POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od 15.05.2007 r. do 26.06.2007 r.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej
tj. od 15 maja do dnia 26 czerwca 2007 rokuI. W okresie międzysesyjnym wydałem następujące zarządzenia:– Zarządzenie Nr 11/07 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr VI/29/07 z dnia 15 maja 2007 r.– Zarządzenie Nr 12/07 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 21 maja 2007 r w sprawie ustalenia listy oczekujących na mieszkania– Zarządzenie Nr 13/07 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu– Zarządzenie Nr 0152/7/07 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego księgowego budżetowego w Urzędzie Gminny Miłosław.II. Sprawy bieżące:1. W związku z zakończeniem kadencji pełnienia funkcji dyrektora szkoły podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu ogłosiłem konkurs na to stanowisko.


W dniu 11 czerwca mijał termin przyjmowania ofert. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 zgłoszenie. W dniu 13 czerwca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. Po wykonaniu prac przez Komisję konkursową protokół wraz z wymaganą dokumentacją z przeprowadzonego konkursu został przesłany do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu w celu zaopiniowania kandydata.


W dniu wczorajszym otrzymałem pismo Kuratora Oświaty informujące o braku zastrzeżeń w sprawie powierzenia funkcji stanowiska dyrektora Panu Pawłowi Skrzypczakowi.

  1. Dnia 31 sierpnia 2007 roku mija też termin pełnienia funkcji dyrektora gimnazjumw Miłoslawiu i Zespołu Szkół w Orzechowie. Wystąpiłem do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z pismem o powierzenie funkcji obecnym dyrektorom na kolejne 5 lat szkolnych. Wielkopolski Kurator pozytywnie odpowiedział na złożone wnioski. Z dniem 1 września funkcję dyrektora Gimnazjum w Miłosławiu pełniła będzie pani Małgorzata Kawska, a Zespołu Szkół w Orzechowie pan Rafał Zięty.3. W dniu 12 czerwca odbyło się w Urzędzie Gminy spotkanie Zarządu Powiatu Głównym tematem tego spotkania było ewentualne przejęcie przez gminę prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej. Sprawę tę pragnę przedstawić Wysokiej Radzie na odrębnym spotkaniu.


4. W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy z Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywną opinię w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na realizację zadań zapisanych w budżecie gminy oraz prawidłowości prognozy kwoty długu. Opinie te były niezbędne w celu rozpisania przetargu nieograniczonego na powyższy kredyt. Przetarg odbędzie się 9 lipca bieżącego roku.5. W dniach od 21 do 24 czerwca gościła w naszej gminie pani Lies de Rijk, która przekazała kwotę 4.800 Euro na dalsze zakupy urządzeń do gabinetu rehabilitacji w Miłosławiu. Środki te trafią do Miłosławskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym, które dokona niezbędnych zakupów,6. Zaległości podatkowe po II racie podatku na dzień 31 maja 2007 r.


Osoby fizyczne:


Podatek rolny 15.827,00


Podatek od nieruchomości 31.407,20


Podatek leśny 50,00


_______________

47.284,20

Osoby prawne:

Podatek rolny 118,00


Podatek od nieruchomości 56.512,37


Podatek leśny 1,00
_______________ 56.631,37Razem zaległości podatkowe wynoszą 103.915,57złotych.


B u r m i s t r z


/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz
Realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniu 15 maja 2007roku.


Wielkopolski Urząd WojewódzkiWydział Prawny i Nadzoru otrzymał następujące uchwały Rady MiejskiejNr VI/28/07 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu we Wrześni dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni;Nr VI/29/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2007 rok;Nr VI/30/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji;Nr VI/31/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej;Nr VI/32/07 w sprawie diet przysługujących radnym i przewodniczącym rad sołeckich oraz zwrotu kosztów podróży służbowych;Nr VI/33/07 w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej;Nr VI/34/07 w sprawie ustalenia górnych stawek za odbiór odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych;Nr VI/35/07 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony rezerwatu przyrody „Dwunastak” położonego w nadleśnictwie Jarocin;Nr VI/36/07 w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu;Nr VI/37/07 w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie nie będących nauczycielami;Nr VI/38/07 w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu nie będących nauczycielami;Nr VI/39/07 w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu nie będących nauczycielami;Nr VI/40/07 w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie nie będących nauczycielami;


Nr VI/41/07 w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Przedszkola “Koszałek Opałek” w Miłosławiu nie będących nauczycielami;Nr VI/42/07 w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Przedszkola “Bajkowy Świat” w Orzechowie nie będących nauczycielami;Nr VI/43/07 w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu;Nr VI/44/07 w sprawie przekazania “oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.”


Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu i Koninie


Nr VI/29/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2007 rok;Nr VI/30/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji;Nr VI/31/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego


Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, wniosłem o opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego uchwały
Nr VI/34/07 w sprawie ustalenia górnych stawek za odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.Starosta Wrzesiński otrzymał uchwałę Nr VI/28/07 podjętej na sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 15 maja 2007 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu we Wrześni dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni.Dyrektorzy szkół i przedszkoli, a także kierownik Zakładu Komunalnego i Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymali stosowne uchwały w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników


B u r m i s t r z


/-/ mgr Zbigniew Skikiewicz