POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Sprawozdanie Burmistrza od 29.01 – 11.03.08r.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej


tj. od dnia 29 stycznia do dnia 11 marca 2008 roku.I.                    Podjęte Zarządzenia Burmistrza–         Zarządzenie Nr 37/08 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 5 lutego 2008 roku


w sprawie wysokości opłat korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej
w Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu.–         Zarządzenie Nr 38/08 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 7 lutego 2008 roku


w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu 
Nr XII/88/08 z dnia 29 stycznia 2008 roku.–         Zarządzenie Nr 39/08 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia   8 lutego 2008 roku


w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu Burmistrza Nr 30/07
z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XI/82/07 z dnia 11 grudnia 2007 roku i Zarządzeniu Burmistrza Nr 34/ 07  z dnia 31 grudnia 2007 r.–    Zarządzenie Nr 0152/1/08  Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie powołania komisji do spraw postępowania z dokumentami z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.II. Sprawy bieżące

1. Trwają spotkania z mieszkańcami gminy w poszczególnych sołectwach
na których mieszkańcy informowani są o realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2007. Natomiast mieszkańcy zgłaszają wnioski dotyczące ich sołectw.


Szczególny charakter w dniu 20 lutego 2008 r. miało zebranie wiejskie
w Czeszewie. W związku z rezygnacją Pana Mariusza Nather z funkcji sołtysa odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze. Sołtysem wsi wybrana została Pani Grażyna Woźniak.


W minionym okresie miały miejsce zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.2. W dniu 5 marca bieżącego roku został ogłoszony ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 54/24 o pow. 0,1766 ha położonej
w Orzechowie przy ul. Miłosławskiej, zabudowanej budynkiem użytkowym
o pow. 736 m2, w tym 185 m2 pomieszczeń biurowo-socjalnych. Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2008 r. o w sali Narad Urzędu Gminy.

                

                                                           B u r m i s t r z


/-/   mgr Zbigniew Skikiewicz


                      Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Miłosławiu

   podjętych na sesji w dniu 29 stycznia 2008 rokuWielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru i Kontroli w Poznaniu przesyłam w załączeniu uchwały podjęte na sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 29 stycznia 2008 roku:


 Nr XII/83/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w Orzechowie, rejon ul. Kasztanowej i Bukowej;


·         Nr XII/84/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Miłosław;


·         Nr XII/85/08 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych                  
        w szkołach prowadzonych przez Gminę Miłosław;


·        Nr XII/86/08 w sprawie Statutu Gminy Miłosław;


·        Nr XII/87/08 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
      i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na
      terenie miasta i gminy   Miłosław;


·        Nr XII/88/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2008 r.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu i Koninie otrzymała uchwałę


·        Nr XII/88/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2008 r.


Do redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego wniosłem
w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego uchwały o numerach:


·           Nr XII/83/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w Orzechowie, rejon
ul. Kasztanowej i Bukowej;


·         Nr XII/85/08 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Miłosław;


·         Nr XII/86/08 w sprawie Statutu Gminy Miłosław;


·         Nr XII/88/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2008 r.


Dyrektorowi Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu przekazana została uchwała Nr XII/85/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miłosław.


Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu otrzymał uchwałę Nr XII/87/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Miłosław.

Do Powiatowego Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogródków Działkowych we Wrześni przesłano uchwałę Nr XII/84/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Miłosław.B u r m i s t r z


/-/   mgr Zbigniew Skikiewicz