POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Protokoły sesji Rady Miejskiej > Kadencja 2006 - 2010 > XXXIX sesja Rady Miejskiej – 26 października 2010 r.

XXXIX sesja Rady Miejskiej – 26 października 2010 r.

 

Protokół nr XXXIX/10
sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu,


która odbyła się 26 października 2010 r. o godz. 16.00  
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu


Ad 1


            Przewodniczący Rady Miejskiej w Miłosławiu – pan Jarosław Sobczak – otworzył
XXXIX sesję Rady Miejskiej w Miłosławiu, witając zebranych będących na liście obecności załączonej pod nr 1 do protokołu, a także radnego Rady Powiatu – pana Rafała Zięty, pana Burmistrza Gminy Miłosław – Zbigniewa Skikiewicza oraz jego Zastępcę – Błażeja Perę, pracowników Urzędu Gminy. Powitał również, dyrektorów szkół i przedszkoli, szefów jednostek organizacyjnych, przedstawiciela prasy.


            W dalszej kolejności stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum zapewniające prawomocność obrad.


 


Ad 2


            Pan J. Sobczak przedstawił porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu.


            Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


 


Ad 3


            Radni jednogłośnie (13 głosami „za” ) przyjęli protokół poprzedniej sesji Rady Miejskiej Nr XXXVIII/10 z dnia 21 września br., nie wnosząc uwag do jego treści.


 


Ad 4


            Pan J. Sobczak przedstawił zebranym informację z działalności Rady w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


 


Ad 5


Pan Burmistrz przedstawił zebranym sprawozdanie ze swej działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Następnie przekazał zebranym informację na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej, która jest załączona pod nr 5 w protokole.


W tym punkcie obrad głos zabrał pan Roman Świtek, który jako Przewodniczący Komitetu Pomocy Powodzianom, przedstawił zebranym sprawozdanie ze zbiórki plonów rolnych oraz zbiórki finansowej na rzecz powodzian z gminy Gąbin przeprowadzonej na terenie gminy w dniach od 15 sierpnia do 30 września 2010 roku. Przekazał, iż w skład Komitetu weszli członkowie: Krystyna Dobroczyńska, Henryk Dzierla, Zbigniew Skikiewicz, Jarosław Sobczak, skarbnik – Henryk Przykłota oraz przewodniczący – Roman Świtek.
Ze złożonego sprawozdania wynikało, iż w czasie zbiórki zebrano kwotę 24.616,42 zł
oraz 51 ton płodów rolnych (zboże, ziemniaki, marchew, pietruszka, sianokiszonka). Przekazał, że zebrane płody rolne zostały dostarczone dwoma transportami do gminy Gąbin, na ręce sołtysa miejscowości Piaski. Przekazał, iż przyczyną powstania komitetu były liczne powodzie, jakie nawiedziły nasz kraj w ostatnim czasie, przyczyniając się do wielkich zniszczeń. Złożył szczególne podziękowanie za zaangażowanie w przeprowadzaną akcję członkom Komitetu. Następnie w imieniu Komitetu wręczył podziękowania panu Piotrowi Trawińskiemu, sołtysom oraz sponsorom.


 


Ad 6


                Pan Z. Skikiewicz zapoznał zebranych z Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miłosław za rok szkolny 2009/2010. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


            Radni nie mieli uwag do przedstawionej informacji.


 


Ad 7


Pan Z. Skikiewicz przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych na 2009 rok złożonych przez: kierowników jednostek organizacyjnych, Z – cę Burmistrza, Skarbnika, pracowników Urzędu Gminy upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych. Z informacji wynikało, iż wszyscy zobligowani złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie tj. do 30 kwietnia 2010 roku i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości.


Pan J. Sobczak przedstawił informację na temat składania oświadczeń majątkowych za 2009 rok przez Burmistrza Gminy Miłosław, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu oraz radnych Rady Miejskiej w Miłosławiu. Z przedstawionej informacji wynikało, iż zarówno Burmistrz, Przewodniczący, jak i radni złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie tj. do 30 kwietnia oraz na dwa miesiące przed upływem kadencji, a w powyższych dokumentach nie stwierdzono nieprawidłowości. Informacje na temat oświadczeń majątkowych załączone są pod nr 7 do protokołu.


 


Ad 8


                a) Pani Danuta Grajek – Inspektor ds. edukacji i kultury – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Miłosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2011 roku.


            W tym momencie na obrady dotarły radne Krystyna Dobroczyńska oraz Krystyna Przysiuda, stąd w dalszej części obrad uczestniczyło 15 radnych.


            Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały i jednogłośnie
15 głosami „za” podjęli uchwałę Nr XXXIX/263/10 w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Miłosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
w 2011 roku. Uchwała jest załączona pod nr 8 do protokołu.


            b) Następnie pani Grajek przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Miłosław
w ramach inicjatywy lokalnej. Przekazała, iż wnioski radnych złożone podczas wspólnego posiedzenia komisji zostały w projekcie uwzględnione.


            Radni jednogłośnie 15 głosami „za” podjęli uchwałę Nr XXXIX/264/10 w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Miłosław w ramach inicjatywy lokalnej. Podjęta uchwała jest załączona pod nr 9 do protokołu.


            c) Pan Skarbnik – Henryk Przykłota przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok. Przypomniał, iż podczas wspólnego posiedzenia Komisji radni zaakceptowali podwyżkę stawek podatków w stosunku do roku 2010 o wskaźnik inflacji ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wynoszący 2,6%.


Radni jednogłośnie 15 głosami „za” podjęli uchwałę Nr XXXIX/265/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.


d) Zgodnie z porządkiem obrad w tym punkcie pan Skarbnik zapoznał zebranych
z projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok. Dodał, iż cena zaproponowana przez radnych w wysokości 33,00 zł/dt została pozytywnie zaopiniowana przez Powiatowe Biuro Wielkopolskiej Izby Rolniczej we Wrześni.


Pan J. Sobczak wspomniał, iż po raz pierwszy podczas dyskusji nad ustaleniem ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego nie było alternatywnego głosowania w sprawie określenia ceny skupu żyta. Nadmienił, iż w porównaniu z ceną z 2010 roku proponowana cena skupu żyta jest wyższa o 1 zł.


Radni jednogłośnie 15 głosami „za” podjęli uchwałę Nr XXXIX/266/10 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok. Uchwała jest załączona pod nr 11 do protokołu.


e) Pan H. Przykłota zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.


Radni jednogłośnie 15 głosami „za” podjęli uchwałę Nr XXXIX/267/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok. Podjęta uchwała załączona jest pod nr 12 do protokołu.


f) Pan Skarbnik przedstawił projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok.


Pan Jerzy Trzmiel poprosił o rozszerzenie wykładni mówiącej o zwolnieniach z opłat za posiadanie psa.


Pan Skarbnik wyjaśnił, iż na wsi z opłaty zwolnione są dwa psy, które służą dozorowi gospodarstwa lub do celów pasterskich, ponadto z opłaty są zwolnione osoby powyżej 65 roku życia prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe. 


Radni jednogłośnie 15 głosami „za” podjęli uchwałę Nr XXXIX/268/10 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok. Uchwała jest załączona pod nr 13 do protokołu.


g) W tym punkcie pan Skarbnik przedstawił projekt uchwały w sprawie opłaty targowej na 2011 rok.


Radni jednogłośnie 15 głosami „za” podjęli uchwałę Nr XXXIX/269/10 w sprawie opłaty targowej na 2011 rok. Podjęta uchwała jest załączona pod nr 14 do protokołu.


h) Pani Krystyna Podemska – Kierownik Referatu spraw obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego – zapoznała radnych z projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym i korzystanie z urządzeń cmentarnych. Dodała, że ostatnia podwyżka opłat miała miejsce dwa lata temu. Nadmieniła, że zgodnie z wnioskami radnych zgłoszonymi podczas wspólnego posiedzenia komisji w projekcie uchwały umieszczono zapis, mówiący o zwolnieniu z opłat osoby stawiające nowy nagrobek w miejsce nagrobka, który został skradziony lub uległ zniszczeniu.  


Radni jednogłośnie 15 głosami „za” podjęli uchwałę Nr XXXIX/270/10 w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym i korzystanie z urządzeń cmentarnych. Uchwała jest załączona pod nr 15 do protokołu.


i) Pan Z. Skikiewicz. Wyjaśnił, iż przed Sądem toczy się postępowanie likwidacyjne Spółdzielni Gorzelniczo – Rolniczej Sp. Z o.o. z siedzibą w Mikuszewie. Przekazał, że wystąpiła możliwość, aby mienie po likwidowanej spółdzielni zostało przekazane na rzecz gminy Miłosław. Dodał, że możliwość przejęcia dotyczy trzech działek, w tym jednej działki zabudowanej. Nadmienił, że pan Adam Jasiński – kurator Spółdzielni Gorzelniczo – Rolniczej w Mikuszewie wystąpił do Burmistrza Gminy Miłosław z zapytaniem czy Gmina byłaby zainteresowana przewłaszczeniem nieruchomości położonych w Mikuszewie, przeznaczając działki na cele związane z zaspokojeniem potrzeb społeczności lokalnej. Zwrócił uwagę, że w powyższej sprawie musi zostać wyrażona opinia Rady Miejskiej. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych
w Mikuszewie.


Radni jednogłośnie 15 głosami „za” podjęli uchwałę Nr XXXIX/271/10 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w Mikuszewie. Uchwała jest załączona pod
nr 16 do protokołu.


j) Pan Błażej Pera przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Miłosław na lata 2010 – 2017. Wyjaśnił, iż dnia 1 kwietnia 2010 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, a   zgodnie § 1 ust. 1 pkt. 4 lit a) w/w rozporządzenia Plan Odnowy Miejscowości powinien zawierać opis i charakterystykę obszarów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia, co zostało uwzględnione w projekcie uchwały.


Radni jednogłośnie 15 głosami „za” podjęli uchwałę Nr XXXIX/272/10 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Miłosław na lata 2010 – 2017. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.


k) Pan B. Pera przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Biechowo na lata 2007 – 2015.


Radni jednogłośnie 15 głosami „za” podjęli uchwałę Nr XXXIX/273/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Biechowo na lata 2007 – 2015. Uchwała jest załączona pod nr 18 do protokołu.


l) Pan B. Pera zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Książno na lata 2008 – 2015.


Radni jednogłośnie 15 głosami „za” podjęli uchwałę Nr XXXIX/274/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Książno na lata 2008 – 2015. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.


m) Pan B. Pera przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Skotniki na lata 2010 – 2017.


Radni jednogłośnie 15 głosami „za” podjęli uchwałę Nr XXXIX/275/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Skotniki na lata 2010 – 2017. Podjęta uchwała jest załączona pod nr 20 do protokołu.


 


Ad 9


W tym punkcie radni nie wnieśli żadnych pytań i wniosków.


 


Ad 10


            W tym punkcie pan R. Świtek oznajmił, iż wśród osób wyróżnionych przez Komitet Pomocy Powodzianom na sesji pojawiła się nieobecna w pierwszej części obrad sołtys Pałczyna – Zofia Przybylska oraz pani Krystyna Dobroczyńska, którym chciałby wspólnie z Burmistrzem wręczyć dyplom z podziękowaniem.


            Następnie pani Maria Orzechowska zgłosiła, że mieszkańcy ulic Portowej i Rzecznej
w Orzechowie od dwóch tygodni skarżą się na brak oświetlenia ulicznego.


            Pan B. Pera wyjaśnił, że sprawa została zgłoszona i najprawdopodobniej jutro awaria zostanie usunięta. 


 


Ad 11


 


W wyniku wyczerpania tematyki obrad pan Jarosław Sobczak zakończył obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu, dziękując zebranym za udział.


 


 


Protokołowała                                                 Przewodniczący posiedzenia


 


mgr Ewelina Andrzejczak                                 inż. Jarosław Sobczak


 


 


Wykaz załączników do protokołu:


1.      Lista obecności;


2.      Porządek obrad;


3.      Informacja z działalności Rady w okresie międzysesyjnym;


4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym;


5.      Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej;


6.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miłosław za rok szkolny 2009/2010;


7.      Informacja nt. oświadczeń majątkowych;


8.      Uchwała nr XXXIX/263/10 w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Miłosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2011 roku;


9.      Uchwała nr XXXIX/264/10 w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Miłosław w ramach inicjatywy lokalnej;


10. Uchwała nr XXXIX/265/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok;


11. Uchwała nr XXXIX/266/10 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok;


12. Uchwała nr XXXIX/267/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok;


13. Uchwała nr XXXIX/268/10 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok;


14. Uchwała nr XXXIX/269/10 w sprawie opłaty targowej na 2011 rok;


15. Uchwała nr XXXIX/270/10 w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym i korzystanie z urządzeń cmentarnych;


16. Uchwała nr XXXIX/271/10 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w Mikuszewie;


17. Uchwała nr XXXIX/272/10 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Miłosław na lata 2010 – 2017;


18. Uchwała nr XXXIX/273/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Biechowo na lata 2007 – 2015;


19. Uchwała nr XXXIX/274/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Książno na lata 2008 – 2015;


20. Uchwała nr XXXIX/275/10 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Skotniki na lata 2010 – 2017.