POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Protokoły sesji Rady Miejskiej > Kadencja 2006 - 2010 > XXVII sesja Rady Miejskiej 6 października 2009 – MCK

XXVII sesja Rady Miejskiej 6 października 2009 – MCK


Protokół nr XXVII/09
sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu,


która odbyła się 6 października 2009 r. o godz. 16.00


w Miłosławskim Centrum Kultury w Miłosławiu


Ad 1


 


            Przewodniczący Rady Miejskiej w Miłosławiu – pan Jarosław Sobczak – otworzył XXVII sesję Rady Miejskiej w Miłosławiu, witając zebranych będących na liście obecności załączonej pod nr 1 do protokołu, a także radnych Rady Powiatu, pana Burmistrza Gminy Miłosław – Zbigniewa Skikiewicza oraz jego Zastępcę – Błażeja Perę, pracowników Urzędu Gminy. Powitał również, dyrektorów szkół i przedszkoli, szefów jednostek organizacyjnych, przedstawiciela prasy.


Następnie poprosił zabranych o powstanie i upamiętnienie minutą ciszy pamięć śp. Radnego Kazimierza Drzażdżyńskiego.


            W dalszej kolejności stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum zapewniające prawomocność obrad.


 


 


Ad 2


 


            Pan J. Sobczak przedstawił porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu.


            W tym momencie na obrady sesji dotarł radny Zbigniew Mazurkiewicz, stąd w dalszej części obrad uczestniczyło 13 radnych.


Pan Z. Skikiewicz zawnioskował o zmianę porządku obrad polegającą na zniesieniu z porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Miłosław. Wyjaśnił, że wobec projektu uchwały wystąpiły wątpliwości prawne, które nie zostały dotąd wyjaśnione ze względu na różne interpretacje przepisów prawa. Poprosił o wprowadzenie do porządku obrad punktów dotyczących rozpatrzenia projektów uchwał w sprawach: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz zatwierdzenia realizacji projektu „Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dodał, iż projekt uchwały dotyczący udzielenia bonifikaty został wywołany wnioskiem mieszkańca zainteresowanego kupnem mieszkania, wycena mieszkania została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Finansowo – Budżetową Rady Miejskiej. Wyjaśnił, że druga proponowana do wprowadzenia uchwała jest wywołana wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Orzechowie. Wyjaśnił, że wniosek kierowany przez pana Rafała Zięty do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkól im. Jana Pawła II w Orzechowie” został pozytywnie zaopiniowany przez organ oceniający wnioski, przyznając tym samym środki potrzebne na realizację zadania. Uzupełnił, iż aby środki zostały przekazane niezbędna jest uchwała Rady Miejskiej zatwierdzająca realizację Programu.  


            Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) przyjęli proponowaną zmianę do porządku obrad. Poprawiony porządek sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


 


 


Ad 3


 


            Radni jednogłośnie (13 głosami „za” ) przyjęli protokół poprzedniej sesji Rady Miejskiej Nr XXVI/09 z 4 września br., nie wnosząc uwag do jego treści.


 


 


Ad 4


 


            Pan J. Sobczak przedstawił zebranym informację z działalności Rady w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


 


 


Ad 5


 


Pan Burmistrz przedstawił zebranym sprawozdanie ze swej działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Następnie przekazał zebranym informację na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej, która jest załączona pod nr 5 w protokole.


 


Ad 6


Pan J. Sobczak przedstawił informację na temat składania oświadczeń majątkowych za 2008 rok przez Burmistrza Gminy Miłosław, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu oraz radnych Rady Miejskiej w Miłosławiu.


Pan Z. Skikiewicz przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych złożonych przez: kierowników jednostek organizacyjnych, Z – cę Burmistrza, Skarbnika, pracowników Urzędu Gminy upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych. Informacje, o których mowa stanowią załącznik nr 6 do protokołu.


 


Ad 7


a) Pani Danuta Grajek – inspektor ds. edukacji i kultury przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych.


Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały i jednogłośnie 13 głosami „za” podjęli uchwałę Nr XXVII/200/09 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych. Uchwała jest załączona pod nr 7 do protokołu.


 


b) Pani Monika Jarzembska – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych – zapoznała radnych z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok. Zaznaczyła, że tegoroczne stawki podatków zostały podwyższone o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2009 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2008 roku o 3,5%. Przekazała, iż stawka podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej pozostała w dotychczasowej wysokości
tj. 14,28 zł/m2.


Pan Jerzy Trzmiel zawnioskował o obniżenie stawki podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – pozostałych do 10 zł/m2 powierzchni użytkowej. Dodał, że przedsiębiorstwa działające na terenie gminy posiadają wiele hal, których nie użytkują. Dodał, że stawka 14,28 zł za m2 jest nieadekwatna i niewspółmierna do wykonywanej pracy przez poszczególne zakłady.


Pan Andrzej Wnuk przypomniał, iż stawka podatku, o który wnioskuje przedmówca nie jest podwyżką, a obniżeniem stawki podatku. Dodał, że radni Rady Miejskiej wychodzą naprzeciw przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą poprzez uchwałę mówiącą o ulgach podatkowych przy zatrudnianiu nowych pracowników. Zwrócił uwagę, że stawka 14,28 zł m2 jest stawką niezmienną od kilku lat. Stwierdził, iż nieprzyjęcie proponowanego wzrostu stawki podatku o 3,5% stanowi stratę dla budżetu gminy w wysokości 61.000,00 zł. Dodał, że należy podkreślać, iż Rada Miejska w Miłosławiu wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom.


Pan J. Sobczak zapytał, o ile umniejszyłby się wpływy do budżetu z tytułu podatku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w przypadku zaakceptowania stawki tego podatku w wysokości 10 zł za m2.


Pani M. Jarzembska odpowiedziała, że byłaby to kwota około 300.000,00 zł.


Radni większością głosów odrzucili propozycję radnego Trzmiela o obniżenie stawki podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – pozostałych do 10 zł za m2 powierzchni użytkowej. „Za” głosował radny Trzmiel oraz R. Świtek, przeciwni propozycji byli: M. Babiarz, R. Barszcz, K. Dobroczyńska, D. Höwelhaus, T. Jenek, Z. Mazurkiewicz, M. Orzechowska, K. Przysiuda, F. Sztuka, J. Sobczak, A. Wnuk.


Pan Franciszek Sztuka zawnioskował o zwiększenie wynagrodzenia dla inkasentów do 6% pobranej kwoty. Dodał, iż od wielu lat stawka jest na tym samym poziomie.


Pan Romuald Barszcz przypomniał, iż podczas wspólnego posiedzenia komisji dyskusja na temat stawek podatków między radnymi trwała dwie godziny. Dodał, że ostatni wniosek, jaki został przez radnych przyjęty to był jego wniosek dotyczący utrzymania w dotychczasowej wysokości
tj. 14,28 zł m2 stawki podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a podwyższenie pozostałych stawek podatków i opłat o 3,5%. Oznajmił, że radni przyjęli jego propozycję. Przypomniał, że uzasadniał swój wniosek tym, że gmina Miłosław ma najwyższą stawkę podatku o budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w powiecie, a także chęć pomocy przedsiębiorcom w dobie kryzysu gospodarczego, głównie Orzechowskim Zakładom Przemysłu Sklejek oraz Przedsiębiorstwu Odzieżowemu „Mikon S.A”. Stwierdził, że dalsze obniżanie tego podatku jest dla niego propozycją niepoważną, ponieważ mimo kryzysu są zakłady pracy dobrze prosperujące. Dodał, iż w przyszłym roku czekają gminę duże wydatki związane z realizacją inwestycji, a jeśli „zły sen” się spełni będzie około miliona złotych brakowało w budżecie gminy. Przypomniał, że każdy radny składał zapotrzebowanie do budżetu, sam zapisał ponad 10 pozycji. Stwierdził, że atrybutem władzy Burmistrza i Rady Miejskiej jest strona dochodowa budżetu gminy. Zaproponował, aby uchwałę przyjąć w zaproponowanej wersji.


Pan J. Sobczak zapytał, jaki byłby koszt dla gminy w przypadku podniesienia wynagrodzenia dla inkasentów do 6% pobranej kwoty.


Pani M. Jarzembska odpowiedziała, że nie zajmuje się ściągalnością podatków, dlatego trudno jej odpowiedzieć na to pytanie.


Pani Danuta Höwelhaus przypomniała, że podczas wspólnego posiedzenia komisji radni ustalili, iż w tym roku radni nie będą wnioskować o żadne podwyżki ze względu na kryzys gospodarczy. Zapytała, czy 5% pobranych podatków to jest faktycznie niewielka kwota. Stwierdziła, że praca sołtysa i praca radnego to w pewnym stopniu praca społeczna. Dodała, że jej zdaniem jest to wniosek nie na miejscu, ze względu na kryzys.


Pan F. Sztuka powiedział, iż w innych gminach sołtysi mają wyższe stawki wynagrodzenia inkasa niż w gminie Miłosław, jednak szczegółowo z tego tematu nie jest przygotowany.


Pan Maciej Babiarz oznajmił, że jego zdaniem wzrost stawek podatków i opłat lokalnych
o 3,5% powoduje jednocześnie taki sam wzrost wynagrodzeń za ściągalność podatków.


Radni większością głosów odrzucili poprawkę radnego Sztuki o zwiększenie wynagrodzenia dla inkasentów do 6% pobranej kwoty. „Za” przyjęciem poprawki głosowali radni Sztuka oraz
Trzmiel natomiast „przeciw” byli: M. Babiarz, R. Barszcz, K. Dobroczyńska, D. Höwelhaus, T. Jenek, M. Orzechowska, K. Przysiuda, A. Wnuk. Od głosu wstrzymał się radny Z. Mazurkiewicz, R. Świtek, J. Sobczak.


Radni większością głosów (12 głosami „za”) podjęli uchwałę Nr XXVII/201/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok. „Przeciw” podjęciu uchwały zagłosował radny T. Jenek, natomiast pozostali radni (M. Babiarz, R. Barszcz, K. Dobroczyńska, D. Höwelhaus, M. Orzechowska, K. Przysiuda, F. Sztuka, J. Sobczak, R. Świtek, Z. Mazurkiewicz, J. Trzmiel, A. Wnuk) opowiedzieli się za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


 


c) Pani M. Jarzembska zapoznała radnych z projektem uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok.


       Pan F. Sztuka zapytał, czy sołtys ma obowiązek zbierania opłaty za psy.


Pani M. Jarzembska wyjaśniła, iż według ustawy na terenie sołectwa inkasentami podatków i opłat lokalnych są sołtysi.


Pan A. Wnuk zapytał, czy zostały podjęte prace nad uzyskaniem informacji dotyczących kosztów chipowania psów. Dodał, że być może kwota opłaty wystarczyłaby na chipowanie psów i sołtysi nie mieliby problemu ze ściągalnością opłaty. Dodał, iż w wielu miastach w Polsce Rady Miejskie przyjęły uchwały dotyczące chipownia psów. Oznajmił, że w gminach, w których się informował budżety nie są obciążone kosztami chipownia psów, gdyż jest to obowiązkiem mieszkańców. Nadmienił, iż wyjazd do Unii Europejskiej z psem jest zobligowany do zachipowania psa. 


Pan Z. Skikiewicz zwrócił się do radnego Sztuki mówiąc, że sołtys jest zobowiązany do zbierania podatków i opłat lokalnych, w tym również opłaty od posiadania psów. Zaznaczył, że jeśli sołtys nie chce zbierać opłaty od psa to należy zmienić inkasa, ale dla ściągania wszystkich opłat i podatków lokalnych. W sprawie informacji na temat chipowania psów poprosił o zabranie głosu Komendanta Straży Miejskiej. 


Pan Leonard Dopierała oznajmił, że na dzień dzisiejszy koszt zachipowania 500 psów wynosi 30 zł od psa. Wyjaśnił, że wraz ze zmniejszeniem się ilości psów stawka wzrasta. Dodał, że jest to uzależnione od ilości zamówionych chipów oraz zakupu usługi. Przekazał, iż z posiadanych przez niego informacji wynika, że w Poznaniu zadanie to jest finansowane ze środków budżetu gminy. Poinformował, iż z rozeznania wynika, iż na terenie gminy Miłosław jest około 1300 psów. Przekazał, że w przypadku zachipowania psów w ciągu jednego roku należy zabezpieczyć w budżecie gminy środki w wysokości około 40.000,00 zł.   


Radni większością głosów (10 głosami „za” – M. Babiarz, R. Barszcz, K. Dobroczyńska, D. Höwelhaus, T. Jenek, M. Orzechowska, K. Przysiuda, J. Sobczak, R. Świtek, A. Wnuk) podjęli uchwałę nr XXVII/202/09 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 r. Przeciwni podjęciu uchwały byli radni: F. Sztuka, Z. Mazurkiewicz oraz J. Trzmiel. Podjęta uchwała załączona jest pod nr 9 do protokołu.


 


d) Pani M. Jarzembska przedstawiła projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXVII/203/09 w sprawie opłaty targowej. Podjęta uchwała załączona jest pod nr 10 do protokołu.


 


e) Pani M. Jarzembska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na terenie gminy Miłosław na 2010 rok.


Radni większością głosów (12 głosami „za” – M. Babiarz, R. Barszcz, K. Dobroczyńska, D. Höwelhaus, M. Orzechowska, K. Przysiuda, J. Sobczak, R. Świtek, A. Wnuk, F. Sztuka, Z. Mazurkiewicz oraz J. Trzmiel) podjęli uchwałę nr XXVII/204/09 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na terenie gminy Miłosław na 2010 rok. Przeciw podjęciu przedmiotowej uchwały opowiedział się radny T. Jenek. Podjęta uchwała jest załączona pod nr 11 do protokołu.


 


f) Pan H. Przykłota – Skarbnik Gminy zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Miłosław na 2009 rok.


Pan A. Wnuk zapytał panią Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej dlaczego gmina nie wypłaca środków z działu świadczenia społeczne.


Pani Teresa Zmuda – Kierownik OPS – odpowiedziała, że zmniejszyła się liczba wnioskodawców. Wyjaśniła, iż kryterium podstawowe nie uległo zmianie, ale wnioskodawców jest mniej. Stwierdziła, że być może nie wszystkie wnioski jeszcze spłynęły.


Pan Skarbnik wyjaśnił, że środki, o których mówi radny Wnuk są wypłacane na wniosek, dlatego przyjęcie planu wydatku opiera się na szacunku. Dodał, iż w tym wypadku okazało się, iż wnioskodawców jest mniej niż zakładano.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXVII/205/09 w sprawie zmian budżetu gminy Miłosław na 2009 rok. Podjęta uchwała załączona jest pod nr 12 do protokołu.


 


g) W tym punkcie pan Błażej Pera – Z – ca Burmistrza – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowa Wieś Podgórna. Wyjaśnił, iż Plan jest zatwierdzany w związku z ewentualnym składaniem wniosku o dofinansowanie ze środków pomocowych i funduszy strukturalnych, w tym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi”.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXVII/206/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowa Wieś Podgórna. Uchwała jest załączona pod
nr 13 do protokołu.


 


h) Pani Maria Matuszak – inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXVII/207/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.


 


i) Pan Błażej Pera – Z – ca Burmistrza – przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wyjaśnił, że Zespół Szkół w Orzechowie bierze udział w konkursie o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX.„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, tytuł projektu „Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie”.  Dodał, że projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2009 roku do 29.01.2010 roku, a wartość projektu wynosi 49.930,00 zł. Przekazał, że do realizacji projektu nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego. Nadmienił, że zgodnie w wymaganiami dokumentacji konkursowej do umowy o sfinansowanie kosztów projektu na etapie jej podpisywania, należy dołączyć uchwałę właściwej jednostki samorządu terytorialnego, dlatego podjęcie uchwały jest uzasadnione.


            Pan A. Wnuk zwrócił uwagę, że od kiedy Dyrektorem Zespołu Szkół w Orzechowie został pan Rafał Zięty wiele inicjatyw jest podejmowanych w sołectwie. Oznajmił, że wiele dobrych rzeczy można powiedzieć o panu Dyrektorze, ponieważ wiele pojętych przez niego działań jest niewidoczne np. nowe pomieszczenia i sale lekcyjne w szkole, remonty w placówce oświatowej. Oznajmił, iż Dyrektor pozyskuje pieniądze, które następnie przeznacza na potrzeby Zespołu Szkół w Orzechowie. Dodał, że jedną z większych inicjatyw jest obecnie budowa boiska Orlik 2012
w Orzechowie, a także teren sportowy dofinansowany przez Marszałka Województwa. W tym miejscu złożył panu Dyrektorowi serdeczne gratulacje.  


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXVII/208/09 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkól im. Jana Pawła II w Orzechowie” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podjęta uchwała załączona jest pod nr 15 do protokołu.


Ad 8


Pani D. Höwelhaus poprosiła radnych powiatowych o interwencję w sprawie wykoszenia drogi powiatowej w Lipiu. Dodała, że sprawa była już poruszana podczas zebrania wiejskiego, a pobocza nadal są strasznie zarośnięte, utrudniają widoczność i stwarzają zagrożenie dla osób poruszających się po drodze.


Pan A. Wnuk zwrócił się z prośbą do pana Burmistrza, aby zlecił jednemu z pracowników urzędu zebranie i zestawienie dokumentów dotyczących organizacji i obchodów roku jubileuszowego Juliusza Słowackiego, aby przyszłe pokolenia pamiętały o wydarzeniach, jakie miały miejsce w Miłosławiu. Nadmienił, iż w 2014 roku będziemy obchodzić 700 – lecie Miłosławia, dlatego należy pomyśleć o organizacji obchodów tej uroczystości.


Pan M. Babiarz oznajmił, iż skontaktował się z nim jeden z mieszkańców budynku przy ulicy Wiosny Ludów, który chciałby się dołączyć do przyłącza kanalizacyjnego. Zapytał pana Burmistrza, czy Plac Wiosny Ludów również jest ujęty w planach budowy kanalizacji w przyszłym roku.


 Pan A. Wnuk zapytał, jak wygląda sprawa parkingu przy Przedszkolu w Orzechowie. Przypomniał, że Komisja Rewizyjna wnioskowała o uporządkowanie terenu parkingu i wytyczenie miejsc parkingowych. Następnie zapytał, kiedy zostanie zakończona adaptacja budynków po byłym Ośrodku Zdrowia w Orzechowie na mieszkania komunalne oraz kiedy nastąpi przeprowadzka mieszkańców z baraków do tych mieszkań.


Pani Krystyna Dobroczyńska zapytała, kiedy rozpoczną się prace remontowe w budynkach „wodomistrzówki” w Orzechowie.


Pan Jerzy Trzmiel zwrócił się do pani sołtys Pałczyna informując, iż pismo które mu wręczyła zostało przekazane do odpowiednich władz kolejowych. Przekazał, że z informacji, jakie uzyskał wynika, że czynione są odpowiednie działania w celu naprawy przejazdów kolejowych. Następnie zgłosił, iż od strony Winnej Góry w stronę przejazdu kolejowego brakuje trójkąta widoczności, stąd też zbliżający się pociąg nie jest widoczny. Poprosił o poszerzenie trójkąta widoczności. W dalszej kolejności poprosił o interwencję Straży Miejskiej na Maciejewie, gdzie mieszkańcy gminy, jak również okolicznych gmin zwożą ogromną ilość śmieci. Następnie ponownie zwrócił się do pani sołtys zapewniając, iż sprawę naprawy przejazdów kolejowych będzie nadzorował do ich naprawienia, ponieważ zdaje sobie sprawę, że są w znacznym stopniu uszkodzone.


Pan Roman Świtek poinformował, że w najbliższy piątek w Miłosławiu odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni. Przypomniał, że prosił pana Burmistrza o założenie kostki burkowej na ul. Zamkowej (fragment chodnika koło banku). Powiedział, że chciałby się dowiedzieć kiedy zadanie zostanie wykonane, aby mógł przekazać informacje członkom Rady Nadzorczej podczas posiedzenia.


Pani Krystyna Przysiuda zapytała, czy planem kanalizacji jest objęty także teren za byłą mleczarnią. Następnie poprosiła, aby teren o którym mówi został wyrównany, ponieważ pod wpływem deszczowej pogody droga zrobiła się bardzo nierówna.


Pan Z. Skikiewicz wyraził nadzieję, że radni powiatowi pomogą w uporządkowaniu i wykoszeniu drogi w Lipiu. Nadmienił, iż rozmawiał z panią Dyrektor w powyższej sprawie, jednak prawdopodobnie poważne sprawy w tej chwili opóźniły prace. Odnośnie zestawienia materiałów dotyczących obchodów roku Juliusza Słowackiego oznajmił, że materiały zostaną zebrane, również MCK zostanie włączone do zebrania materiałów. Dodał, iż w listopadzie planuje zorganizować spotkanie komitetu ds. organizacji obchodów roku Juliusza Słowackiego. Zwrócił się do radnego Wnuka, iż temat parkingu przy przedszkolu w Orzechowie zostanie podjęty w przyszłym roku, po zakończeniu i uporządkowaniu spraw remontowych w budynku. Dodał, że obecnie gmina nie posiada środków na zakup materiałów, z których parking miałby zostać wykonany. Następnie odpowiedział na pytanie pana Babiarza, iż teren o który pyta, a także teren za budynkiem mleczarni nie jest uwzględniony w planie budowy kanalizacji. Oznajmił, że kwota 172.000,00 zł umorzonych odsetek pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona została na przygotowanie opracowań dokumentacyjnych tych miejsc w Miłosławiu, które do dnia dzisiejszego nie zostały skanalizowane: fragment ulicy Sienkiewicza, Dolnej, Dworzec, a także kilka posesji za przejazdem kolejowym w kierunku Winnej Góry. Wyjaśnił, że realizacja zadania będzie uzależniona od wysokości środków, jakie pozostaną z danej kwoty, za którą odcinki będą stopniowo kanalizowane. Następnie pan Burmistrz zwrócił się do radnej Dobroczyńskiej, iż obecnie gmina czeka na wyznaczenie terminu podpisania aktu notarialnego przekazującego na własność gminy budynek wodomistrzówki. Dodał, że bez aktu notarialnego gmina nie może podjąć w budynku żadnych prac remontowych.             Oznajmił, że budynek wymaga prac mi. rozdzielenia instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych oraz ciepłowniczych. Sprostował, że nie jest jeszcze określone, które rodziny, gdzie zamieszkają. Następnie poinformował, że wyrówniarka jest zamówiona, dlatego w najbliższych dniach powinna pojawić się na drogach nieutwardzonych na terenie gminy. Poinformował, iż od 1 października działa przyłącze kanalizacyjne bloku w Bugaju. Podziękował radnemu Trzmielowi za zajęcie się sprawą naprawy przejazdów kolejkowych w Pałczynie. Dodał, że zadanie nie jest proste, gdyż sam wielokrotnie zgłaszał do PKP prośby o naprawy przejazdów kolejowych nie tylko w Pałczynie. Wyraził nadzieję, że doświadczenie i wieloletnia praca radnego w PKP pomoże w sprawnym załatwieniu sprawy. Powiedział, że jak tylko pracownicy gospodarczy zakończą bieżące prace, kierownik oddeleguje ich, aby poszerzyli trójkąt widoczności. Odnośnie terenu Maciejewa i wywożonych tam śmieci powiedział, że Straż Miejska patroluje ten teren, jednak Strażnicy nie są w stanie wszystkiego dopilnować. Poprosił zebranych, którzy byliby świadkami takiego zdarzenia, aby zgłaszali nazwiska osób, które wyrzucają śmieci w tym terenie. Następnie poprosił o odpowiedź na pozostałe pytania pana Błażeja Pera.


Pan B. Pera odnośnie przejścia przy banku odpowiedział, że Dyrektor banku, zapewnił, iż w najbliższym czasie zakupi i dostarczy kostkę brukową na teren Miłosławia. Uzupełnił, że nie potrafi określić kiedy zadanie zostanie zrealizowane, ponieważ na terenie gminy trwają prace, które muszą zostać zakończone. Dodał, że jeśli w tym roku nie uda się zrealizować zadania to zostanie ono wykonane na początku przyszłego „okresu chodnikowego”. Następnie poinformował, że w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie na temat remontowanych mieszkań, w którym wziął udział kierownik budowy, przedstawiciel firmy wykonującej, inspektor nadzoru. Wyjaśnił, że podczas spotkania stwierdzono, iż prace nie zostaną zakończone do terminu przewidzianego w umowie. Wyjaśnił, że kiedy doszło do zerwania posadzek, podłóg okazało się, że nie wystarczy tylko zapisane w planie położenie warstwy masy samopoziomującej, ponieważ pod posadzka znajduje się warstwa lepiszcza, która również się odkleiła. Przekazał, iż firma zdecydowała o wylaniu nowych posadzek, dlatego firma wystąpiła z wnioskiem o zmianę terminu wykonania zadania ze względu na nieoczekiwane zdarzenia przy wykonywaniu prac. Dodał, że około 2 – 3 tygodni przesunie się termin wykonania zadania.


 


 


Ad 9


 


Pani D.Höwelhaus poinformowała, iż 12.10.2009 r. w Urzędzie Gminy w Miłosławiu od godz. 11.00 – 12.00 poseł Tadeusz Tomaszewski będzie pełnił dyżur.


Pani Maria Orzechowska poprosił o ustawnie tablicy informacyjnej od ulicy Wiązowej do ulicy średzkiej w Orzechowie. Następnie w imieniu mieszkańców podziękowała za wycięcie krzaków i uporządkowanie terenu na ulicy Leśnej w Orzechowie.


Pan Z. Skikiewicz poinformował, że tegorocznym laureatem nagrody Fundacji Kościelskich został pan Tadeusz Dąbrowski. Przekazał, iż w najbliższy piątek oraz sobotę w Krakowie odbywać się będą uroczystości wręczenia nagrody, na które zarówno on, jak i Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Starosta Wrzesiński otrzymali zaproszenie. Oznajmił, że poczyni Starania aby na początku przyszłego roku sprowadzić do Miłosławia osobę Henryka Dąbrowskiego.


           


Ad 9


W wyniku wyczerpania tematyki obrad pan Jarosław Sobczak zakończył obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu, dziękując zebranym za udział.


 


 Protokołowała                                                                      Przewodniczący posiedzenia


 


Ewelina Andrzejczak                                                             inż. Jarosław Sobczak


 


 


Wykaz załączników do protokołu:


1.      Lista obecności;


2.      Porządek obrad;


3.      Informacja z działalności Rady w okresie międzysesyjnym;


4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym;


5.      Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej;


6.      Informacja o składanych oświadczeniach majątkowych;


7.      Uchwała nr XXVII/200/09 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkól podstawowych i gimnazjum oraz przedszkoli o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych;


8.      Uchwała nr XXVII/201/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok;


9.      Uchwała nr XXVII/202/09 w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok;


10. Uchwała nr XXVII/203/09 w sprawie stawek opłaty targowej na 2010 rok;


11. Uchwała nr XXVII/204/09 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2010 rok.;


12. Uchwała nr XXVII/205/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2009 rok;


13. Uchwała nr XXVII/206/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowa Wieś Podgórna;


14. Uchwała nr XXVII/207/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych;


15. Uchwała nr XXVII/208/09 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu „Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkól im. Jana Pawła II w Orzechowie” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.