POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

XXIV sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu – 2.06.09


Protokół nr XXIV/09
sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu,


która odbyła się 2 czerwca 2009 r. o godz. 16.00


w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu


Ad 1


          Przewodniczący Rady Miejskiej w Miłosławiu – Jarosław Sobczak otworzył XXIV sesję Rady Miejskiej w Miłosławiu, witając zebranych będących na liście obecności załączonej pod nr 1 do protokołu, a także członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego -panią Krystynę Poślednią, Starostę Wrzesińskiego – Dionizego Jaśniewicza, radnych Rady Powiatu, pana Burmistrza Zbigniewa Skikiewicza oraz jego Z – cę pana Błażeja Perę, jak również pracowników Urzędu Gminy. Powitał dyrektorów szkół i przedszkoli, szefów jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.


            Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum zapewniające prawomocność obrad.


 


Ad 2


            Pan Jarosław Sobczak przedstawił porządek obrad XXIV sesję Rady Miejskiej
w Miłosławiu.


            Radni jednogłośnie ( 13 głosami „za”) przyjęli porządek obrad, nie wnosząc uwag do jego treści. Porządek sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


 


Ad 3


            Radni jednogłośnie (13 głosami „za” ) przyjęli protokół poprzedniej sesji Rady Miejskiej Nr XXIII/09 z 27 marca br., nie wnosząc uwag do jego treści.


 


Ad 4


           Pan J. Sobczak przedstawił zebranym informację z działalności Rady w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


 


Ad 5


Pan Burmistrz – Zbigniew Skikiewicz – przedstawił zebranym sprawozdanie ze swej działalności w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Następnie przekazał zebranym informację na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej, która jest załączona pod nr 5 w protokole.


Poinformował, iż w ubiegłym tygodniu dotarła do Urzędu Gminy niezwykła informacja. O przekazanie informacji poprosił panią Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Krystynę Poślednią.


Pani K. Poślednia oznajmiła, iż jest jej niezmiernie miło przyjechać do Miłosławia.
Dodała, że mimo, iż jest to jej pierwsza wizyta nie oznacza to, że się nie interesuje wydarzeniami w Miłosławiu. Stwierdziła, że zdarzają się piękne sytuacje, kiedy można obwieścić ciekawe informacje. Oznajmiła, że nic nie działoby się w samorządzie wojewódzkim, gdyby nie aktywność naszych Wójtów, Burmistrzów, Starostów, którzy zawiadują swoimi gminami, pracują w imieniu społeczeństwa na rozwój gminy, a także całej Wielkopolski. Stwierdziła, że przemieszczając się po terenie Wielkopolski, czy kraju można zauważyć pewne elementy piękna, jakie zostawia Wielkopolska w kraju. Oznajmiła, że wiodącym samorządem w naszym terenie jest Poznań, jak również grupa samorządowa z Wrześni, być może dlatego, że występuje dobra współpraca między podmiotami. Powiedziała, że po niecałych trzech latach kadencji pracując intensywnie i oczekując na „zbawienny grosik” z Unii Europejskiej Miłosław uzyskał z grupy samorządowców największe dofinansowanie, jakie Zarząd Województwa w ostatnim czasie przydzielał – ponad 26.000.000,00 zł na wykonanie kanalizacji na terenie Miłosławia i Orzechowa. Pogratulowała służbom pan Burmistrza za złożenie wniosku, który oceniony bardzo wysoko znalazł się na 6 miejscu listy. Oznajmiła, że jest to sławetne pięć minut dla gminy Miłosław, które gmina będzie wspomniała przez długie lata, gdyż inwestycje będą trwały kilka lat. Powiedziała, że dodając do pozyskanych środków na kanalizację środki, jakie pozyskał Burmistrz na budowę Szkoły Podstawowej daje to kwotę ponad 30.000.000,00 zł na okres 5 lat na rozwój gminy. Dodała, że jest to duże szczęście dla gminy Miłosław, a także powiatu wrzesińskiego i troska wszystkich, aby się równomiernie rozwijać. Dodała, że przeważnie większość środków powiatowych była przeznaczana na Wrześnię, a tu Miłosław otrzymał środki na inwestycje. Przekazała, że w międzyczasie składane są wnioski także na inne sprawy związane z polityka społeczną, dofinansowywaniem organizacji pozarządowych. Następnie poinformowała, że 16 czerwca br. odbędzie się konferencja, organizowana przez Samorząd Województwa oraz Starostę Wrzesińskiego na temat profilaktyki onkologicznej przeprowadzona we wszystkich gminach powiatu wrzesińskiego. Wyraziła nadzieję, że wiele osób z gminy Miłosław uzyska zaproszenie na konferencje. Zaprosiła do wzięcia w niej udziału. W dalszej kolejności przekazała zebranym pozdrowienia od Marszałka Województwa – pana Marka Woźniaka.


Pan J. Sobczak oznajmił, że procedura podjęcia uchwały przez Samorząd Województwa w sprawie przekazania środków dla gminy Miłosław polegała na merytorycznej i bezstronnej ocenie wniosków, jednak samorząd w Miłosławiu widzi dużą życzliwość pani Wicemarszałek w uzyskanym dofinansowaniu.


Pan Z. Skikiewicz podziękował pani Pośledniej za „opiekę duchową” nad wnioskami, nie tylko z gminy Miłosław. Przypomniał, iż kiedy pani Wicemarszałek objęła funkcję członka zarządu obiecała, że będzie czuwała nad składanymi wnioskami. Stwierdził, że dziś słowa przerodziły się w rzeczywistość. Skierował także słowa podziękowania do pana Błażeja Pery – Zastępcy Burmistrza, pani Urszuli Kosmeckiej – inspektora ds. programów pomocowych, a także do pana Skarbnika Henryka Przykłoty za opracowanie wniosku.


Pan Romuald Barszcz oznajmił, że przez długie lata osiedle
na ul. Niepodległości w Miłosławiu czekało za tymi funduszami. Oznajmił, że przekonywał mieszkańców, iż póki jest szansa na pozyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji to należy czekać. Następnie przypomniał, że 7 czerwca br. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Oznajmił, że politycy kłócą się i zarzucają złe rozdysponowanie funduszy unijnych. Zapytał, czy pani Poślednia jako organ pośredni orientuje się, o co w grze politycznej chodzi.


Pan Jerzy Trzmiel oznajmił, że cieszy się, iż Miłosław po tak długim czasie otrzymał znaczącą kwotę dofinansowania na budowę kanalizacji. Przypomniał, że Miłosław boryka się z kolejnymi problemami, mianowicie budową obwodnicy. Oznajmił, że temat jest poruszany od 35 lat, a 8 lat temu problem został omówiony z Dyrektorem Zarządu Dróg. Oznajmił, że do tej pory sprawa jest nierozwiązana. Stwierdził, że również problem na terenie gminy Miłosław stanowi duże bezrobocie. Dodał, że sytuacja zakładu „Mikon S.A.” w perspektywie przyszłości nie przedstawia się najlepiej. Następnie oznajmił, że największy niemiecki dziennik zarzuca Polsce odnoście wypędzenia, zwrotu ziem, czy niezgodnego z ich mniemaniem podziału Europy po przegranej przez Niemcy II wojnie światowej. Dodał, że wszyscy znają historie i znają przyczyny pierwszej, jak i drugiej wojny światowej. Oznajmił, że to co piszą w prasie niemieckiej dotyczy Polaków jako patriotów.


Pani K. Poślednia odpowiedział radnemu Barszczowi, iż na temat polityki nie będzie się wypowiadać, ponieważ każdy obywatel sam musi wyrobić sobie pogląd polityczny, także ze względu na zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego. Następnie oznajmiła, że jest prowadzona dyskusja na temat rozliczenia wydatkowania środków unijnych. Wyjaśniła, że pierwsza lokacja środków, jaka spłynęła na Polski na lata 2004 – 2007 rozliczona została w województwie wielkopolskim w 99%. Oznajmiła, że w tym roku Województwo Wielkopolskie otrzymało dodatkowe środki pochodzące z rozliczenia kursu euro do złotówki, ponieważ wysoki kurs euro do złotówki skutkuje zyskiem dla Województwa Wielkopolskiego.  Oznajmiła, iż przejawia się to np. w kwocie 11 mln zł, które to środki Województwo przeznaczyło na stypendia dla uczniów i studentów. Oznajmiła, że końcówka rozliczenia okresu 2004 – 2007 następuje w czerwcu bieżącego roku. Wyjaśniła, że kolejna alokacja środków to okres 2008 – 2013, których dyspozycja następuje do 2012, natomiast rozliczenie musi zostać wykonane w ciągu dwóch lat od rozdysponowania środków. Oznajmiła, że problemem opóźniającym niektóre zadania obecnie wdrażane jest niedostosowanie polskiego prawa do wymogów europejskich w zakresie ochrony środowiska. Dodała, że to zagadnienie nie zostało uregulowane od sześciu lat. Oznajmiła, że według polskiego prawa wystarczy jednokrotnie dokonać oceny oddziaływania na środowisko przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, natomiast prawo europejskie przewiduje dwukrotne badanie oddziaływania: na etapie wskazania lokalizacyjnego oraz przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Poinformowała, że jeśli inwestycje są wykonywane z funduszy unijnych to Unia wymaga dostosowania prawa polskiego do wymogów unijnych. Oznajmiła, że wstrzymano ogłaszanie konkursów, których realizacja polega na uzgodnieniach z ochroną środowiska. Uzasadniła, że nie można powodować sytuacji, kiedy po paru latach przyjadą urzędnicy unijni sprawdzić realizację inwestycji, a ona będzie niezgodna z prawem unijnym
i wystąpi konieczność zwrócenia przyznanych funduszy. Podsumowała, że dopiero około 2012 lub 2013 roku pieniądze będą w całości rozliczone, dlatego będzie można stwierdzić czy Polska dobrze z tych pieniędzy skorzystała czy nie. Stwierdziła, że jej zdaniem Polska dobrze skorzystała z pieniędzy unijnych: np. przedsiębiorcy, ochrona zdrowia, drogi. Oznajmiła, że trzeba mieć dużo cierpliwości i umieć znaleźć się w natłoku informacji, jakie donoszą nam media. Odnośnie obwodnicy pani Poślednia powiedziała, że gmina Miłosław jest w nieco „nieszczęśliwej” sytuacji, ponieważ w województwie są dwa priorytety: obwodnice S5 i S11. Oznajmiła, że na wszelkich spotkaniach podkreśla ważność tego odcinka drogi w skrócie komunikacyjnym. Dodała, że obecnie trwa pełna modernizacja S5, natomiast S11 jest kluczową droga dla województwa, z związku z mistrzostwami Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Poinformowała, że obwodnica Wrześni jest umieszczona w planach po 2012 roku, także jej zdaniem Miłosław też ma szanse na zbudowanie obwodnicy. Stwierdziła, iż dużą szansą na poprawę stanu dróg oraz rozbudowanie struktury drogowej będzie pożyczka w wysokości 20 miliardów euro z Unii Europejskiej, jaką uzyskała Polska. W dalszej kolejności wypowiedzi nawiązała do sytuacji na rynku pracy. Oznajmiła, że na terenie województwa są obszary o większej skali bezrobocia niż gmina Miłosław. Wymieniła tu tereny, gdzie funkcjonują duże fabryki z branży motoryzacyjnej czy meblarskiej. Dodała, że zna sytuację przedsiębiorstwa odzieżowego „Mikon” S.A. w Miłosławiu. Powiedziała, że Wielkopolska nigdy nie miała najwyższego stopnia bezrobocia, jednak im dalej od Poznania procent bezrobocia jest inny. Wyjaśniła, że z prognoz Wojewódzkiego Urzędu Pracy wynika, iż nie dojdzie do powtórki sytuacji z 2000 roku, kiedy sytuacja na rynku pracy była najgorsza. Stwierdziła, że ważną rzeczą jest utrzymanie obecnego stanu zatrudnienia, ze względu na nadchodzący kryzys. Zaznaczyła, że zostały w tym celu uruchomione odpowiednie instrumenty: dofinansowania do tworzenia nowych miejsc pracy, dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przekazała, iż według statystyk w Wielkopolsce ponad 85 % zatrudnionych jest w małych i średnich przedsiębiorstwach, których nie dotyka tak bardzo kryzys skutkujący bezrobociem.  Oznajmiła, że Urząd Marszałkowski zna potrzeby powiatowych urzędów pracy, dlatego w miarę możliwości i pozyskanych funduszy reagują na obszarach z największym bezrobociem.


Następnie głos zabrał – zaproszony do mównicy przez Przewodniczącego Rady – pan Dionizy Jaśniewicz – Starosta Wrzesiński. Oznajmił, że jeśli poruszane zostaną sprawy powiatowe na każde spotkanie jest gotowy przyjechać, by porozmawiać o wspólnych problemach.  


 


Ad 6


a) Pan Szymon Przybylski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław na okres od 1.07.2009 r. do 30.06.2010 r. Wyjaśnił, iż w stosunku do roku poprzedniego cena za m3 wody wzrosła o 0,15 gr, natomiast cena odprowadzenia m3 ścieków wzrośnie o 0,40 gr.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXIV/166/09 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław na okres od 1.07.2009 r. do 30.06.2010 r. Podjęta uchwała jest załączona pod nr 6 do protokołu.


b) Pan Henryk Przykłota – Skarbnik Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 15 lat przez Burmistrza Gminy Miłosław. Uzupełnił, że w poprzednim roku radni podejmowali uchwałę w tej sprawie, jednak wymaga ona doprecyzowania, stąd zaproponowano projekt uchwały w nowym brzmieniu. W tym momencie wyszła radna Krystyna Przysiuda, stąd w dalszej części obrad uczestniczyło 12 radnych.


            Radni 11 głosami „za” (R. Barszcz, K. Dobroczyńska, K. Drzażdżyński, D. Höwelhaus, E. Jałoszyński, Z. Mazurkiewicz, M. Orzechowska, J. Sobczak,  F. Sztuka, R. Świtek, J. Trzmiel) podjęli uchwałę Nr XXIV/167/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 15 lat przez Burmistrza Gminy Miłosław. Radny T. Jenek wstrzymał się od głosu. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


c) Pan Piotr Zaworski – Kierownik Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.     


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXIV/168/09 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego. Przedmiotowa uchwała załączona jest pod nr 8 do protokołu.


d) Pan H. Przykłota przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2009 rok.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XXIV/169/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2009 rok. Podjęta uchwała załączona jest pod nr 9 do protokołu.


 


Ad 7


            Radny R. Barszcz przypomniał, iż podczas wspólnego posiedzenia komisji składał wniosek o przedstawienie na sesji informacji dot. podziału środków w 2009 roku przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Poprosił przedstawiciela Komisji o złożenie informacji.


            W międzyczasie głos zabrała radna D. Höwelhaus, która poinformowała, że półkolonie organizowane przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan przy współpracy z GKPiRPA nie odbędą się w świetlicy wiejskiej w Kębłowie, tylko w Lipiu. Wyjaśniła, iż przed sesją otrzymała od pani sołtys Kębłowa opinię, że w Kębłowie nie ma chętnych dzieci do uczestnictwa w półkoloniach. Oznajmiła, że pani sołtys oparła się na wiadomościach, które dotarły do niej, według których półkolonie organizowane przez GKPiRPA były nienależycie przeprowadzone, dzieci i rodzice byli oburzeni. Oznajmiła, że mówi o tym głośno, ponieważ podczas ostatniego posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych – któremu przewodniczyła – była omawiana organizacja półkolonii zarówno przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, jak również przez GKPiRPA. Zapewniła, że ta forma wypoczynku dla dzieci będzie dobrze zorganizowana. Dodała, że w związku z zaistniałą sytuacją planowany remont w Lipiu będzie przesunięty w czasie o około 1,5 miesiąca.


            Pan Leonard Dopierała – członek GKPiRPA – oznajmił, iż radni otrzymali w wersji drukowanej podział środków Komisji w 2009 roku. Wyjaśnił, że wszystkie wnioski zostały rozpatrzone, a środki zostały rozdysponowane.


Pan R. Barszcz przypomniał, iż radni 30 grudnia 2008 podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009. Oznajmił, że na jego wniosek w treści uchwały zostały dopisane podpunkty mówiące o współpracy GKPiRPA z organizacjami pozarządowymi oraz sołectwami. Zwrócił uwagę, że uchwała jest po to, aby ją realizować. Stwierdził, że jako szef organizacji pozarządowej został „wpuszczony w maliny”. Oznajmił, że wniosek o dofinansowanie pisał dwa razy. Zapytał, dlaczego nie otrzymał do dnia dzisiejszego odpowiedzi. Przekazał, że pan Dopierała za każdym razem wyjaśnia, iż nie ma nigdzie zapisu, że komisja musi powiadamiać stowarzyszenia o terminie składania wniosków. Następnie przytoczył wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miłosławiu, która zaproponowała wprowadzenie stałego terminu składania wniosków o dofinansowanie GKPiRPA. Zapytał, dlaczego pan Dopierała nie wypełnił tego wniosku.


Pan L.Dopierała oświadczył, że nie jest przewodniczącym GKPiRPA.


Pan J. Sobczak poprosił radnego Barszcza o doprecyzowanie pytania.


Pan R. Barszcz oznajmił, że jest szefem stowarzyszenia pod nazwą Ludowy Klub Sportowy Klafs Orlik Miłosław, gdzie 80% zadań jest związane z dziećmi i młodzieżą. Oznajmił, że LKS spełnia założenia zawarte w uchwale Rady Miejskiej, a nawet idzie dalej. Zapytał,  jakie warunki należy spełnić, aby wniosek LKS Orlik nie trafił do kosza. Oznajmił, że w klubie sportowym nie leczy się chorób alkoholowych, ale stosuje się profilaktykę, poprzez organizowanie młodym ludziom wolnego czasu.


 Pan L. Dopierała odpowiedział, że wniosek w tym roku nie został rozpatrzony, ponieważ wniosku o dofinansowanie z LKS Klafs Orlik nie było. Dodał, że zostały rozpatrzone 24 wnioski, które zostały złożone. Przekazał, że związki sportowe mają większe szanse pozyskania pieniędzy z innych źródeł np. wojewódzkiego funduszu.


 Pan J. Sobczak zapytał członka Komisji czy można zmienić obecny podział środków.


 Pan L. Dopierała poinformował, że nie ma możliwość zmiany podziału środków, gdyż wszystkie środki zostały rozdysponowane, tym samym nie została zachowana żadna rezerwa. Dodał, że jest możliwość za zgodą członków Komisji, aby zabrać wnioskodawcom, którzy otrzymali środki.


 Pan J. Sobczak stwierdził, że wystąpiło niedoinformowanie na linii kluby sportowe – GKPiRPA.


Pan R. Barszcz zapytał pana Dopierałę na co zostały wydane środki w wysokości 6.000,00 zł zapisane jako wydatek na usługi terapeutyczne, a także kwota 16.000,00 zł przeznaczona na konkursy. Powiedział, że wykluczyłby dwa zadania z dofinansowania GKPiRPA mianowicie: sekcja tenisa stołowego, budowa placu zabaw przy ul. Mostowej, ponieważ jest to zadanie inwestycyjne. Oznajmił, że jeśli chodzi o sołectwa dofinansowanie
z funduszu GKPiRPA otrzymały 3 sołectwa w kwocie 500,00 zł, co średnio daje ok. 100 zł na sołectwo.


 Pan L. Dopierała oznajmił, że kwota 6.000,00 zł wynika z wieloletniego porozumienia podpisanego miedzy Burmistrzem Gminy Miłosław a zakładam uzależnień, dzięki któremu mieszkańcy gminy mogą nieodpłatnie korzystać z terapii. Oznajmił, że kwota 16.000,00 zł to oddzielna pula środków, której komisja nie dzieliła.


 Pani D. Höwelhaus oznajmiła, że nie byłoby dzisiejszej dyskusji, gdyby zainteresowani zostali poinformowani o ostatecznym terminie składania wniosków
o dofinansowanie GKPiRPA. Poprosiła, aby o takich sprawach informować np. poprzez Przewodniczącego Rady Miejskiej.


 Pan Roman Świtek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – zwrócił się do radnego Barszcza, iż wniosek  w sprawie ustalenia stałego terminu składania wniosków na GKPiRPA dotyczyć będzie kolejnych lat, ponieważ jest to wniosek z 2009 roku. Zwrócił uwagę, że zarzut skierowany do pana Dopierały o niestosowanie się do wniosku Komisji Rewizyjnej jest niesłuszny. Dodał, że Komisja Rewizyjna zwróciła na ten fakt uwagę, po „burzy” związanej
z podziałem środków przez GKPiRPA.    


Pan Z. Skikiewicz przypomniał, że podczas uchwalania budżetu gminy Rada Miejska wydzieliła z funduszy przeznaczonych na profilaktykę alkoholową kwotę
16.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację w drodze konkursów na różne cele związane
m. in. z profilaktyką. Przekazał, ze w wyniku rozstrzygnięcia konkursu:


– 5 000,00 zł zostało przekazane na wycieczkę dla osób niepełnosprawnych  Miłosławskiemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym;


 – 6.000,00 zł na zakup sprzętu do gabinetu rehabilitacyjnego przekazano Miłosławskiemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym;


– 5.000,00 zł przeznaczono dla Stowarzyszenia „Krąg” w Nowym Mieście na prowadzenie domu dla osób bezdomnych również z gminy Miłosław.


Następnie pan Błażej Pera – Zastępca Burmistrza – oznajmił, że słuchając wypowiedzi radnego Barszcza jest nieco zdziwiony. Stwierdził, że zdecydowana większość pieniędzy, które podzieliła komisja są wydatkowane na najmłodszych mieszkańców gminy Miłosław. Oznajmił, że nie bardzo rozumie zarzut, iż pieniądze nie trafiają do najmłodszej części społeczeństwa. Stwierdził, że gdyby nie było środków z profilaktyki na przedstawione wyżej zadnia to mniej środków byłoby na sport.


Pan R. Barszcz oznajmił, że jest zdruzgotany wypowiedzią Burmistrza. Poprosił o wskazanie stowarzyszenia z terenu gminy, które w sposób czynny przez cały rok pracuje z dziećmi i młodzieżą. Powiedział, że środki przekazywane przez gminę na klub sportowy są niewystarczające, więc gdyby nie pomoc sponsora to klubu na dzień dzisiejszy by nie było.


 


Ad 8


           Pan Andrzej Kolecki – mieszkaniec Miłosławia – zapytał pana Przewodniczącego Rady, czy w Miłosławiu powstaną ogródki piwne przy restauracji „U Arasa” w Miłosławiu. Oznajmił, że właściciel restauracji złożył wniosek do Rady Miejskiej w tej sprawie. Stwierdził, że w Miłosławiu nie ma miejsca, w którym młodzież mogłaby spotkać się, usiąść i porozmawiać.


            Pan J. Sobczak oznajmił, że w dniu dzisiejszym wpłynął przedmiotowy wniosek. Przypomniał, iż organem decyzyjnym w tej sprawie jest Burmistrz, jednak Rada lub właściwa Komisja rozpatrzy wniosek i wyrazi swoją opinię.


 Pan Z. Skikiewicz oznajmił, że wniosek należy traktować jako skargę na wydaną wcześniej właścicielowi decyzję odmowną dotyczącą lokalizacji ogródka piwnego. Wyjaśnił, że obie zaproponowane we wniosku lokalizacje nie uzyskały pozytywniej opinii Powiatowej Policji we Wrześni. Dodał, że w opinii Policji lokalizacja na chodniku zmusi pieszych do korzystania z pasa jezdni, natomiast w przypadku drugiej propozycji lokalizacji dojście do ogródka wymaga skorzystania z pasa jezdni. Oznajmił, że zwracając uwagę na spostrzeżenia policji wydał decyzję odmowną w sprawie lokalizacji ogródka. Wyjaśnił, iż w przypadku wydania pozwolenia na lokalizację ogródka, za każdy wypadek zaistniały w tym miejscu odpowiedzialność ponosiłby Burmistrz,  nie zaś organizator miejsca.


 W dalszej kolejności głos zabrał radny Trzmiel. Oznajmił, że Polskie Koleje Państwowe wystąpiły do Burmistrza z wnioskiem o przejęcie sprzątania i utrzymania toalet na dworcu w Miłosławiu. Przypomniał, że członkowie Komisji Finansowo – Budżetowej zaopiniowali wniosek negatywnie. Przypomniał, iż rok temu dotarły skargi od mieszkańców Książna dotyczące rozbioru przez PKP bocznicy bez konsultacji. Dodał, że droga służyła mieszkańcom, była to droga granitowa prowadząca do okolicznych pól. Następnie poinformował, że poznański węzeł kolejowy jest obecnie najnowocześniejszym budowanym węzłem komunikacyjnym w Polsce. Oznajmił, że na inwestycje PKP otrzymało 185 mln euro, a do końca bieżącego roku zostanie węzeł oddany. Oznajmił, że środki na rozbudowę dworca głównego w Poznaniu kolej będzie musiała sama pozyskać, a występując o środki do Unii Europejskiej konieczne jest wykazanie własnych środków. Oznajmił, że PKP szuka różnych źródeł, miedzy innymi w gminach, bo ma nadzieję, że coś da się „uszczknąć”. Stwierdził, że nie jest to w porządku. Następnie zwrócił uwagę na znikome oflagowanie domów w święto narodowe 3 maja. Oznajmił, że na temat sportu nie będzie się wypowiadał, ponieważ jego zdaniem osiągnięcia i praca przeszłych pokoleń jest zdewaluowane. Oznajmił, że starsi członkowie klubów nie są zapraszani na żadne spotkania, gdyż wszystko odbywa się w wąskim gronie.


 Pan J. Sobczak zauważył, że PKP z jednej strony mówi o planach inwestycyjnych, a z drugiej zwraca się do gminy o partycypowanie lub całościowe utrzymanie toalet na dworcu PKP w Miłosławiu. Stwierdził, że jest to trochę niepoważne zachowanie.  


Pan Kazimierz Drzażdzyński podziękował w imieniu mieszkańców Czeszewa za trwające prace przy budowie chodnika oraz parkingu przy kościele. Zawnioskował o przedłużenie chodnika (prostopadle do ul. Leśnej) i zorganizowanie przejścia dla pieszych. Wyjaśnił, że w obecnej sytuacji dzieci chodzące do szkoły muszą dwa razy przechodzić przez jezdnie, a w przypadku przedłużenia chodnika byłoby tylko jedno przejście. Dodał, że jest to kwestia bezpieczeństwa dzieci.


Pan Burmistrz oznajmił, iż na jego ręce wpłynął list z prośbą o przekazanie adresatowi – panu Franciszkowi Sztuce od pana Tadeusza Tomaszewskiego – posła na sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie Burmistrz odczytał tekst listu, w którym zawarte było podziękowanie dla pana Sztuki za wieloletnia działalność w Stowarzyszeniu Sołtysów Województwa Wielkopolskiego oraz współpracę ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan.


Pan F. Sztuka oznajmił, że otrzymał ostatnio sporo gratulacji, co jest związane z jego rezygnacją z funkcji Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Oznajmił, że zaproponowano mu pełnienie funkcji Honorowego Prezesa do końca życia
i przyjął propozycję.


 


 


 


Ad 9


W wyniku wyczerpania tematyki obrad pan J. Sobczak zakończył obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu, dziękując zebranym za udział.


 


Protokołowała                                                                       Przewodniczący posiedzenia


Ewelina Andrzejczak                                                             inż. Jarosław Sobczak


 


 


 


 


 


Wykaz załączników do protokołu:


1.      Lista obecności;


2.      Porządek obrad;


3.      Informacja z działalności Rady w okresie międzysesyjnym;


4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym;


5.      Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej;


6.      Uchwała Nr XXIV/166/09 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław na okres od 1.07.2009 r. do 30.06.2010 r.;


7.      Uchwała Nr XXIV/167/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 15 lat przez Burmistrza Gminy Miłosław;


8.      Uchwała Nr XXIV/168/09 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego;


9.      Uchwała Nr XXIV/169/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2009 rok.