POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Obwieszczenie gazociąg

Nr IŚR.7335-8/10


O B W I E S Z C Z E N I E


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zmianami),


Burmistrz Gminy Miłosław zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod nazwą:


„budowa gazociągu średniego ciśnienia Dz 3 PE SDR 11 ” na dz. ozn. numerem ewidencyjnym – 667, 805/2, 806/18, 812/8, 808/58 położonych w Miłosławiu rej. ul. Wyczółkowskiego


 


W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Miłosław – Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Miłosławiu przy ul. Wrzesińskiej 19 – pokój nr 11B w godzinach 7:30 – 15:00.


 


Ogłoszono:


– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,


– strona internetowa,


– a/a,


 


 


 


BURMISTRZ GMINY MIŁOSŁAW


(-) mgr Zbigniew Skikiewicz