POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

XXXII sesja Rady Miejskiej – 19 marca 2010 r.

 

Protokół nr XXXII/10


sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu,
która odbyła się 19 marca 2010 r. o godz. 16.00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu


Ad 1


Przewodniczący Rady Miejskiej w Miłosławiu – pan Jarosław Sobczak otworzył XXXII sesję Rady Miejskiej witając zebranych będących na liście obecności załączonej pod nr 1 do protokołu, panie i panów sołtysów, radnego powiatowego Jerzego Mazurkiewicza, pana Burmistrza Zbigniewa Skikiewicza oraz jego Z-cę pana Błażeja Perę, pana Skarbnika -Henryka Przykłotę, panią Sekretarz – Janinę Iglińską, dyrektorów firm, kierowników jednostek organizacyjnych, mieszkańców gminy oraz przedstawiciela prasy.


Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum zapewniające prawomocność obrad.


 


Ad 2


Pan J. Sobczak przedstawił porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu.


Radni jednogłośnie (głosami 15 „za”) przyjęli porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


 


Ad 3


Radni jednogłośnie ( 15 głosami „za” ) zatwierdzili protokół nr XXXI/10 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 12 lutego 2010 r.


 


Ad 4


W tym punkcie pan Jarosław Sobczak przedstawił zebranym informację o działalności Rady w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Pan Romuald Barszcz poprosił Przewodniczącego o informację na temat podziału środków na doposażenie świetlic wiejskich dokonanego przez Komisję Oświaty i Spraw Socjalnych w dniu 15 marca 2010 roku.


Pan J. Sobczak przytoczył wypis z protokołu posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych, z którego wynikało, iż członkowie Komisji rozdysponowali środki w kwocie 15.862,00 zł na zapotrzebowanie do świetlic wiejskich w następujący sposób:


Chlebowo – 800,00 zł;


Biechowo – 1.500,00 zł;


Nowa Wieś Podg. – 1.500,00 zł;


Książno – 1.000,00 zł;


Lipie – 700,00 zł;


Białe Piątkowo – 1.000,00 zł;


Bugaj – 1.500,00 zł;


Mikuszewo – 2.000,00 zł;


Kębłowo – 1.500,00 zł;


Gorzyce – 700,00 zł;


Rudki – 1.000,00 zł;


Skotniki – 2.662,00 zł.


Dodał, że podział środków został zatwierdzony przez Komisję w jednomyślnym głosowaniu.


Ad 5


Pan Z. Skikiewicz przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informację na temat wykonania uchwał Rady Miejskiej. Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr 4 do protokołu.


 


Ad 6


Pani Wiesława Stachowiak – Kierownik Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie, przedstawiła sprawozdanie z działalności świetlicy w 2009 roku. Sprawozdanie jest załączone pod nr 5 do protokołu.


Radni nie mieli uwag do przedstawionego sprawozdania.


 


Ad 7


Pani Małgorzata Bzowa – Kierownik Świetlicy Wiejskiej w Orzechowie przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności świetlicy w 2009 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


Radni nie mieli pytań do sprawozdania przedstawionego przez panią Kierownik.


 


Ad 8


Pani Krystyna Burcon – Stanisławska – Kierownik Świetlicy Wiejskiej w Pałczynie – przedstawiła sprawozdanie z działalności świetlicy wiejskiej w 2009 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


            Radni nie mieli zastrzeżeń do powyższego sprawozdania.


Ad 9


Pani Maria Hetmańczyk – Dyrektor Miłosławskiego Centrum Kultury, przedstawiła sprawozdanie z działalności MCK w 2009 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


Pan R. Barszcz oznajmił, że podczas wspólnego posiedzenia Komisji był zdziwiony, iż radnym przedstawia się sprawozdania z działalności merytorycznej oraz finansowej – poprzez załączniki do Zarządzenia Burmistrza Gminy w sprawie wykonania budżetu w 2009 roku. Stwierdził, że podczas wspólnego posiedzenia Komisji radni powinni zająć się dogłębnie analizą wydatków dotacyjnych, jakie zostały przydzielone w 2009 roku na działalność kulturalną. Przekazał, że trudno mu oceniać działalność domów kultury czy świetlic w środowisku wiejskim, ponieważ nie jest mieszkańcem sołectwa. Stwierdził, że w tym temacie powinni wypowiadać się sołtysi lub radni z danego okręgu wyborczego. Powiedział, że Burmistrz tłumaczył podczas posiedzenia, że sesja musi się odbyć ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w Planach Odnowy Miejscowości, a w ramach sesji przewidziano również część sprawozdawczą z działalności kulturalnej. Dodał, że jego zdaniem jest to błąd. Poinformował, że nie chce zadawać za dużo pytań, na komisjach zadałby ich znacznie więcej. Zaznaczył, że ma duże wątpliwości co do wysokich kosztów opłat za energię w świetlicy wiejskiej w Czeszewie i Orzechowie. Dodał, że zawsze należy rozdzielać energię elektryczną oraz energię cieplną. Powiedział, że w odniesieniu do bibliotek również ma wątpliwości. Przekazał, że od kilku lat popiera niepopularną tezę, aby w gminie Miłosław pozostawić dwie dobrze wyposażone biblioteki publiczne: w Miłosławiu i w Orzechowie. Dodał, że obecnie jest kryzys czytelnictwa, a koszty utrzymania bibliotek rosną. Stwierdził, że jeśli czytelnik ze środowiska wiejskiego będzie chciał dotrzeć do książki, to do Orzechowa czy Miłosławia zawsze trafi. Następnie zapytał czy ktoś z obecnych na sali wypożyczył chociaż jedną książkę z biblioteki. W dalszej części posiedzenia zapytał, jakie w bibliotece mogą być umowy zlecenia i umowy o dzieło.


Pani M. Hetmańczyk wyjaśniła, że paragraf między innymi obejmuje umowy o dzieło i umowy zlecenia, natomiast w 2009 roku nie było w bibliotece umów, o których mowa. Wyjaśniła, że jest to opisanie co zawiera dany paragraf.


Pan R. Barszcz powiedział, że w MCK wydatki płacowe w stosunku do całego budżetu MCK są duże, a działalność w 2009 roku została ograniczona poprzez zawieszenie pewnych sekcji. Stwierdził, że niepokoi go fakt, że działalność się ogranicza, a wydatki na etaty są wysokie. Następnie zwrócił uwagę, że kiedy Rada Miejska wyrażała zgodę na użyczenie na rzecz powiatu wrzesińskiego na okres 25 lat nieruchomości położonej w Miłosławiu przy ul. Zamkowej zabudowanej zabytkowym kościołem poewangelickim, mowa była iż wszelkie koszty bieżące utrzymania obiektu będzie ponosił powiat. Zapytał, dlaczego w sprawozdaniu wykazywane są rachunki za gaz w kościółku poewangelickim.


Pani M. Hetmańczyk wyjaśniła, że 25 marca 2009 roku protokólarnie kościół poewangelicki został przekazany w użyczenie Starostwu Powiatowemu. Uzupełniła, że do 25 marca wszystkie opłaty musiały zostać uregulowane przez MCK, a następnie podmiotom świadczącym usługi należało wypowiedzieć umowę. Oznajmiła, że okres wypowiedzenia trwał 3 miesiące, co również musiało zostać uwzględnione w wydatkach MCK. Dodała, że paragraf obejmuje także fakturę za gaz w miesiącu grudniu poprzedniego roku. W dalszej kolejności swej wypowiedzi zwróciła uwagę, że zapraszała Komisję Oświaty i Spraw Socjalnych, aby się z nią spotkała.


Pan R. Barszcz przekazał, że pani Dyrektor wielokrotnie mówiła mu, iż chce spotkać się w trybie pilnym z Komisją Oświaty i Spraw Socjalnych. Wyjaśnił, że odpowiadał, iż nie jest władny do zwołania posiedzenia. Zapytał, jaki temat pani Dyrektor chciała poruszyć podczas posiedzenia.


Pani M. Hetmańczyk powiedziała, że zaplanowała zmiany organizacyjne w strukturach MCK, które chciałby omówić z Komisją. Dodała, że w dalszym ciągu podtrzymuje chęć spotkania się z Komisją.


Pan J. Sobczak powiedziała, że punkt obrad dotyczy omówienia sprawozdania z działalności Komisji w roku 2009, natomiast sprawy bieżące należy omawiać podczas posiedzenia komisji.


Pan R. Barszcz powiedział, że jeśli Dyrektor jednostki budżetowej prosi trzy miesiące i się spotkania z Komisją nie doczekuje, to jego zdaniem jest to wielka nieprawidłowość w działalności Rady Miejskiej.


 Pani Danuta Höwelhaus powiedziała, że o potrzebie zwołania posiedzenia Komisji dowiedziała się podczas ostatniego wspólnego posiedzenia Komisji.


Pan J. Sobczak zwrócił się do kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych, że jeśli chcą spotkać się z radnymi lub określoną Komisją to potrzebę należy zgłosić u Pana Burmistrza lub w Biurze Rady. Powiedział, że nie ma możliwości, aby radni nie podjęli tematu. Dodał, że również pierwszy raz słyszy o prośbie pani Dyrektor.


Radni nie mieli więcej uwag do przedstawionego sprawozdania.


 


 Ad 10


W tym punkcie głos zabrała pani Urszula Remisz – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Warsztatu w 2009 roku. Powyższe sprawozdanie jest załączone pod nr 9 do protokołu.


Pan A. Wnuk zapytał panią Kierownik czy jest zobowiązana do składania Radzie Miejskiej w Miłosławiu sprawozdania finansowego z działalności, skoro Warsztat jest finansowany ze środków PEFRON-u oraz Starostwa Powiatowego.


Pani Kierownik odpowiedziała, że do sprawozdania z działalności załączone jest sprawozdanie ze sprzedaży wyrobów uczestników Warsztatu oraz ze środków otrzymanych ze zewnątrz. Dodała, że gmina nie ma obowiązku finansowania WTZ, jednak WTZ jest jednostką organizacyjną gminy. Przekazała, że sprawozdanie finansowe składa do jednostek finansujących czyli Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwu Powiatowemu we Wrześni.


 


Ad 11


Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu w 2009 roku przedstawiła pani Kierownik – Teresa Zmuda. Sprawozdanie jest załączone pod nr 10 do protokołu.


            Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.


 


Ad 12


Pan Szymon Przybylski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu przedstawił sprawozdanie z działalności ZGK z 2009 roku. Sprawozdanie załączone jest pod nr 11 do protokołu.


Pan Tadeusz Jenek powiedział, że brakuje w sprawozdaniu informacji na temat hydrantów przeciwpożarowych. Poprosił o informację na temat przeglądania i sprawdzania hydrantów oraz informacji czy wszystkie hydranty na terenie gminy są sprawne.


Pan Sz. Przybylski powiedział, że wszystkie hydranty na terenie gminy nie są sprawne i wszystkie co roku nie są przeglądane. Przekazał, że sprawne hydranty są płukane dwa razy w roku natomiast część niesprawnych hydrantów należy wymienić. Przekazał, że zakup jednego hydrantu to koszt około 650 zł, wymiana jednego kosztuje około 1.500,00 zł. Oznajmił, że gdyby corocznie wymieniać 10% nieczynnych hydrantów to byłby to dodatkowy koszt dla zakładu w wysokości 20 – 30 tyś. zł rocznie. 


 


 


Ad 13


a) H. Przykłota przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2010 rok.


Radni jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXXII/228/10 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2010 rok. Podjęta uchwała załączona jest pod
nr 12 do protokołu.  


b) W dalszej kolejności pan Błażej Pera – Zastępca Burmistrza – poinformował, że konieczność zmiany obowiązujących dotychczas Planów Odnowy Miejscowości wynika z różnic w interpretacji przepisów prawa przez gminę oraz urzędnika weryfikującego złożone do Programu wnioski. Wyjaśnił, że zmiany wymagają Plany Odnowy, które były załącznikami  do wniosków kierowanych do programu Lider Plus na dofinansowanie remontów świetlic wiejskich w Lipiu, Gorzycach, Rudkach oraz budowy placów zabaw w Mikuszewie i Czeszewie. Zwrócił uwagę, że nanoszenie kolejnych korekt do planów spowodowałby, iż stałby się one nieczytelne, dlatego zdecydowano o przygotowaniu wersji uchwały w sprawie zatwierdzenia poszczególnych planów z unieważnieniem uchwał dotychczas obowiązujących. Przypomniał, że zmiany dotyczą nazewnictwa źródeł finansowania zadań w arkuszach planowania, doprecyzowania nazw inwestycji, zmian nazw rozdziału, korekty w latach realizacji inwestycji. Przypomniał, że Plany byłby przygotowywane w myśl ówczesnych przepisów i określonych zasad jednak odmienna interpretacja przepisów prawa zmusza gminę do wprowadzenia określonych zmian. Następnie Zastępca Burmistrza przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudki na lata 2010 – 2017.


Radni jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXXII/229/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudki na lata 2010 – 2017. Uchwała jest załączona pod nr 13 do protokołu.


c) Następnie pan B. Pera przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gorzyce na lata 2010 – 2017.


Radni jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXXII/230/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gorzyce na lata 2010 – 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.


d) W dalszej kolejności Zastępca Burmistrza przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipie na lata 2010 – 2017.


Radni jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXXII/231/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipie na lata 2010 – 2017. Podjęta uchwała jest załączona pod nr 15 do protokołu.


e) Pan B. Pera przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mikuszewo na lata 2010 – 2017.


Radni jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXXII/232/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mikuszewo na lata 2010 – 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.


f) Pan Pera przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czeszewo na lata 2010 – 2017.


Radni jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXXII/233/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mikuszewo na lata 2010 – 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.


Ad 14


            Pani Krystyna Przysiuda – jako Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych – powiedziała, że chce odnieść się do zarzutów radnego Barszcza dotyczących niezorganizowania posiedzenia na prośbę Dyrektora MCK. Wyjaśniła, że faktycznie rozmawiała z panią Dyrektor o zorganizowaniu posiedzenia komisji. Dodała, że 15 marca podczas posiedzenia komisji Oświaty i Spraw Socjalnych członkowie sporządzili plan pracy na rok 2010. Przekazała, że z powodu choroby nie mogła uczestniczyć w posiedzeniu, jednak telefonicznie prosiła, aby w tegorocznym planie pracy uwzględnić spotkanie Komisji z Dyrektorem MCK. Przekazała, że spotkanie się odbędzie w najbliższym czasie i jest ujęte w tegorocznym planie pracy.


            Pan A. Wnuk zawnioskował, aby na posiedzenie wspólne Komisji, zaplanowane w dniu 22 marca br. zaprosić przewodniczącego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ponieważ będzie miał kilka pytań dotyczących sprawozdania z wydatkowania środków przez Komisję w 2009 roku. Poprosił także, aby na najbliższe wspólne posiedzenie komisji pan Skarbnik przygotował zestawienie zysków i strat ewentualnego przyjęcia funduszu soleckiego na rok przyszły.


            Pan Zbigniew Mazurkiewicz przekazał, iż został zapytany przez mieszkańca ulicy Wrzesińskiej 23 w Miłosławiu o przyczynę nie podłączenia jego posesji do kanalizacji. Zapytał jakie są przyczyny zaistniałej sytuacji oraz jakie istnieją możliwości rozwiązania problemu.


                Pan R. Barszcz zwrócił się do radnej Przysiudy, że nadal podtrzymuje to co powiedział, ponieważ jego zdaniem jeśli ktoś potrzebuje spotkania z komisją w trybie natychmiastowym to należy posiedzenie komisji zorganizować. Następnie przekazał, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo Przewodniczącego GKPiRPA informujące o przyznanym w roku bieżącym dofinansowaniu dla Stowarzyszenia LKS Klafs Orlik Miłosław. Oznajmił, że wysokość dofinansowania, jaką stowarzyszenie otrzymało go nie satysfakcjonuje, ponieważ złożył bardzo obszerny wniosek. Zawnioskował, aby w porządku sesji absolutoryjnej w punkcie dotyczącym Sprawozdania Przewodniczącego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji wykonywanego przez Komisję Programu i wydatków poniesionych w 2009 r. dodać informację z tegorocznego podziału środków przez GKPiRPA z merytorycznym uzasadnieniem. Następnie odniósł się do ostatniego artykułu w prasie lokalnej dotyczącego palenia przez radnych papierosów. Oznajmił, że jeśli komuś dym tytoniowy przeszkadza, to należy o tym otwarcie powiedzieć, a nie wypowiadać się anonimowo w prasie lokalnej.


            Pan Jerzy Trzmiel odniósł się do sprawozdań z działalności jednostek kultury na terenie gminy Miłosław. Zwrócił uwagę, że domy kultury to sfery nieprodukcyjne, które ponoszą tylko działalność usługową. Przekazał, że radni nie usłyszeli, jakie są koszty utrzymania poszczególnych domów kultury. Dodał, że za działalność kulturalną, jaką prowadzą jednostki kultury należą się  ukłony. Stwierdził, że działalność domów kultury jest bardzo słuszna, podobnie jak środki przekazywane na rzecz kultury. Powiedział, że tylko Warsztat Terapii Zajęciowej w sprawozdaniu podał skład kadrowy jednostki, natomiast inne jednostki w sprawozdaniach nie podały ilości zatrudnionych pracowników. Stwierdził, że poprzez kulturę społeczeństwo nabywa pewnych informacji i wiedzy o regionie. Pogratulował i podziękował kierownikom domów kultury działalności oraz zarządzania danymi jednostkami.


            Pan J. Sobczak zwrócił uwagę, że wszyscy dzisiejsi sprawozdawcy zasłużyli na słowa podziękowania za działalność w roku poprzednim.


            Pani K. Przysiuda odniosła się ponownie do kwestii spotkania Komisji z panią Dyrektor MCK. Wyjaśniła, że gdyby pani Dyrektor MCK zgłosiła, że jest potrzeba zwołania Komisji w trybie natychmiastowym, to posiedzenie niezwłocznie by się odbyło. Zwróciła się do radnego Barszcza, że nie może jej zarzucać, że spotkanie nie odbyło się w trybie natychmiastowym. Powiedziała także, że przykro jej, że radny skoro miał informację o potrzebie posiedzenia nie zgłosił do niej tylko wypowiada zarzuty na forum publicznym. Dodała, że przed chwilą mówił, aby osoby którym przeszkadza dym mówiły o tym bezpośrednio, a nie w sposób anonimowy. Powiedziała, że przykro jej, iż jako radni nie potrafią się porozumieć.


            Pan J. Sobczak przeprosił zebranych za użycie w artykule dla prasy lokalnej przenośni literackiej. Dodał, że nie powinien nikogo porównywać do „maszyny parowej”.


            Pan Z. Skikiewicz powiedział, że uwzględni prośbę radnego Barszcza dotyczącą uzasadnienia podziału środków przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Odnośnie prośby radnego Wnuka powiedział, że posiada rozliczenie i przydział środków w ramach funduszu sołeckiego. O odpowiedź na pytanie radnego Mazurkiewicza poprosił Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej.


            Pan Sz. Przybylski wyjaśnił, że odległość od studzienki kanalizacyjnej, do której posesja przy ulicy Wrzesińskiej mogłaby zostać przyłączona jest większa niż 100 m. Zaznaczył, że teren jest zabudowany samymi płytami betonowymi, a odnowienie nawierzchni kilkakrotnie przekracza wartość inwestycji. Dodał, że nakład finansowy jest niewspółmierny do efektu – odbioru kilkunastu metrów ścieków na miesiąc. Stwierdził, że rozwiązaniem byłoby dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, która spełniając normy oczyszczenia ścieków z zawiesiny gęstej może odprowadzać ją bezpośrednio do gruntu. Dodał, że koszt przydomowej oczyszczalni ścieków to około 3.500,00 zł lub około 7.000,00 zł z automatycznym napełnianiem.


            Pani Wiesława Stachowiak powiedziała, że chciałaby wyjaśnić temat kosztów zużycia energii w świetlicy w Czeszewie. Przekazała, że koszt w wysokości 6.315,79 zł zawiera koszty energii elektrycznej oraz opłatę za zużycie wody. Poinformowała, że powyższe koszty to nie tylko koszty ponoszone w trakcie działalności świetlicy, ale także zużycie energii przez osoby prywatne wynajmujące salę. Wyjaśniła, że koszty wody to 228,00 zł, koszty energii to 6.087,00 z czego zwrot z WTZ to 154,00 zł, wpłaty z Centrum Komputerowego 245,00 zł, zwrot od osób prywatnych 3.173,00 zł, stąd samo zużycie energii przez świetlicę wynosi 2.515,00 zł. Następnie odpowiadając na pytanie radnego Trzmiela wyjaśniła, że w świetlicy wiejskiej w Czeszewie zatrudniony jest kierownik na 1 etatu, sprzątaczka na 1 etatu oraz w okresie od października do kwietnia palacz na 1 etatu.


            Pani Małgorzata Bzowa, podobnie jak przedmówczyni, odniosła się do tematu kosztów zużycia energii w świetlicy wiejskiej w Orzechowie. Wyjaśniła, że koszty zużycia energii w roku 2009 to 9.000,00 zł. Poinformowała, że 8.000,00 zł zostało przeznaczone na zakup propan gazu na ogrzewanie świetlicy. Oznajmiła, że w tym roku, aby oszczędzić zużycie energii zakupiono specjalne urządzenie regulujące zużycie energii. Następnie oznajmiła, że bardzo zasmucił ją zamiar radnego Barszcza dotyczący zmniejszenia liczby bibliotek na terenie gminy. Stwierdziła, iż smutne jest, że ktoś potrafi przyznać się, że nie czyta. Dodała, że media mówią o czytaniu dzieciom, propagując ideę czytelnictwa. Zapytała, co zostanie społeczeństwu po zamknięciu bibliotek. Dodała, że ona również czyta książki, a w roku poprzednim przeczytała najwięcej książek z biblioteki w Orzechowie, z czego jest bardzo dumna. Na pytanie radnego Trzmiela odpowiedziała, że w świetlicy w Orzechowie jest zatrudniony tylko Kierownik na 1 etatu.


            Pan R. Barszcz powiedział, że skoro padło jego nazwisko to musi się ustosunkować do wypowiedzi. Stwierdził, że tematy dotyczące energii nie powinny być podejmowane podczas sesji tylko podczas wspólnego posiedzenia komisji przy sprawozdaniu merytorycznym. Odnośnie wypowiedzi pani Bzowej powiedział, że nigdy nie powiedział, że biblioteki trzeba zamykać. Dodał, że nadal podtrzymuje tezę o pozostawieniu biblioteki w Miłosławiu i Orzechowie. Stwierdził, że w ciągu kilku lat czytelnictwo spadło. Powiedział, że dla dzieci są biblioteki szkolne, do których dzieci i młodzież mają dostęp. Stwierdził, że jeśli chodzi o biblioteki publiczne powinny być dwie w Orzechowie i w Miłosławiu, dobrze doposażone, z zapleczem komputerowym. Oznajmił, że jeśli ktoś chce dotrzeć do książki to przynajmniej raz na jakiś czas jest w Orzechowie czy w Miłosławiu, także może książki wypożyczyć. Zwrócił się do pani Bzowej, żeby nie wkładała mu w usta tezy o radykalnym zamykaniu bibliotek, ponieważ jest od tego daleki. Dodał, że jest „na bakier” z czytelnictwem książkowym, jednak dużo prasy czyta. Zaznaczył, że kiedyś czytał więcej książek, ostatnio odszedł od tego.


            Pan J. Sobczak powiedział, że czasem radny Barszcz jest mistrzem zaogniania dyskusji. Stwierdził, że jego wypowiedź zrozumiał tak jak pani Bzowa, że była mowa o zamykaniu wiejskich bibliotek. Dodał, że jeśli zapytałby czy ktoś z zebranych był na stadionie miejskim i okazałoby się, że nikt nie był to czy oznacza to, że należy trenerów zwalniać. Oznajmił, że biblioteki wiejskie są potrzebne. Zaznaczył, że biblioteki do tej pory były i gmina potrafiła je finansować, dlatego ma nadzieję, że Rady Miejskie, w których będzie pracował nie pozwolą na zamknięcie wiejskich bibliotek.


 


Ad 12


W wyniku wyczerpania tematyki obrad pan Jarosław Sobczak zakończył obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu, dziękując zebranym za udział.


 


 Protokołowała                                                                      Przewodniczący posiedzenia


 


Ewelina Andrzejczak                                                             inż. Jarosław Sobczak


 

 


Wykaz załączników do protokołu:


1.      Lista obecności;


2.      Porządek obrad;


3.      Informacja z działalności Rady w okresie międzysesyjnym;


4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym oraz Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej;


5.      Sprawozdanie z działalności świetlicy wiejskiej w Czeszewie w 2009 r.


6.      Sprawozdanie z działalności świetlicy wiejskiej w Orzechowie w 2009 r.


7.      Sprawozdanie z działalności świetlicy wiejskiej w Pałczynie w 2009 r.


8.      Sprawozdanie z działalności Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu w 2009 r.


9.      Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie w 2009 r.


10. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu w 2009 r.


11. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu w 2009 r.


12. Uchwała Nr XXXII/228/10 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2010 rok;


13. Uchwała Nr XXXII/229/10 w sprawie Zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudki na lata 2010 – 2017;


14. Uchwała Nr XXXII/230/10 w sprawie Zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gorzyce na lata 2010 – 2017;


15. Uchwała Nr XXXII/231/10 w sprawie Zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipie na lata 2010 – 2017;


16. Uchwała Nr XXXII/232/10 w sprawie Zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mikuszewo na lata 2010 – 2017;


17. Uchwała Nr XXXII/233/10 w sprawie Zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czeszewo na lata 2010 – 2017.