POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

XXIX sesja Rady Miejskiej – 30 grudnia 2009 r.

 

Protokół nr XXIX/09


sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu,
która odbyła się 30 grudnia 2009 r. o godz. 16.00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu
Ad 1


Przewodniczący Rady Miejskiej w Miłosławiu – pan Jarosław Sobczak otworzył XXIX sesję Rady Miejskiej witając zebranych będących na liście obecności załączonej pod nr 1 do protokołu, panie i panów sołtysów, radnych powiatowych, pana Burmistrza Zbigniewa Skikiewicza oraz jego Z-cę pana Błażeja Perę, pana Skarbnika, dyrektorów firm, kierowników jednostek organizacyjnych, mieszkańców gminy oraz przedstawiciela prasy.


Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum zapewniające prawomocność obrad. 


Ad 2


            Pan J. Sobczak przedstawił porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) przyjęli porządek sesji stanowiący załącznik
nr 2 do protokołu. 


Ad 3


            Radni jednogłośnie (13 głosami „za” ) przyjęli protokół poprzedniej sesji Rady Miejskiej Nr XXVIII/09 z 24 października  br., nie wnosząc uwag do jego treści.


Ad 4


            Pan J. Sobczak przedstawił zebranym informację z działalności Rady w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


W tym momencie na sesję dotarła radna Krystyna Przysiuda, stąd w dalszej części obrad uczestniczyło 14 radnych.


Ad 5


Pan Burmistrz przedstawił zebranym sprawozdanie ze swej działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Następnie przekazał zebranym informację na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej, która jest załączona pod nr 5 w protokole.


Ad 6


a) Pan Piotr Zaworski – Kierownik Referatu Infrastruktury, Rolnictwa i Leśnictwa – zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/141/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 października 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Lulkowie”.


Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały i jednogłośnie 14 głosami „za” podjęli uchwałę Nr XXIX/216/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/141/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 października 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”. Uchwała jest załączona pod nr 6 do protokołu.


 


b) W tym punkcie pan Błażej Pera – Z – ca Burmistrza – przedstawił projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Białe Piątkowo. Wyjaśnił, iż Plan jest zatwierdzany w związku z ewentualnym składaniem wniosku o dofinansowanie ze środków pomocowych i funduszy strukturalnych, w tym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi”.


Radni jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXIX/217/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Białe Piątkowo. Uchwała jest załączona pod
nr 7 do protokołu.


c) Pan Leonard Dopierała – Przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.


Radni jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXIX/218/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010. Uchwała jest załączona pod nr 8 do protokołu.


d) Pan H. Przykłota – Skarbnik Gminy zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Miłosław na 2009 rok.


Radni jednogłośnie (14 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXIX/219/09 w sprawie zmian budżetu gminy Miłosław na 2009 rok. Podjęta uchwała załączona jest pod nr 9 do protokołu.


 


            e) W tym punkcie obrad pan H. Przykłota przedstawił projekt uchwały w sprawie wydatków majątkowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXIX?220/09 w sprawie wydatków majątkowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2009. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.


Ad 7


            Pan R. Barszcz stwierdził, że sesja zakończyła rok budżetowy 2009. Przypomniał,
iż w tym roku został budżet zamknięty w inny sposób niż w ciągu poprzednich dwóch lat, mianowicie bez zadłużenia na kontach bieżących. Przypomniał, iż w poprzednich latach gmina była zmuszona zaciągnąć kredyt w celu  zrównoważenia budżetu gminy. Pogratulował panu Burmistrzowi i dysponentom budżetu Gminy takiej realizacji wydatków. Następnie pogratulował panu Rafałowi Zięty wytrwałości w realizacji budowy boiska Orlik 2012 w Orzechowie. Wyraził nadzieję, że powstały obiekt będzie służył całej społeczności w Orzechowie. W dalszej kolejności zwrócił uwagę, iż podczas świąt Bożego Narodzenia rynek w Miłosławiu był bardzo zaśmiecony, a w koszach znalazło się wszystko, co mieszkańcy wyrzucają do pojemników na odpady. Zapytał, gdzie były w ty czasie służby odpowiedzialne za porządek na rynku. Powiedział, iż usłyszał kilka uwag od mieszkańców twierdzących, że radni na wszystko mają pieniądze tylko nie na najważniejsze rzeczy. Oznajmił, że są służby, które biorą za utrzymanie porządku pieniądze, dlatego taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Następnie wszystkim obecnym na sesji przekazał życzenia noworoczne.


Ad 8


            Pan Franciszek Sztuka – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – poinformował, iż dnia 5 grudnia 2009 roku w Miłosławskim Centrum Kultury zorganizowany został przez Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego XI Turniej Tenisa Stołowego Sołtysów. Przekazał, że w turnieju gmina Miłosław zajęła czwarte miejsce, natomiast w rozgrywkach indywidualnych w kategorii kobiet I miejsce zajęła pani Justyna Gorzelana –sołtys Książna, w kategorii Mężczyzn powyżej 61 lat III miejsce zajął pan Jan Cicharski – sołtys Chlebowa, natomiast sołtys Nowej Wsi Podgórnej – Lech Stanisławski zajął miejsce VI. Następnie podziękował pani Dyrektor Miłosławskiego Centrum Kultury – Marii Hetmańczyk – za pomoc w organizacji Turnieju.


            Pani Danuta Höwelhaus poinformowała, iż 20 grudnia odbyła się w Pałczynie „Gwiazdka na sportowo”, w której uczestniczyło 120 dzieci. Podziękowała sołtysowi Białego Piątkowa, a szczególnie podziękowania skierowała w stronę pani Sołtys Pałczyna – Zofii Przybylskiej.


            Pan Z. Skikiewicz zwrócił się do radnego Barszcza, że przyjmuje jego uwagi. Zwrócił uwagę, iż w tym roku święta zostały przedłużone o jeden dzień. Dodał, że nie wie skąd na rynku biorą się śmieci, ponieważ z koszy systematycznie są wywożone. Oznajmił,
iż przypuszcza, że śmieci do koszy przynieśli mieszkańcy pobliskich budynków, ponieważ nie sądzi by spacerujący dysponowali taką ilością śmieci, aby zapełnić kosze po brzegi. Stwierdził, że być może w święta należy zabezpieczyć jednego z pracowników
do opróżniania koszy. Powiedział, że osobiście nie widział tak wielkich ilości śmieci
w pojemnikach, ale być może radny mówi o innych ulicach. Podziękował za uwagę mówiąc, iż rozważy zabezpieczenie jednego pracownika ze służb porządkowych do opróżniania koszy na rynku w święta.


            Pan Jerzy Trzmiel stwierdził, iż w trakcie trwania kadencji mijający rok 2009 był rokiem najbardziej obfitującym w inwestycje, szczególnie na terenach sołectw. Przypomniał, iż w ubiegłym roku radni omawiali koncepcje rewitalizacji rynku w Miłosławiu. Dodał, że obecnie inwestycja została wstrzymana. Zapytał, czy w przyszłości będzie możliwość pozyskania środków i realizacji zadania. Następnie zaproponował, aby w Miłosławiu wybudować dom socjalny, ponieważ na terenie gminy jest około 100 mieszkańców wnioskujących o przydział lokalu socjalnego. Oznajmił, że mieszkańcy pytają czy gmina w przyszłych latach zaprojektuje budowę mieszkań socjalnych. Następnie zwrócił się do Straży Miejskiej oraz Policji, iż w okolicy dworca PKP ktoś rozbiera betonowe płoty. Przypomniał, iż na poprzednich sesjach prosił o poszerzenie trójkąta widoczności w okolicy przejazdu kolejowego od strony Winnej Góry. Poprosił ponownie o poszerzenie trójkąta widoczności. Podsumował, iż rok 2009 przejawiał się wieloma inwestycjami, co wynikało z dużego zaangażowania władz gminy. Następnie podziękował panu Komendantowi Straży Miejskiej – Leonardowi Dopierale – za bezinteresowna pomoc udzieloną z związku z trudną sytuacją
w przedsiębiorstwie Mikon S.A. Słowa podziękowania za wszelką pomoc skierował także
w stronę pana Burmistrza.


            Pan Z. Skikiewicz powiedział, że opracowana została koncepcja rewitalizacji rynku
w Miłosławiu. Przypomniał, że próba pozyskania dofinansowania unijnego na realizację zadania spotkała się z odmową, ponieważ dany program nie przekazywał środków na tego typu zadania. Oznajmił, że należy poczekać z wnioskiem do momentu uruchomienia programu, który będzie dofinansowywał tego typu zadania. Następnie powiedział, iż lista osób oczekujących na mieszkania socjalne opiewa na 30 osób. Wyjaśnił, że budowa bloku socjalnego wymaga nakładu niemałych środków finansowych, a do tej pory nie uruchomiono programów, z których możliwe byłoby  uzyskanie dofinansowania. Przypomniał, iż przyszły rok będzie bogaty w inwestycje realizowane z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Dodał, iż postara się oddelegować pracowników do wycięcia trójkąta widoczności.


Ad 9


W wyniku wyczerpania tematyki obrad pan Jarosław Sobczak zakończył obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu, dziękując zebranym za udział.


 


 Protokołowała                                                                      Przewodniczący posiedzenia


 


Ewelina Andrzejczak                                                             inż. Jarosław Sobczak


 


 


Wykaz załączników do protokołu:


1.      Lista obecności;


2.      Porządek obrad;


3.      Informacja z działalności Rady w okresie międzysesyjnym;


4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym;


5.      Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej;


6.      Uchwała Nr XXIX/216/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/141/08 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 października 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”;


7.      Uchwała Nr XXIX/217/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Białe Piątkowo na lata 2010 – 2017;


8.      Uchwała Nr XXIX/218/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010;


9.      Uchwała Nr XXIX/219/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2009 rok,


10. Uchwała Nr XXIX/220/09 w sprawie wydatków majątkowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.