POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > III sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu.

III sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu.

Miłosław, 15.12.2010 r.


O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w czwartek 30 grudnia 2010 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu odbędzie III sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu.


Program sesji przedstawia się następująco:


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.


2. Przedstawienie porządku obrad.


3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.


4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady w okresie międzysesyjnym.


5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miejskiej, oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.


6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach:


      a) określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Miłosław;


      b) ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Miłosław w ramach inicjatywy lokalnej;


      c) zmiany uchwały nr XVIII/141/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin    objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”;


      d) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej;


      e) pozostawienia nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego roku 2010 na koncie Zakładu Gospodarki Komunalnej;


      f) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011;


      g) zmian w budżecie gminy Miłosław na 2010 rok;


      h) wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010;


      i) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Miłosław;


      j) rozpatrzenia skargi.


7. Pytania i wnioski radnych.


8. Wolne głosy i informacje.


9. Zamknięcie sesji.


                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej w Miłosławiu


                                                                      (-) inż. Jarosław Sobczak