POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Sprawozdanie Burmistrza od 27.03 – 15.05.07r.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej
tj. od 27 marca do dnia 15 maja 2007 roku


 


I. W okresie międzysesyjnym wydałem następujące zarządzenia;


 


1. Zarządzenie Nr 7/07 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr V/25/07 z dnia 27 marca 2007 roku.


 


2. Zarządzenie Nr 8/07 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miłosław


3. Zarządzenie Nr 9/07 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie określenia i podania do publicznej wiadomości, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na obieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na
terenie gminy Miłosław.


 


4. Zarządzenie Nr 10/07 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w gminie Miłosław.


 


5. Zarządzenie nr 0152/6/07 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 10 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta ds. obsługi Rady w Urzędzie gminy Miłosław


 


II. Zamówienia publiczne:


 


Jak państwa informowałem na poprzedniej sesji w dniu 1 marca 2007 r. ogłoszone zostały dwa przetargi.


– W dniu 26 marca minął termin przyjmowania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem odprowadzającym dla aglomeracji Orzechowo w oparciu o posiadaną koncepcję.
Na to ogłoszenie odpowiedziało 4 oferentów.


W wyniku prac komisji przetargowej wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Inżynierii Sanitarnej ‘MEKOR” z siedzibą w Gnieźnie. Wartość zamówienia wynosi 59.780,00 złotych brutto. Dokumentacja zostanie wykonana do dnia 31 października 2007 roku.


– Natomiastna opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi dla m. Orzechowo etap I i etap II w oparciu o posiadaną koncepcję zgłosiło się w wymaganym terminie tj. do dnia 27 marca bieżącego roku 5 oferentów.


Po zakończonym postępowaniu przetargowym podpisałem umowę z firmą „OLKO” s.c. z Wrześni reprezentowaną przez Panów Jerzego Olejniczaka i Janusza Kosteckiego. Wartość zamówienia wynosi 65.026,00 złotych brutto. Okres obowiązywania umowy podzielono na dwa etapy, i tak: etap I do dnia 30 listopada 2007 roku , etap II do dnia 20 stycznia 2008 roku.


– W dniu 13 kwietnia ogłoszony został przetarg nieograniczony na dostawę materiałów drogowych. 24 kwietnia minął termin przyjmowania ofert, a na ogłoszenie odpowiedziało dwóch oferentów. W wyniku prac komisji przetargowej w dniu 18 maja b.r. zostanie podpisana umowa z dostawcą jakim będzie firma BIMS Plus Fachowy Handel Hurtowy Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Cena umowy wynosi 52.261,14 złotych brutto. Dostawa materiałów nastąpi w okresie od 21 maja do 29 czerwca bieżącego roku.


 


III. Informacja nt. otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych

 


W dniu 24 kwietnia 2007 roku, odbyło się spotkanie Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 10/2007 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 17 kwietnia 2007 roku, która rozpatrzyła oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych.


 


W spotkaniu uczestniczyli:
 1. Błażej Pera – przewodniczący komisji . 2. Henryk Przykłota – członek komisji


3. Danuta Grajek – członek komisji.


Na komisję Konkursową została zaproszona Pani Krystyna Przysiuda – Przewodnicząca Komisji Społecznej.


 


Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 16 kwietnia 2007 roku, godz. 15.00. Konkursy zostały rozpisane na dziewięć zadań. Do Urzędu Gminy wpłynęło siedem ofert:


 


W zakresie upowszechniania kultury fizycznejwpłynęły cztery oferty na następujące zdania:


 
 • promowanie sportu dzieci i młodzieży,utrzymanie obiektu sportowego
  w Miłosławiu.


 


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosiła: 42.500,-zł.


Ofertę złożył LKS Klafas Orlik w Miłosławiu
 • promowanie sportu dzieci i młodzieży,utrzymanie obiektu sportowego we wsi Orzechowo,


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosiła: 37.500,-zł.


Ofertę złożył KS Sparta -Sklejka Orzechowo


 
 • organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych / turystyka kwalifikowana rowerowa / – „Miłosławski Wyścig MTB”.


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosiła: 1.500,-zł.


Ofertę złożyło Miłosławskie Towarzystwo Cyklistów


 
 • promowanie sportu dzieci i młodzieży, utrzymanie obiektu sportowo rekreacyjnego w Orzechowie.


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosiła: 1.000,-zł.


Ofertę złożył KL Sparta – Sklejka Orzechowo


 


W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych wpłynęły dwie oferty na następujące zadania:


 
 • organizowanie imprez integracyjnych / spotkania z osobami niepełnosprawnymi/,


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosiła: 3.000,- zł.


Ofertę złożyło Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym


 
 • zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, profilaktyka i pomoc osobom kalekim i chorym.


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosiła: 6.000,- zł.


Ofertę złożyło Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym


 


W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym wpłynęła jedna oferta na następujące zadanie:


 
 • realizacja programów pomocy dla osób bezdomnych.


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosiła: 5.000,- zł.
Ofertę złożyło Stowarzyszenie Pomocy Krąg z Nowego Miasta n/Wartą


Nie wpłynęły oferty na dwa zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. Jest to zadanie p.n. “organizowanie masowych imprez sportowo – rekreacyjnych – strzelanie sportowe z wiatrówki” – wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 1.000,-zł. oraz na zadanie p.n.” organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych – piłka siatkowa “Turniej Piłki Siatkowej Plażowej”, wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosiła 1.500,-zł.


Siedem ofert, które wpłynęły do Urzędu Gminy spełniają wymagane kryteria zawarte w ogłoszeniach konkursowych.


Komisja oceniła zgodność ofert pod względem formalnym i merytorycznym, opiniując wszystkie pozytywnie.


 


 


 


 


IV. Sprawy bieżące:

 


1. Zaległości podatkowe:


Osoby fizyczne:


Podatek rolny – 3.134,00


Podatek od nieruchomości – 8.559,80


Podatek leśny – 19,00


_______________

11.712,80


Osoby prawne:

Podatek rolny – 177,00


Podatek od nieruchomości – 37.342,37


Podatek leśny – 1,00


_______________

37.520,37


Razem zaległości podatkowe na dzień 30 kwietnia wynoszą 49.233,17 złotych.


 


V. Inne sprawy:


1. W omawianym terminie w związku z zakończeniem kadencji rad sołeckich odbyły się ostatnie dwa zebrania wiejskie w Bugaju i Skotnikach, Nowo wybranym sołtysem w Bugaju został pan Stanisław Starański. W Skotnikach mieszkańcy ponownie na sołtysa wybrali pana Franciszka Sztukę.


 


2. W dniach od 29 marca do 1 kwietnia br. gościliśmy w naszej gminie Pana Burmistrza i Strażaków z gminy Bergen, Podczas tej wizyty goście przekazali gminie Samochód marki Volkswagen i sprzęt strażacki do ratownictwa drogowego.


3. W dniu 13 kwietnia w Krakowie uczestniczyłem wspólnie z p. dyrektor Aleksandrą Narożną i przedstawicielami Rady Rodziców Przedszkola ‘ Koszałek-Opałek” w Miłosławiu w uroczystości przekazania p. Zenobii Szylderowicz tytułu „ Osobowość Roku”


 


4. W dniu 25 kwietnia odwiedziłem razem z Panem Przewodniczącym Rady i Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jubilatkę – mieszkankę Miłosławia p. Zofię Smolarek, która w tym dniu obchodziła 100 urodziny.


 


5. W dniu 29 kwietnia brałem udział w Obchodach 159 rocznicy Bitwy Miłosławskiej oraz bohaterów Wiosny Ludów.


6. W dniu 5 maja uczestniczyłem w uroczystościach związanych 10 leciem powstania Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Podczas uroczystości został Stowarzyszeniu nadany sztandar.


 


7. W dniach 10 do 13 maja przebywałem wspólnie z członkami Komitetu ds. współpracy z gminą Bergen w Holandii. Podczas tego pobytu odbyły się rozmowy pomiędzy Komitetami nt. dalszej współpracy oraz ustalony został plan pomocy na najbliższe lata.


W czasie tej wizyty mieszkanka Miłosławia p. Aleksandra Głowacka odznaczona została Orderem Oranje-Nassau przyznanym przez Królową Holandii Beatrix za wybitne osiągnięcia we współpracy pomiędzy Holandią a Polską. Order w imieniu Królowej wręczył p. Aleksandrze burmistrz Bergen p. Klaverdijk na specjalnej uroczystości w Urzędzie Gminy.


 


 


 


B u r m i s t r z


/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz


 


Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 27 marca 2007roku.


Wielkopolski Urząd WojewódzkiWydział Prawny i Nadzoru otrzymał następujące uchwały Rady Miejskiej
 1. Nr V/24/07 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy
  w Miłosławiu. 2. Nr V/26/07 w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych
  w budżecie Gminy Miłosław na rok 2009 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: “Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompownią
  w Miłosławiu etap II cz. III” 3. Nr V/25/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2007 rok 4. Nr V/27/07 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłosław.


Ponadto uchwała Nr V/27/07 została przekazana w celu opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu i Koninie
 1. Nr V/24/07 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy
  w Miłosławiu 2. Nr V/26/07 w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych
  w budżecie Gminy Miłosław na rok 2009 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: “Kanalizacja sanitarna z przyłączami i przepompownią w Miłosławiu etap II cz. III” 3. Nr V/25/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2007 rok


 


 


B u r m i s t r z


/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz