POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

XXXV sesja Rady Miejskiej – 27 maja 2010 r.

 

Protokół nr XXXV/10


sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu,
która odbyła się 27 maja 2010 r. o godz. 16.00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu


Ad 1


Przewodniczący Rady Miejskiej w Miłosławiu – pan Jarosław Sobczak otworzył XXXV sesję Rady Miejskiej witając zebranych będących na liście obecności załączonej pod nr 1 do protokołu, panie i panów sołtysów, pana Burmistrza Zbigniewa Skikiewicza oraz jego Z-cę pana Błażeja Perę, pana Skarbnika – Henryka Przykłotę, dyrektorów firm, kierowników jednostek organizacyjnych, mieszkańców gminy oraz przedstawiciela prasy.


Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum zapewniające prawomocność obrad.


 


Ad 2


 Pan J. Sobczak przedstawił porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej
w Miłosławiu. Poinformował, iż podczas wspólnego posiedzenia komisji radni na wniosek pana Skarbnika do porządku obrad wprowadzili pkt. 6 d) dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu.


Radni jednogłośnie (15 głosami „za”) przyjęli porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


 


Ad 3


Radni jednogłośnie (15 głosami „za”) zatwierdzili protokół nr XXXIV/10 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 23 marca 2010 r.


 


Ad 4


W tym punkcie pan J. Sobczak przedstawił zebranym informację o działalności Rady w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 


Ad 5

Pan Z. Skikiewicz przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


 Następnie przedstawił informację na temat wykonania uchwał Rady Miejskiej, załączoną pod nr 5 do protokołu.


Pan Andrzej Wnuk zaapelował do radnych, aby jak najszybciej przyjąć Gminny Plan Reagowania Kryzysowego. Zawnioskował także o koszenie wałów po obniżeniu się poziomu wody. Zwrócił uwagę, że gmina powinna prowadzić akcję informacyjną, ponieważ na stronie internetowej gminy Miłosław znajdują się tylko linki do stron Starostwa Powiatowego. Dodał, że mieszkańcy mogliby znaleźć więcej informacji na stronach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dlatego link na stronę również powinien się znaleźć na stronie internetowej gminy.


Po przedstawionym sprawozdaniu oraz informacji o realizacji uchwał pan Burmistrz poprosił o usprawiedliwienie jego nieobecności w dalszej cześć obrad ze względu na akcję umacniania wałów w Czeszewie.


           


Ad 6


a) Pan Szyman Przybylski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław na okres od 1.07.2010 r. do 30.06.2011 r.. Poinformował, że cena wody obecnie wynosi 2,15 zł i w przypadku zatwierdzenia projektu uchwały wzrośnie o 0,15zł za 1 mnatomiast cena ścieków socjalno-bytowych i przemysłowych wynosi 3,18 zł i wzrośnie o 0,18 zł za 1 m3 .


Radni jednogłośnie 15 głosami „za” podjęli Uchwałę Nr XXXV/239/10 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław na okres od 1.07.2010 r. do 30.06.2011 r..  Uchwała jest załączona pod nr 6 do protokołu.


b) Pan Piotr Zaworski – Kierownik Referatu Infrastruktury, Rolnictwa i Leśnictwa – zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę działki nr 92/4 położonej w Mikuszewie.


Radni jednogłośnie 15 głosami „za” podjęli Uchwałę Nr XXXV/240/10 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę działki nr 92/4 położonej w Mikuszewie. Podjęta Uchwała jest załączona pod nr 7 do protokołu.


 


c) Pan Rafał Zięty – Dyrektor Zespołu Szkół w Orzechowie – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przekazał, że wartość projektu wynosi 49.930,00 zł., ado realizacji projektu nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego. Poinformował, iż celem ogólnym projektu jest zbudowanie nowoczesnego serwisu internetowego, który służyłby z jednej strony wzajemnej bieżącej komunikacji, z drugiej aktywizowałby społeczność szkolną, uczniów, rodziców i pracowników wokół bieżących spraw szkoły.


 


Radni jednogłośnie 15 głosami „za” podjęli Uchwałę Nr XXXV/241/10 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


d) W tym momencie obrady opuścił radny A. Wnuk stąd w dalszej części obrad uczestniczyło 14 radnych.


Pan Henryk Przykłota – Skarbnik Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu.


Radni jednogłośnie 14 głosami „za” podjęli Uchwałę Nr XXXV/242/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu. Uchwała jest załączona pod nr 9 do protokołu.


e) Pan H. Przykłota – Skarbnik przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2010 rok.


Radni jednogłośnie 14 głosami „za” podjęli Uchwałę Nr XXXV/243/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2010 rok. Uchwała jest załączona pod nr 10 do protokołu.


Ad 7


Pan Jerzy Trzmiel powiedział, iż podczas ostatniego posiedzenia dyskutowano na temat finansowania bibliotek na terenach wiejskich. Poinformował, iż istnieje organizacja pn. „Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności”, która w tym roku obchodzi 10 – lecie powstania. Przekazał, iż Fundacja ma do dyspozycji 200 mln dolarów z przeznaczeniem dla Polski na cele edukacyjne oraz wyrównywanie szans dla małych miast i wiosek. Stwierdził, że ze środków Fundacji korzysta 1/3 gmin w Polsce. Dodał, że może dostarczyć do gminy materiały informacyjne dla urzędnika, który powinien zainteresować się tym źródłem finansowania. W dalszej kolejności wypowiedzi radny nawiązał do tematu powodzi. Powiedział, że średnio co 10 lat powódź nawiedza Polskę, a rzeka Warta o długości 808 m jest prawie nie uregulowana, bez odpływów, woda w niej jest bardzo zanieczyszczona, nie posiada ani pierwszej ani drugiej klasy czystości. Wyjaśnił, że dzieje się tak ze względu na odprowadzane nieczystości z usytuowanych w pobliżu rzeki zakładów. Podkreślił, że zarówno rzeka Warta, jak i miasto Poznań jako główne atuty Wielkopolski wymienione są w narodowym hymnie Polski. Stwierdził, że należy wyasygnować pieniądze, aby poprawić stan Warty i nie odwlekać działań z tym związanych. Przypomina, iż były już organizowane różnego rodzaju sympozja, narady, kongresy, ale nie odniosły one żadnych rezultatów. Zaapelował, by sprawy nie bagatelizować, lecz się nią zająć, aby w razie kolejnego cyklu powodziowego nie wystąpiło zagrożenie na terenie gminy. Poinformował, że na dzień dzisiejszy oszacowane straty związane z powodzią wynoszą około 14 mld zł.


Ad 8


Pan J. Sobczak oznajmił, iż w okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęło pismo  sołectwa Gorzyce z propozycją organizacji tegorocznych dożynek gminnych na terenie Gorzyc, a także zaproszenie od Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego na spotkanie z burmistrzami, wójtami, przewodniczącymi rad gmin i sołtysami województwa wielkopolskiego w dniu 10 czerwca 2010 r. w Swarzędzu.


Sołtys Gorzyc – pan Stanisław Filipiak – uzasadnił wniosek swojego sołectwa stwierdzając, iż posiada doświadczenie w organizacji tego typu imprez, a także posiada odpowiednie zaplecze techniczne. Poprosił radnych o poparcie swojej propozycji.


Następnie głos zabrał Pan Wiceburmistrz Błażej Pera, który sprostował informacje dotyczące strony internetowej, a zwłaszcza spraw powodziowych na niej zawartych. Oznajmił, iż na gminnej stronie znajduje się link do szczegółowych, bieżących informacji, a także zawarte są komunikaty i ogłoszenia istotne dla mieszkańców gminy, które są publikowane. Na potwierdzenie swoich słów przedstawił najświeższe opublikowane w dniu
27 maja trzy komunikaty, do których każdy ma bezpośredni wgląd – prognoza stanu wody oraz kulminacja na Warcie, komunikat o zmniejszeniu zrzutu ze zbiornika wodnego w Jeziorsku oraz ostrzeżenie hydrologiczne. Wyraził nadzieję, że po wyjściu z sesji nikt nie będzie miał wątpliwości co do informacji znajdujących się na stronie.


Ad 9


 


Pan Przewodniczący z okazji Dnia Samorządowca złożył wszystkim samorządowcom gminy życzenia zdrowia, szczęścia, radości, uznania zarówno ze strony kierownictwa, jak i społeczeństwa. Ponadto przekazał samorządowcom życzenia od Komendanta Straży Pożarnej w Miłosławiu – pana Trawińskiego – w imieniu wszystkich strażaków.


 


W wyniku wyczerpania tematyki obrad pan Jarosław Sobczak zakończył obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu, dziękując zebranym za udział.


 


 


 


 Protokołowała                                               Przewodniczący posiedzenia


 


Ewelina Andrzejczak                                      inż. Jarosław Sobczak


 


 


Wykaz załączników do protokołu:


1.      Lista obecności;


2.      Porządek obrad;


3.      Informacja z działalności Rady w okresie międzysesyjnym;


4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym;


5.      Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej;


6.      Uchwała nr XXXV/239/10 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w odę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław na okres od 1.07.2010 r. do 30.06.2011 r.;


7.      Uchwała nr XXXV/240/10 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę działki nr 92/4 położonej w Mikuszewie;


8.      Uchwała nr XXXV/241/10 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „ Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;


9.      Uchwała nr XXXV/242/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu;


10. Uchwała nr XXXV/243/10 w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na rok 2010;


11. Zarządzenie nr 109/10 Burmistrz gminy Miłosław z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu nr XXXV/243/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.