POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Protokoły sesji Rady Miejskiej > Kadencja 2006 - 2010 > XVI – sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 24 czewrca 2008 r.

XVI – sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 24 czewrca 2008 r.

Protokół nr XVI/08


sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu


odbytej dnia 24 czerwca 2008 r. o godz. 16.00


w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu


Ad 1

Na wstępie Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Jarosław Sobczak – otworzył XVI sesję Rady Miejskiej w Miłosławiu witając zebranych, będących na liście obecności załączonej pod nr 1 do protokołu, a także radnych Rady Powiatu, panie i panów sołtysów, pana Burmistrza i jego Zastępcę, pana Skarbnika, pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów firm, mieszkańców gminy oraz przedstawiciela prasy.


W dalszej kolejności pan Przewodniczący stwierdził, że w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum zapewniające prawomocność obrad.

Ad 2


Pan J. Sobczak przedstawił porządek obrad na bieżącą sesję Rady Miejskiej.
Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) przyjęli porządek obrad, nie wnosząc uwag do jego treści. Porządek obrad załączony jest pod nr 2 do protokołu.


Ad 3

W tym punkcie obrad pani Janina Iglińska – Wiceprzewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej – przedstawiła informację na temat wyników wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Miłosławiu, które odbyły się 1 czerwca 2008 r. w Orzechowie. Przekazała,
iż na 1874 uprawnionych do głosowania udział w głosowaniu wzięło 341 osób, co wykazało frekwencję ok. 18 %. Oznajmiła, że w głosowaniu 6 głosów było nieważnych, natomiast pozostałe ważne głosy rozłożyły się na poszczególnych kandydatów następująco: 78 głosów otrzymała pani Jadwiga Stefańska; 107 uprawnionych do głosowania oddało głos na panią Teresę Jankowską, a na panią Marię Orzechowską głosowało 150 wyborców. Oznajmiła, że radną Rady Miejskiej
w Miłosławiu została Pani Maria Orzechowska, a następnie wręczyła nowo wybranej radnej zaświadczenie o wyborze.


W dalszej kolejności pan Przewodniczący odczytał tekst roty ślubowania, a pani Maria Orzechowska złożyła ślubowanie.


Ad 4


Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) zatwierdzili protokół poprzedniej sesji Rady Miejskiej Nr XV/08 z dnia 27 maja 2008 roku, nie wnosząc uwag do jego treści.


Ad 5


Pan J. Sobczak przedstawił zebranym informację o działalności Rady w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Pan Kazimierz Drzażdzyński poprosił o odczytanie nazwisk wyróżnionych uczniów w gimnazjach i szkołach podstawowych.


Pan J. Sobczak poinformował, że wyróżnieni dyplomem Przewodniczącego Rady Miejskiej za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie zostali uczniowie:
 • Adrianna Walkowiak, uczennica klasy IIIc Gimnazjum im. J. Słowackiego w Miłosławiu;
 • Aleksandra Przybylska, uczennica klasy VIa Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów
  w Miłosławiu;


 • Olga Stachowiak, uczennica klasy IIIb Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
  w Orzechowie;

 • Milena Wleklińska, uczennica klasy IIIa Gimnazjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
  w Orzechowie;

 • Dominika Chojnacka, uczennica klasy VIa Szkoły Podstawowej im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie.Ad 6

Pan Zbigniew Skikiewicz – Burmistrz Gminy – przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Złożył serdeczne gratulacje Dyrektorowi Zespołu Szkół w Orzechowie za osiągnięcie przez uczniów najwyższych w powiecie wyników w testach gimnazjalnych humanistycznych oraz osiągnięcie drugiego miejsce w powiecie w testach matematyczno – przyrodniczych.


Następnie przedstawił zebranym informację na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej, która jest załączona pod nr 5 do protokołu.


Ad 7


Pan Romuald Barszcz przypomniał, że podczas posiedzeniach komisji w dniach 9 i 17 czerwca 2008 r. zgłaszał prośbę o interwencję w sprawie założenia barierki na ulicy Podgórnej w Miłosławiu. Oznajmił, że niedawno doszłoby tam do wielkiej tragedii, a kierowca uczestniczący w kolizji zgłosił się do niego o zabezpieczenie tej ulicy. Zapytał, czy ma wystąpić z wnioskiem do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, aby zajęła się tą sprawą.


Pan Z. Skikiwicz oznajmił, że gmina może korzystać z usług zewnętrznych firm. Poinformował, że firma pobrała już pomiary, dlatego zabezpieczenie barierki będzie w najbliższym czasie zrealizowane.Ad 8
a) Pan Henryk. Przykłota – Skarbnik Gminy – zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2008 rok.Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XVI/116/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2008 rok. Uchwała jest załączona pod nr 6 do protokołu.


b) Pani Grażyna Szternel przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miłosław.Pan J. Sobczak poprosił o porównanie obecnie obowiązujących stawek ze stawkami proponowanymi. Porównanie stawek stanowi załącznik nr 7 do protokołu. PanPrzewodniczący przypomniał, że na posiedzeniu wspólnym komisji radni zwracali się do pana Burmistrza, aby w przypadku przekraczania górnych stawek przez firmy podejmował działania, łącznie
z odbieraniem czy cofaniem koncesji.
Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XVI/117/08 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miłosław. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
c) Pan Błażej Pera – Z – ca Burmistrza – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miłosław. Dodał, iż projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny we Wrześni.
Radni jednogłośnie (12 głosami „za” – Babiarz Maciej, Barszcz Romuald, Dobroczyńska Krystyna, Drzażdżyński Kazimierz, Höwelhaus Danuta, Jałoszyński Eugeniusz, Mazurkiewicz Zbigniew, Orzechowska Maria, Przysiuda Krystyna, Sobczak Jarosław, Świtek Roman, Trzmiel Jerzy; przy 1 wstrzymującym – Jenek Tadeusz) podjęli uchwałę nr XVI/118/08 w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miłosław. Uchwała załączona jest pod nr 9 do protokołu.d) Pani Janina Iglińska – Kierownik Referatu Organizacyjnego Kadr i Edukacji – przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miłosław. Pan J. Sobczak przypomniał, iż radny A. Wnuk składał swój projekt uchwały w tej sprawie, a prezentowany projekt uchwały uwzględnia cześć jego propozycji.
Pan Tadeusz Jenek zapytał, czy nie powinien być określony czasookres między zarządzeniem przez Radę przeprowadzenia konsultacji, a ogłoszeniem ich terminu przez Burmistrza.
Pani J. Iglińska oznajmiła, że jej zdaniem określenie czasu może być przedmiotem uchwały zarządzającej przeprowadzenie konsultacji.
Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XVI/119/08 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miłosław. Uchwała jest załączona pod nr 10 do protokołu.


e) Pani Maria Matuszak – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XVI/120/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
f) Pani Urszula Kosmecka – Inspektor ds. programów pomocowych – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Książno.
Pan Jerzy Trzmiel oznajmił, że autorom tego planu należy się uznanie za opracowanie planu. Dodał, iż jest to inicjatywa na kolejne lata dobra i śmiała. Następnie zapytał, skąd gmina będzie mieć środki w budżecie na realizacje planu. Następnie zapytał panią Sołtys Książna jaki jest budżet roczny rady sołeckiej, a także co oznacza że sołectwo będzie finansowało zadania z tego tytułu.
Pani Justyna Gorzelana – sołtys Książna – wyjaśniła, że zapisy dotyczące rady sołeckiej czy mieszkańców mówią o własnym udziale, czyli korzystaniu z własnego sprzętu. Dodała, że również Koło Gospodyń, jak również Kółko Rolnicze zaoferowało swoją pomoc.
Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XVI/121/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Książno. Uchwała załączona jest pod nr 12 do protokołu.

g) Pan J. Sobczak przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany nazw stałych komisji Rady Miejskiej.
Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XVI/122/08 w sprawie zmiany nazw stałych komisji Rady Miejskiej. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.h) Pan J. Sobczak przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej.
Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XVI/123/08 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.


Ad 11


W tym punkcie nie było dyskusji.Ad 12
Pani Teresa Zmuda – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu – poinformowała, że wspólnie z Miłosławskim Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym OPS jest w trakcie realizacji programu unijnego „Pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności”. Dodała, że pierwszy transport ponad 21 ton żywności o wartości 48.600,00 zł zawierał: mleko UHT, dżem, ser podpuszczkowy, dania gotowe. Następnie poinformowała, że OPS otrzymał 34 miejsca dla dzieci biednych z terenów wiejskich na kolonie organizowane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.w Orzechowie i Miłosławiu. Oznajmił, iż funkcjonują już punkty zbiórki sprzętów elektronicznych i elektrycznych. Następnie poprosił o przekazanie tych informacji mieszkańcom, aby wszyscy dokładnie zrozumieli jak będzie wyglądała zbiórka odpadów.
Pan Z. Skikiewicz przypomniał, iż od 1 lipca na terenie Gminy Miłosław zlikwidowane zostaną punkty selektywnej zbiórki odpadów. Dodał, że jest to decyzja ostateczna, a firmy zajmujące się wywozem nieczystości stałych z terenu gminy będą dostarczać swoim klientom worki do selektywnej zbiórki odpadów plastikowych i szkła. Poinformował, iż jeszcze przez pewien okres czasu będą funkcjonowały punkty selektywnej zbiórki odpadów na oczyszczalni ścieków.
Pan R. Barszcz oznajmił, że powinno być więcej informacji na ten temat na terenie miasta.
Pani Grażyna Szternel wyjaśniła, że ogłoszenie jest umieszczone w sklepach na terenie gminy, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.
Pan K. Drzażdzyński zapytał, czy są przygotowane tabliczki do umieszczenia w miejscach po pojemnikach, aby mieszkańcy nie przynosili w te miejsca śmieci.
Pan Z. Skikiewicz powiedział, że przyjmuje propozycję.
Pan Jan Cicharski – sołtys Chlebowa – oznajmił, że rozpocznie swoją wypowiedź od słów:”Lepiej późno, niż wcale”. Następnie przytoczył słowa piosenki Seweryna Krajewskiego „Droga, którą idę jest jak pierwszy własny wiersz, /Uczę się dopiero widzieć świat jaki jest,(…)/ Droga, którą idę biegnie śladem ludzkich spraw…”. Oznajmił, że tą sprawą była droga do Budziłowa. Stwierdził, że gdyby nie zaangażowanie mieszkańców Chlebowa, Budziłowa, Pałczyna, Nowej Wsi Podgórnej, Mikuszewa nie byłoby drogi, która łączy dwie gminy Miłosław i Kołaczkowo, skraca drogę z Wrześni do Pyzdr. Dodał, że droga by nie powstała gdyby nie zaangażowanie władz gminnych, jak i powiatowych. Oznajmił, że również radny Tadeusz Jenek pomagał przy budowie drogi. Następnie podziękował wszystkim, którzy współpracowali przy budowie drogi, że wspólnie udało się osiągnąć słuszny cel. Następnie powiedział wiersz napisany specjalnie na tą okoliczność: '”Chlebowo, nazwa od chleba/ a chleb szanować trzeba./Toteż wieś dumnie są nazwę nosi, I wstydu Polsce nie przynosi./ Do Budziłowa drogę Chlebowo zrobiło/ I Chlebowianom dlatego jest bardzo miło./Gdy sąsiad drogi zrobić nie chce/Czy nie może,/To nasza wieś mu chętnie dopomoże…/Droga bowiem służy każdemu,/ I sąsiadowi i komuś obcemu./ Potrzebna też jest Chlebowianom – Gospodarnym Wielkopolnom”.Pan J. Trzmiel poruszył temat śmieci. Oznajmił, iż każdy widzi jak wygląda miasto, gdzie jest wysyp odpadów, ponieważ ludzie wiedzą o likwidacji miejsc selektywnej zbiórki śmieci. Następnie zwrócił się z propozycją, aby ogłoszenia o likwidacji pojawiły się także w sklepach. Dodał, że nasuwa mu się wniosek na przyszłość dla Straży Miejskiej, aby porządek na terenie miasta został utrzymany. Następnie powiedział, że premier Tusk zobowiązał gminy do budowy boiska. Zapytał czy w związku z tym Urząd wystosował pismo.
Pan Z. Skikiewicz wyjaśnił, że gmina zgłosiła wstępny akces do programu „Orlik 2012”. Oznajmił, że jeśli gmina będzie posiadać możliwości finansowe z pewnością z programu skorzysta.
Pan J. Sobczak zgłosił wniosek o przeznaczenie środków w budżecie na nagłośnienie.
Pani Aleksandra Głowacka – radna powiatowa – poinformowała, że boiska w ramach akcji „Orlik” są wycenione na wartość około 1.000.000,00 zł, gdzie 330.000,00 zł pokrywa samorząd gminny, 330.000,00 zł pokrywa Urząd Wojewódzki, natomiast 330.000,00 zł pochodzi z Budżetu państwa. Oznajmiła, że nikt nie poinformował, że jest to wartość bez VAT, co oznacza, iż ok. 220.000,00 zł VAT – u musi pokryć samorząd gminy.
Pani Krystyna Dobroczyńska oznajmiła, że rozmawiała z przedstawicielem firmy PUK, który poinformował ją, że 2,17 zł będą kosztowały worki do selektywnej zbiórki odpadów na 2 miesiące. Oznajmiła, że uzyskała informację, iż w celu podpisania nowych umów z mieszkańcami przedstawiciel firmy pojawi się w Miłosławiu. Zwróciła się z prośbą, aby zgłosić firmie propozycje przyjazdu do Orzechowa w określonym dniu, gdzie wielu mieszkańców ma podpisane umowy z PUK – iem.
Pan Roman Świtek zaproponował, aby zgłosić firmie, aby pojawiła się we wszystkich miejscowościach na terenie gminy.Ad 13
W wyniku wyczerpania tematyki obrad pan J. Sobczak zakończył obrady XVI sesji Rady Miejskiej, dziękując obecnym za udział.
Protokołowała Przewodniczący posiedzenia
Ewelina Andrzejczak inż. Jarosław Sobczak

Wykaz załączników do protokołu:
 1. Lista obecności; 2. Porządek obrad; 3. Informacja z działalności Rady w okresie międzysesyjnym; 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym;
 5. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej;

 6. Uchwała Nr XVI/116/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2008 rok;

 7. Porównanie aktualnych i proponowanych stawek górnych;

 8. Uchwała Nr XVI/117/08 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Miłosław;

 9. Uchwała Nr XVI/118/08 w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miłosław;

 10. Uchwała Nr XVI/119/08 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miłosław;

 11. Uchwała Nr XVI/120/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych;

 12. Uchwała Nr XVI/121/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Książno;

 13. Uchwała Nr XVI/122/08 w sprawie zmiany nazw stałych komisji Rady Miejskiej;
 14. Uchwała Nr XVI/123/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej.