na temat

 

wyborów

 

do izb rolniczych

 

 

Szanowni Państwo!

Drodzy Rolnicy!

 

W niniejszym piśmie, pragnę Państwu przekazać kilka najważniejszych informacji na temat wyborów do izb rolniczych, które zgodnie z uchwałą nr 9/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z 1 grudnia 2010 r. zostały zarządzone na niedzielę, 3 kwietnia 2011 r.

Podstawę prawną działalności samorządu rolniczego w Polsce stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. nr 101 poz. 927 z 2002 r. z późn. zm.). Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów.

Wybory do walnego zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej są dwustopniowe. W pierwszym etapie z każdej gminy wybierani są dwaj delegaci (lub jeden, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha). Wybrani delegaci wchodzą w skład tzw. Rady Powiatowej, która – na swym pierwszym posiedzeniu – wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Delegata. Te dwie osoby wchodzą w skład nowego Walnego Zgromadzenia Izby, którego kadencja trwa 4 lata.

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają członkowie Izby, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

W wyborach do samorządu rolniczego, okręgiem wyborczym jest gmina, w związku z tym w Wielkopolsce utworzono 226 okręgów wyborczych. W 200 okręgach o powierzchni użytków rolnych ponad 4 tys. ha, wybranych zostanie po 2 delegatów, zaś w 26 okręgach o powierzchni użytków rolnych do 4 tys. ha, wybrany zostanie 1 delegat. Do obsadzenia w radach powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej jest zatem aż 426 mandatów.

Za pośrednictwem izby rolniczej, wybrani delegaci mają wpływ, m.in. na:

.          rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów,

.          projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolnego, poprzez ich opiniowanie,

.          poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie i warunków życia na wsi,

.          kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w rolnictwie,

.          współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami producentów rolnych,

.          poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców wsi,

.          ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie.

 

Odezwa Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej:

 

Kolego Rolniku!

Nie zmarnuj możliwości wpływu na ważkie dla Ciebie sprawy!

Weź udział w wyborach do Izby Rolniczej!

Swym zaufaniem obdarz najlepszych!

 

 

 

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów, przedstawia się następująco:

 Dzień, w którym upływają terminy wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów

Treść czynności

1

2

najpóźniej w dniu 11 stycznia 2011 r.

podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

najpóźniej w dniu 3 lutego 2011 r.

wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby

najpóźniej w dniu 4 marca 2011 r.

sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej

najpóźniej w dniu 7 marca 2011 r.

powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej

najpóźniej w dniu 9 marca 2011 r.

przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

najpóźniej w dniu 11 marca 2011 r.

podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe

najpóźniej w dniu 14 marca 2011 r.

zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w calu zarejestrowania

najpóźniej w dniu 18 marca 2011 r.

– powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej,

– przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

najpóźniej w dniu 20 marca 2011 r.

wyłożenie spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

najpóźniej w dniu 24 marca 2011 r.

podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych

do godz. 24.00

2 kwietnia 2011 r.

dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

do godz. 24.00

2 kwietnia 2011 r.

przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom obwodowym

godz. 8.00-18.00

3 kwietnia 2011 r.

głosowanie

najpóźniej w dniu 24 kwietnia 2011 r.

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby

najpóźniej w dniu 15 maja 2011 r.

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń nowo wybranych walnych zgromadzeń

 

Uprzejmie proszę o rozpropagowanie tych informacji w swoim środowisku. Apeluję, zarówno o kandydowanie aktywnych działaczy, jak i o sam udział w wyborach do Rad Powiatowych.

Dodatkowych informacji na temat wyborów udzielają biura powiatowe i biuro wojewódzkie WIR. Wszelkie dokumenty związane z przeprowadzeniem wyborów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.wir.org.pl

 

 

                                         

                                Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej

 

                               Piotr Walkowski