POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

XXV sesja Rady Miejskiej – 30.06.09

 


Protokół nr XXV/09
sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu,
 


która odbyła się 30 czerwca 2009 r. o godz. 16.00


w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu


Ad 1


            Przewodniczący Rady Miejskiej w Miłosławiu – pan Jarosław Sobczak – otworzył XXV sesję Rady Miejskiej w Miłosławiu, witając zebranych będących na liście obecności załączonej pod nr 1 do protokołu, a także radnych Rady Powiatu, pana Burmistrza Zbigniewa Skikiewicza oraz jego Z – cę pana Błażeja Perę, jak również pracowników Urzędu Gminy. Powitał dyrektorów szkół i przedszkoli, szefów jednostek organizacyjnych, przedstawiciela prasy.


            Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum zapewniające prawomocność obrad.


 


Ad 2


            Pan J. Sobczak przedstawił porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu.


            Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) przyjęli porządek obrad, nie wnosząc uwag do jego treści. Porządek sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


 


Ad 3


            Radni jednogłośnie (13 głosami „za” ) przyjęli protokół poprzedniej sesji Rady Miejskiej Nr XXIV/09 z 27 marca br., nie wnosząc uwag do jego treści.


 


Ad 4


            Pan J. Sobczak przedstawił zebranym informację z działalności Rady w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


 


Ad 5


Pan Burmistrz – Zbigniew Skikiewicz – przedstawił zebranym sprawozdanie ze swej działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Następnie przekazał zebranym informację na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej, która jest załączona pod nr 5 w protokole.


Pan Henryk Przykłota – Skarbnik Gminy –– wyjaśnił, że przeprowadził rozmowę z przedstawicielem nadzoru Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Miejskiej podjętych podczas sesji w dniu 2 czerwca. Wyjaśnił, że w uchwale Nr XXIV/168/09 Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego nadzór ma zastrzeżenia do § 1, w którym przepisany został tekst ustawy. Przekazał, iż w przypadku uchwały
Nr XXIV/167/09 Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 15 lat przez Burmistrza Gminy Miłosław nadzór kwestionuje zapis dotyczący warunków dzierżawy. Dodał, że kompetencją Rady Miejskiej jest wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy, natomiast podjęta uchwała zwiększa Radzie Miejskiej kompetencje. Wyjaśnił, iż uchwały po unieważnieniu poszczególnych paragrafów będą obowiązywały w podjętej przez radnych postaci.


  


Ad 6


a) W tym momencie na sesję dotarł radny Andrzej Wnuk, stąd w dalszej części obrad   uczestniczyło 14 radnych.


Pani Ewa Piec – architekt przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w rejonie drogi krajowej nr 15 w Białym Piątkowie.


Radni jednogłośnie 14 głosami „za” podjęli Uchwałę Nr XXV/170/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w rejonie drogi krajowej nr 15 w Białym Piątkowie. Uchwała załączona jest pod nr 6 do protokołu.


 


b) Pani E. Biec zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, terenów zabudowy usługowej i terenów zieleni urządzonej w rejonie Stawu Pawelskiego w Miłosławiu.


Pan Tadeusz Jenek zapytał, czy w projekcie uchwały został uwzględniony wniosek dotyczący możliwości spalania węgla w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zwrócił uwagę, że w tytule uchwały jest mowa o zabudowie jednorodzinnej z usługami, natomiast z mapy wynika, że jest to tylko zabudowa jednorodzinna.


Pani architekt wyjaśniła, że w zabudowie jednorodzinnej istnieje możliwość zorganizowania lokalu usługowego, którego powierzchnia nie może przekroczyć 30% powierzchni całej zabudowy. Oznajmiła, że na terenach zabudowy usługowej jest możliwość organizacji usług w większym zakresie. Poinformowała, że uwaga radnego zgłoszona podczas wspólnego posiedzenia komisji dotycząca spalania węgla została w projekcie uwzględniona. 


Radni jednogłośnie 14 głosami „za” podjęli Uchwałę Nr XXV/171/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, terenów zabudowy usługowej i terenów zieleni urządzonej w rejonie Stawu Pawelskiego w Miłosławiu. Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


 


c) Pan Piotr Zaworski –Kierownik Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.


Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Podjęli jednogłośnie – 14 głosami „za” Uchwałę Nr XXV/172/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. Uchwała załączona jest pod nr 8 do protokołu.


 


d) Pan P. Zaworski zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków w budżecie gminy stanowiących fundusz sołecki.


Pan J. Sobczak poinformował, iż na naradzie sołtysów zwołanej przez pana Burmistrza sołtysi w większości wyrazili negatywną opinię nt. utworzenia funduszu sołeckiego.


Pan Franciszek Sztuka zaapelował do radnych, aby przemyśleli podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na utworzenie funduszu sołeckiego. Dodał, że jest to okazja dla sołectwa na pozyskanie większych środków na różne zadania w 2010 roku.  


Pan A. Wnuk zapytał, czy jest zgodne z prawem głosowanie za nie wyrażeniem opinii. Dodał, że radni za pomocą uchwał wyrażają swoją wolę i jest to opinia zazwyczaj pozytywna. Stwierdził, że w tym przypadku radni zagłosują za czym, czego nie wyrażają.


Pani Małgorzata Michalska – Mickiewicz – radca prawny – stwierdziła, że zazwyczaj radni podejmując decyzję w formie uchwały, głosują „za”. Wyjaśniła, że tekst projektu uchwały wynika z ustawy o funduszu sołeckim. Uzasadniła, że ustawa mówi, iż rada gminy może wyodrębnić w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, a w tym celu podejmuje uchwałę wyrażającą lub nie wyrażającą zgody na utworzenie funduszu w roku następnym.


Radni 10 głosami „za” (M. Babiarz, R. Barszcz, K. Dobroczyńska, E. Jałoszyński, Z. Mazurkiewicz, M. Orzechowska, K. Przysiuda, J. Sobczak, R. Świtek, J. Trzmiel) podjęli uchwałę Nr XXV/173/09 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków w budżecie gminy stanowiących fundusz sołecki. „Przeciw” głosowali radni T. Jenek oraz F. Sztuka, natomiast od głosu wstrzymali się radni D. Höwelhaus oraz A. Wnuk. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


e) Pan H. Przykłota przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2009 rok.


Radni jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXV/174/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2009 rok. Podjęta uchwała załączona jest pod
nr 10 do protokołu.


Ad 7


            Pan Jerzy Trzmiel oznajmił, że występuje w imieniu zarządu Przedsiębiorstwa Odzieżowego „Mikon” Spółka z o. o. w Miłosławiu. Oznajmił, iż od dłuższego czasu sytuacja przedsiębiorstwa jest ciężka, a Prezes zakładu przebywa w szpitalu. Przypomniał, że w poprzednim tygodniu na łamach lokalnej prasy opublikowano artykuł, w którym podano nieprawdziwe sprawy dotyczące „Mikon” Spółka z o. o. Wyjaśnił, że po publikacji artykułu grupy pracowników zaczęły przychodzić i szantażować Zastępcę Prezesa  twierdząc, iż mówi nieprawdę, a jako dowód przedstawiają artykuł z „Wiadomości wrzesińskich”. Oznajmił, że w artykule było napisane, iż Burmistrz dokonał umorzenia podatku zakładowi, a także, iż Rada Nadzorcza wypłaca sobie duże pieniądze – co jest nieprawdą. Oznajmił, że masmedia mają to do siebie, że w demokratycznym kraju, jakim jest Polska, mogą pisać nieprawdę. Stwierdził, że w minionym okresie karmiono nieprawidłowościami, wieloma fałszywymi obietnicami oraz fałszem. Dodał, że artykuł, który został opublikowany w prasie powinien być zgodnie z prawem prasowym autoryzowany, co w tym przypadku nie nastąpiło. Oznajmił, że „Mikon” Spółka z o. o.  ma problemy z którymi trudno sobie poradzić. Powiedział, że obecny Prezes zakładu jest schorowany i nerwowo wykończony, ponieważ stale widzi grupy strajkowe pracowników czy ruchy interwencyjne. Przekazał, iż w roku 1990 po transformacji społecznej w Polsce nastąpiła komercjalizacja, prywatyzacja
i restrukturyzacja zakładów w Polsce. Dodał, że zakład odzieżowy „Mikon” Spółka z o. o. musiał temu zadaniu sprostać i poddał się komercjalizacji i prywatyzacji. Dodał, że przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w 1945 roku i należało do Zjednoczenia Przedsiębiorstw Odzieżowych w Bydgoszczy. Oznajmił, że kiedy zakład przeistoczył się w spółkę akcyjną w Zjednoczeniu były cztery zakłady: z Piły, Inowrocławia, Miłosławia, oraz Bydgoszczy, natomiast na dzień dzisiejszy pozostał tylko Miłosław. Przekazał, iż w „dobrych czasach” zakład zatrudniał 600 osób, na dzień dzisiejszy jest zatrudnionych 210 – 215 osób. Przekazał, iż po zawiązaniu spółki należało powołać organy: Walne Zgromadzenia powołujące Radę Nadzorczą, która z kolei powołuje Zarząd. Oznajmił, że poszczególne organy mają statutowe obowiązki i zadania. Następnie wymienił przyczyny obecnej sytuacji zakładu odzieżowego Mikon: brak stabilności pieniądza: euro, marki, dolara. Wyjaśnił, iż kontrakty zawierane są w euro lub w dolarach, a kontrahentów nie interesuje brak stabilności gospodarki w Polsce. Stwierdził, iż także rząd polski do takiej sytuacji się przyczynił. Poinformował, że cztery lata temu zakładowi produkcja przynosiła zysk, ponieważ produkowane były umundurowania dla służb, a obecnie służby mundurowe mają ekwiwalent za mundur. Oznajmił, iż nie chce być w skórze obecnego zarządcy zakładu, ponieważ jest on psychicznie wykończony. Przekazał, że odbywały się rozmowy dotyczące przejęcia zakładu przez potencjalnego inwestora, jednak wyniki rozmów są bardzo mizerne. Poinformował, że do końca czerwca br. potencjalny inwestor deklarujący przejęcie „Mikon” Spółka z o. o.  miał się skontaktować, jednak do chwili obecnej nie ma z nim kontaktu. Stwierdził, że także zakład zwracał się z prośbą do Ministra Finansów. Dodał, że jeśli przedsiębiorstwo upadnie, to nie wyobraża sobie sytuacji, kiedy tylu ludzi przyjdzie po zasiłki do Burmistrza. Przekazał, że „Mikon” Spółka z o. o.  żył nadzieją, iż rząd przyjmie ustawę dotyczącą umorzeń wszelkich opłat, z jakich nie wywiązały się małe i średnie przedsiębiorstwa. Przekazał, iż na dzień dzisiejszy ustawa nie została podjęta. Przekazał, iż południe Polski jest terenem powodzi, dlatego będzie konieczne wydanie środków budżetu państwa na naprawę skutków klęski. Na koniec oznajmił, iż w przedsiębiorstwie „Mikon” Spółka z o. o.  jest wspaniała rada nadzorcza, do której należy m.in. Dyrektor wojewódzkiego szpitala w Poznaniu, Dyrektor WBK we Wrześni, Inspektor Pracy. Oznajmił, iż od roku czasu rada nadzorcza nie wzięła złotówki za swoje wynagrodzenie, która się należy zgodnie ze statutem. Następnie zwrócił się do redaktora lokalnej prasy, aby na przyszłość konsultował sprawy o których chce pisać, by było to zgodne z prawem prasowym.


            Pan Romuald Barszcz stwierdził, że informacja dotycząca umorzeń, odroczeń czy prolongat podatków, która została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy powinna zostać uściślona, gdyż jest zbyt ogólna. Następnie zapytał, na jakiej podstawie w 2008 roku umorzono czy prolongowano podatek rolny radnemu Świtkowi czy Sobczakowi, jak również Rafałowi Sztuce.


            Pani Krystyna Dobroczyńska zgłosiła konieczność wycięcia trawy na ulicy Klonowej oraz na osiedlu za kościołem w Orzechowie.


            Pan Roman Świtek oznajmił, że odniesie się do wypowiedzi radnego Barszcza. Oznajmił, że za rok 2008 umorzenie podatku rolnego otrzymało tylko jedno przedsiębiorstwo, gdyż można umorzenie takie uzyskać udowadniając klęski, które wystąpiły.


            Pan Franciszek Sztuka powiedział, że zostało wywołane jego nazwisko, dlatego odpowie radnemu Barszczowi. Wyjaśnił, że jego syn uzyskał odroczenie podatku, a nie umorzenie. Zwrócił się do radnego Barszcza, aby nie mówił o rzeczach, w których nie jest zorientowany.


            Pan Z. Skikiewicz wyjaśnił, iż informacja która została wywieszona na tablicy ogłoszeń to ustawowy obowiązek przedstawiania w określonym terminie odroczeń, umorzeń i prolongat wszystkich rodzajów podatków. Dodał, że jeśli chodzi o osoby fizyczne publikacji podlega umorzenie czy odroczenie powyżej 500 zł. Poinformował, że osoby wymienione w informacji to osoby, które skorzystały z różnych form, najczęściej prolongowania. Odnośnie podatku rolnego oznajmił, że w ubiegłym roku umorzył podatek rolny Gospodarstwu Rybackiemu ze względu na koszty związane klęską spowodowana chorobą ryb. Wyjaśnił, że wśród osób fizycznych podatek rolny został umorzony dwóm osobom: jeden z wnioskodawców poniósł straty spowodowane chorobą trzody chlebnej, drugi poniósł koszty w wyniku pożaru. Uzasadnił, że umorzenia podatku rolnego wymienionych radnych wynikają z obowiązku ustawowego, według którego rolnikowi nabywającemu grunt przysługuje ulga podatkowa. W nawiązaniu do firmy „Mikon” Spółka z o. o.  przypomniał, iż umorzył należność podatkową zakładu za jedno półrocze zeszłego roku, a kolejne zaległości zostały rozłożone na raty. Zwrócił uwagę, iż wczoraj wpłynęły dwie pierwsze zaległości podatkowe zakładu z tytułu rozłożenia na raty.  


            Pan J. Sobczak oznajmił, że nie było konieczne używanie nazwisk podatników, ponieważ informacja jest wywieszona na tablicy ogłoszeń, dlatego bezcelowe jest ich powtarzanie.


 


Ad 16


W wyniku wyczerpania tematyki obrad pan Jarosław Sobczak zakończył obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu, dziękując zebranym za udział.


 


 Protokołowała                                                                      Przewodniczący posiedzenia


 


Ewelina Andrzejczak                                                             inż. Jarosław Sobczak


 


 


 


Wykaz załączników do protokołu:


1.      Lista obecności;


2.      Porządek obrad;


3.      Informacja z działalności Rady w okresie międzysesyjnym;


4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym;


5.      Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej;


6.      Uchwała Nr XXV/170/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w rejonie drogi krajowej
nr 15 w Białym Piątkowie;


7.      Uchwała Nr XXV/171/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, terenów zabudowy usługowej i terenów zieleni urządzonej w rejonie Stawu Pawelskiego
w Miłosławiu;


8.      Uchwała Nr XXV/172/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych;


9.      Uchwała Nr XXV/173/09 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków w budżecie gminy stanowiących fundusz sołecki;


10. Uchwała Nr XXV/174/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2009 rok.