POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Protokoły sesji Rady Miejskiej > Kadencja 2006 - 2010 > XV – Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 27 maja 2008 r.

XV – Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 27 maja 2008 r.

Protokół nr XV/08


sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu


odbytej dnia 27 maja 2008 r. o godz. 16.00


w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu


Ad 1

Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Jarosław Sobczak – otworzył XV sesję Rady Miejskiej w Miłosławiu witając zebranych, będących na liście obecności załączonej pod nr 1 do protokołu,a także pana Eugeniusz Wiśniewskiego – Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, dyrektorów firm, kierowników jednostek organizacyjnych, panie i panów sołtysów, pana Burmistrza i jego Zastępcę, pana Skarbnika, pracowników Urzędu Gminy, mieszkańców gminy.


Następnie stwierdził, że w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum zapewniające prawomocność obrad.


Ad 2


Pan J. Sobczak przedstawił porządek obrad na bieżącą sesję Rady Miejskiej.


Pan Romuald Barszcz zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad „pkt 5 Dyskusja nad sprawozdaniem.”


Pan J. Sobczak wyjaśnił, że zgodnie z podjętym Statutem Gminy po każdym punkcie porządku obrad następuje dyskusja, stąd zapisywanie punktu jest zbędne.


Radni jednogłośnie przyjęli (13 głosami “za”) porządek obrad. Porządek obrad załączony jest pod nr 2 do protokołu.


Ad 3

Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) zatwierdzili protokół poprzedniej sesji Rady Miejskiej Nr XIV/08 z dnia 22 kwietnia 2008 roku, nie wnosząc uwag do jego treści.


Ad 4


Pan J. Sobczak przedstawił zebranym informację o działalności Rady w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Ad 5

Pan Zbigniew Skikiewicz – Burmistrz Gminy – przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Następnie przedstawił zebranym informację na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej, która jest załączona pod nr 5 do protokołu.


Następnie głos zabrał pan E. Wiśniewski – Dyrektor PUP we Wrześni – który przedstawił sytuację na wrzesińskim rynku pracy. Oznajmił, iż sytuacja na powiatowym rynku pracy przedstawia się następująco:
 1. liczba bezrobotnych w powiecie na koniec kwietnia br. wynosiła 3247 osób i zmniejszyła się o 1257 w porównaniu do kwietnia 2007 r.; 2. stopa bezrobocia na koniec kwietnia br. wynosiła poniżej 12%; 3. liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach wynosi: Września – 1892 osoby; Miłosław 467 osób, Nekla 181 osoby, Kołaczkowo 324 osoby, Pyzdry 383 osoby.


Poinformował, że w gminie Miłosław bezrobocie zmniejszyło się o 207 bezrobotnych. Dodał, że liczba bezrobotnych mogłaby być mniejsza, gdyby wszyscy chcieli pracować. Przekazał, że od stycznia do kwietnia br. zarejestrowało się 1665 osób, a wyrejestrowano 1724 osoby – z czego 988 osób w związku z podjęciem pracy, skierowaniem na szkolenia, przygotowanie zawodowe oraz staże, a ponad 700 osób z różnych przyczyn. Uzupełnił, iż w większości powodem wyrejestrowania była odmowa podjęcia pracy. Dodał, że w strukturze bezrobocia jest duża liczba osób długotrwale bezrobotnych – 42% w stosunku do ogółu, ale w ostatnim roku spadła o 10%. Zaznaczył, że udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosi 70%. Przekazał, że jeśli chodzi o strukturę bezrobocia względem wieku największą grupę (26%) stanowią bezrobotni powyżej 45 roku życia. Oznajmił, że pod względem wykształcenia największą grupę stanowią bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i zasadniczym zawodowym (62% w stosunku do ogółu). W dalszej części swojej wypowiedzi stwierdził, że sytuacja na rynku pracy znacznie się poprawia – w okresie pierwszych czterech miesięcy PUP dysponował 556 ofertami pracy, przy których realizacji wydano ponad 1800 skierowań do pracy. Oznajmił, że najczęściej pracodawcy poszukiwali pracowników w zawodach: inżynier budownictwa, operator maszyn różnego typu, magazynier, handlowiec, elektryk, frezer, ślusarz, tokarz, spawacz, pracownik budowlany, stolarz, tapicer, kierowca kategorii C+E, sprzedawca oraz szwaczka. Poinformował, że wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej krajowe służby zatrudnienia przystąpiły do sieci Eures – zajmującą się międzynarodowym pośrednictwem pracy, gdzie osoby zainteresowane pracą zagranicą mogą uzyskać informacje na temat aktualnych ofert pracy w sieci Eures oraz o warunkach pracy i życia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznajmił, iż od początku roku asystent Eures dysponował 347 ofertami pracy głównie z: Irlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii , Danii, Szwecji, Norwegii, gdzie poszukiwano osób w zawodach: spawacz, inżynier, operator maszyn, pracownik budowlany, elektryk, pracownik obsługi hotelarskiej i gastronomicznej, opiekun dla osób starszych i niepełnosprawnych. Poinformował, że asystent Eures udzielił 475 indywidualnych informacji na tematy związane z pracą w UE. Oznajmił, że w PUP funkcjonuje również doradztwo zawodowe, informacja zawodowa, klub pracy, gdzie bezrobotny może uzyskać fachową pomoc w zakresie rynku pracy. Przekazał, iż doradcy zawodowi udzielili ponad 840 informacji zawodowych, jak również porad. Dodał, że w Klubie Pracy odbywają się grupowe zajęcia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, gdzie aktywizuje się długotrwale bezrobotnych. Zaznaczył, iż zainteresowanie tym rodzajem aktywizacji wśród bezrobotnych jest bardzo małe. Odnośnie pozyskanych środków oznajmił, że w tym roku powiat wrzesiński otrzymał z Funduszu Pracy 2.957.400,00 zł z przeznaczoniem na aktywne programy rynku pracy. Powiedział, że środki pozwoliły (do 20 maja br.) objąć 735 osób bezrobotnych różnymi formami pracy np. prace interwencyjne, przygotowania zawodowe, staże, szkolenia, prace społeczno – użyteczne, roboty publiczne, a 21 osób otrzymało dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej. Oznajmił, że w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych z rezerwy samorządu województwa PUP zgłosił na podstawie wcześniej zebranych informacji od gmin chęć uczestnictwa w programach typu „Rowy”, „Lepsza droga”, których beneficjentami są osoby długotrwale bezrobotne. Poinformował, że program rozpoczął się od 15 maja i będzie trwał do 31 października, a na realizację programu powiat otrzymał 331.000,00 zł. Następnie powiedział, że w ramach konkursu programu operacyjnego Kapitał Ludzki o działaniach 6.1.3 opracowano projekt o nazwie „Człowiek Najlepszą Inwestycją” o wartości ponad 2 000 000,00 zł, który zakłada aktywizację zawodową 365 bezrobotnych poprzez staże, przygotowania zawodowe, szkolenia, jak również udzielania dotacji dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Oznajmił, że PUP wystąpił o dodatkowe środki na aktywizację bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z rezerwy Ministra Pracy
i Polityki Społecznej na kwotę 580.000,00 zł. Dodał, iż obecnie przygotowywany jest wniosek o dodatkowe środki na program 45 +. Podsumował, iż podstawową tendencją charakteryzującą rynek pracy w powiecie wrzesińskim jest wyraźny spadek bezrobocia, który notuje się od 2003 roku. W tym miejscu przytoczył następujące przykłady:
 1. liczba bezrobotnych na koniec grudnia 2003 roku wynosiła 6794, natomiast na koniec grudnia 2007 wynosiła 3306; 2. stopa bezrobocia na koniec grudnia 2003 roku wynosiła 23,5%, natomiast na koniec grudnia 2007 wynosiła 12,1%; 3. dynamika spadku bezrobocia przybrała na sile w 2006 i 2007 roku.


Podkreślił, że w poprawiającej się sytuacji na rynku pracy towarzyszy niestety równocześnie pogarszająca się struktura bezrobocia – zwiększa się liczba ofert pracy dla znacznej części bezrobotnych, to za mało aby skutecznie zaistnieć na rynku pracy. Dodał, że w rejestrze pozostają osoby najtrudniejsze do aktywizacji, ze szczególnymi trudnościami w podjęciu pracy, długo niepracujący i mało mobilni. Oznajmił, że wiele osób pozostaje na bezrobociu przez wiele lat i ogranicza się do tego, aby w wyznaczonym terminie stawić się w Urzędzie Pracy bądź urzędzie gminy i potwierdzić gotowość do podjęcia pracy. Stwierdził, iż często są to ludzie nie zainteresowani podjęciem pracy, stąd można przypuszczać, że pracują w szarej strefie albo status bezrobotnego jest im wygodny w celu zyskania świadczeń społecznych lub zdrowotnych. Następnie poinformował, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej nastąpiła zmiana obsługi bezrobotnych, wprowadzenie standardów jest obligatoryjne, a ich zakończenie przewidziane jest w czerwcu br. Oznajmił, że w ramach standardów przestaje obowiązywać konieczność potwierdzania gotowości do podjęcia pracy osób bez prawa do zasiłku, a wymagana jest obsługa kompleksowa. Wyjaśnił, że obsługa kompleksowa polega na udzieleniu bezrobotnemu intensywnego wsparcia w zakresie pośrednictwa pracy, usług Eures, pośrednictwa zawodowego, szkoleń oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. Uzupełnił, iż jest tu konieczne stosowanie różnego rodzaju procedur mające na celu osobiste stawiennictwo bezrobotnego, dostęp do sieciowego systemu informatycznego, odpowiednich programów odpowiadającym poszczególnym etapom obsługi, należy także dostosować liczbę pośredników pracy i doradców zawodowych. Dodał, iż w tym celu złożono projekt konkursowy o nazwie „Pomocna dłoń” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w 85% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 100.015,00 zł. Przypomniał, że przed wdrożeniem standardów informował pisemnie wszystkie gminy o konieczności obsługi bezrobotnych w PUP.


Pan Romuald Barszcz powiedział, że problem nie polega na formie obsługi bezrobotnych lecz problem jest w kwestii dojazdu. Przypomniał, że po jego interwencji pracownicy PUP zaczęli jeździć do Miłosławia, bo w imie czego kilkaset osób miałoby jeździć do jednego urzędnika. Zgodził się, że są nowe formy w zwalczaniu bezrobocia m. in. przez szkolenia, pogadanki. Zapytał, czy jeśli w gminie Miłosław jest 400 bezrobotnych, są duże ośrodki kultury nie możnaby było kompleksowo ich obsługiwać na terenie gminy np. 2 razy w miesiącu. Zwrócił uwagę, iż w prasie lokalnej ukazała się notatka, że bezrobotny z gminy Miłosław będą jeździć do PUP co 3 miesiące. Zapytał pana Dyrektora czy widzi możliwość „wyjścia” PUP do środowisk gminnych. Dodał, że on nie widzi problemu, każdy bezrobotny ma zawód, więc dany pracownik PUP jechał by z konkretnymi ofertami pracy do Miłosławia czy Orzechowa. Dodał, że zawodowi bezrobotni byli, są i będą i nikt ich do pracy nie zmusi. Oznajmił, że państwo jest opiekuńcze, a chociażby przez to, że bezrobotni są ubezpieczeni nie podejmą pracy.


Pan E. Wiśniewski odpowiedział, że nie można się z tym zgodzić, aby część ludzi nie pracowała. Następnie powiedział, że bezrobotni przychodzili raz w miesiącu składać podpisy i tak też to rozumieli. Oznajmił, iż często kiedy przywożono oferty pracy do Miłosławia, to bezrobotni nie byli zainteresowani, a nawet nie przynosili okularów, by sie z ofertami zapoznać. Zaznaczył, iż należy się zastanowić czy chcemy ludziom bezrobotnym pomóc czy chcemy aby trwali. Dodał, że każdemu można pomóc tylko musi chcieć tą pomoc przyjąć. Oznajmił, że w Urzędzie Pracy są różne możliwości. W kwestii dojazdu powiedział, że kogo nie stać na dojazd autobusem może zabrać się ze znajomym lub rodziną, ewentualnie rowerem lub pieszo dostać się do PUP, gdzie ma możliwości zapoznania się z ofertami pracy. Zaznaczył, że jeśli takiej możliwości nie ma to może w Urzędzie Gminy, Ośrodku Pomocy Społecznej, a także na stronie internetowej PUP oraz prasie lokalnej zapoznać sie z ofertami pracy. Następnie wyjaśnił, iż bezrobotny raz na 2 miesiące musi stawić się w PUP oraz na każde wezwanie. Dodał, że gro bezrobotnych odmawia proponowanej pracy czy szkolenia. Stwierdził, że tylko fachowcy mogą niektóre osoby zmobilizować w Klubie Pracy: doradca zawodowy, pośrednik. Zwrócił uwagę, że nie takiej możliwości, aby przenieść rejestrację bezrobotnych. Dodał, że bezrobotni nie chcą pracować. Zauważył, iż w programie „Rowy” czy „Droga” pracownik na wstępie otrzymuje odzież ochronną i 1500 zł brutto, a jednak odmawia podjęcia pracy.


Pan R. Barszcz oznajmił, że odpowiedź go satysfakcjonuje, chociaż problem nie zniknie, chociażby dlatego, że są bezrobotni mający pracę. Dodał, że to tych bezrobotnych należy aktywizować, aby byli zarejestrowani płacili świadczenia. Dodał, że w środowiskach małomiasteczkowych ludzie naprawdę nie mają pieniędzy, żeby dojechać do Wrześni i tacy ludzie najczęściej zgłaszają się po pomoc.


Pan E. Wiśniewski oznajmił, że ludzie bezrobotni za jakieś pieniądze żyją przez cały miesiąc. Następnie oznajmił, że zgodnie z ustawą, według której bezrobotny jest zobowiązany powiadomić PUP o podjęciu jakiejkolwiek pracy w ciągu 7 dni, natomiast pracodawca jest zobowiązany powiadomić PUP w ciągu 5 dni o zatrudnieniu bezrobotnego. Oznajmił, że Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza czy przepisy te są respektowane, ponieważ w przeciwnym razie przewidziane są sankcje.


Pan R. Barszcz poprosił pana Wiśniewskiego sprecyzowanie określenia: „na każde wezwanie”.


Pan E. Wiśniewski wyjaśnił, iż najrzadziej raz na 3 miesiące bezrobotny powinien pojawić się w Urzędzie Pracy, a jeśli nie będzie dla niego żadnej propozycji pracy, szkolenia czy zaktywizowania w tym okresie powinien przybyć na każde wezwanie do Urzędu, co przewiduje ustawa.


Pan Roman Świtek zapytał, jaka była główna przyczyna spadku bezrobocia na przełomie 2006 i 2007 roku.


Pan E. Wiśniewski oznajmił, że można powiedzieć, iż duża liczba osób wyjechała zagranice. Uzupełnił, że gro pracowników wyjechało za granice, a ich miejsce zajęli bezrobotni, którzy wrócili na otwarty rynek pracy. Oznajmił, że powstaje dużo małych podmiotów gospodarczych. Dodał, iż w ubiegłym roku PUP wydatkował środki w wysokości 6.000.000,00 zł na aktywne programy rynku pracy, a zaktywizowanych zostało 2000 bezrobotnych.


Pan Z. Skikiewicz oznajmił, iż w ubiegłym roku o tej porze w gminie pracowali pracownicy publiczni. Stwierdził, że w tym roku mimo zapotrzebowań nie można uruchomić robót publicznych, jak i interwencyjnych. Dodał, iż gmina Miłosław nie składała zapotrzebowania na program „Rowy”. Zapytał pana Wiśniewskiego, czy istnieje szansa w najbliższym czasie uruchomienie programów.


Pan E. Wiśniewski odpowiedział , że szansa jest bardzo duża. Dodał, że każdy program powinien się kończyć efektywnością. Oznajmił, że przy robotach publicznych efektywności zatrudnieniowej nie ma zbyt dużej, jednak wnioski o dodatkowe środki zostały złożone do Ministerstwa. Oznajmił, że w przygotowaniu są wnioski na dodatkowe środki na program 45+50. Wyjaśnił, że nie można wcześniej rozpoczynać programu dopóki nie ma potwierdzenia o przyznaniu środków. Poinformował, że najwcześniej środki zostaną przyznane w miesiącu lipcu, a im później program się zacznie tym krócej będzie trwał.


Pan Z. Mazurkiewicz stwierdził, że gmina niewiele skorzysta ze środków przeznaczonych na roboty interwencyjne, jeśli prace te będą się rozpoczynać w sierpniu, we wrześniu. Dodał, że musiało coś „zaszwankować” na linii pozyskiwania środków, ponieważ pieniądze nie będą efektywnie wykorzystane.


Pan E. Wiśniewski oznajmił, że w tym roku wcześnie rozpoczęła się realizacja programu „Rowy” i „Lepsza Droga”. Uzasadnił, że nie ma możliwości występowania o środki póki nie są zaangażowane środki, które otrzymuje powiat i województwo. Oznajmił, że terminy składnia wniosków są różne i nie są ustalane przez PUP. Zgodził się, iż wcześniejsze otrzymanie środków pozwoliłoby na efektywne ich wykorzystanie.


Pan Eugeniusz Jałoszyński zapytał, czy osoba bezrobotna, chcąca otworzyć własną działalność musi mieć żyrantów o dochodach w wysokości 2.000,00 zł, aby otrzymać środki z PUP.


Pan E. Wiśniewski oznajmił, że jeśli bezrobotny zamierza pozyskać dofinansowanie w formie dotacji bezzwrotnej do 14.000,00 zł musi mieć bynajmniej dwóch poręczycieli, którzy muszą zarabiać bynajmniej 1700,00 zł. Uzupełnił, że jest to zabezpieczenie na wypadek gdyby bezrobotny „zmarnotrawił” środki.


Ad 6


a) Pan Henryk. Przykłota – Skarbnik Gminy – zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2008 rok.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XV/105/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2008 rok. Uchwała jest załączona pod nr 6 do protokołu.


b) Pani Anita Kraska – inspektor ds. kadrowych – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie nie będących nauczycielami.


Pan J. Sobczak zapytał, jakie będą skutki finansowe podjęcia uchwały oraz ilu pracowników obejmie regulacja.


Pani A. Kraska odpowiedziała, że regulacja obejmie wszystkich pracowników szkół, gimnazjów i przedszkoli, którzy nie są nauczycielami. Oznajmiła, że finansowo jest to kwota ok. 1400,00 zł miesięcznie dla wszystkich placówek.


Pan T. Jenek zapytał, jaki jest procentowy wzrost wartości punktu.


Pani A. Kraska odpowiedziała, że jest to wzrost wartości punktu o 6,98%.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XV/106/08 w sprawie zmiany zmiany uchwały Nr VI/37/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie nie będących nauczycielami. Uchwała załączona jest pod nr 7 do protokołu.


c) Następnie pani A. Kraska zapoznała radnych z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu nie będących nauczycielami.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XV/107/08 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu nie będących nauczycielami. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


d) W dalszej kolejności pani A. Kraska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu nie będących nauczycielami.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XV/108/08 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu nie będących nauczycielami. Uchwała załączona jest pod nr 9 do protokołu.


e) Pani A. Kraska przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie nie będących nauczycielami.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XV/109/08 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie nie będących nauczycielami. Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.


f) Następnie pani A. Kraska zapoznała radnych z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Przedszkola „Koszałek Opałek” w Miłosławiu nie będących nauczycielami.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XV/110/08 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Przedszkola „Koszałek Opałek” w Miłosławiu nie będących nauczycielami. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.


g) Pani A. Kraska przedstawiła radnym projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Przedszkola „Bajkowy Świat” w Orzechowie nie będących nauczycielami.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XV/111/08 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Przedszkola „Bajkowy Świat” w Orzechowie nie będących nauczycielami. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.


h) Pan Szymon Przybylski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław na okres od 1.07.2008 r. do 30.06.2009 r.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XV/112/08 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław na okres od 1.07.2008 r. do 30.06.2009 r. Podjęta uchwała jest załączona pod nr 13 do protokołu.


i) Pan Z. Skikiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XV/113/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. Uchwała jest załączona pod nr 14 do protokołu.


j) Pani Ewelina Hut – podinspektor ds. kancelaryjno – technicznych – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miłosław.


Pan T. Jenek zwrócił uwagę, iż w § 4 pkt.4 jest zły zapis stylistyczny.


Pani Małgorzata Michalska – Mickiewicz zaproponowała, aby zapis § 4 brzmiałDo warunków zamieszkiwania kwalifikujących wnioskodawcę do ich poprawy zalicza się w szczególności nie posiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, a ponadto zajmowanie lokalu,”a w dalszej kolejności wymienione punkty z pominięciem pkt. 4.


Pan T. Jenek stwierdził, że według niego kryterium przy lokalu socjalnym w wysokości 80% najniższej emerytury to bardzo mało. Poprosił pana Burmistrza o wyjaśnienie czy kryterium na warunki gminy Miłosław jest wystarczające.


Pan Z. Skikiewicz oznajmił, że jeśli chodzi o jednoosobowe lokale socjalne jest to 80 % podobnie jak w zapisach poprzedniej uchwały. Uzupełnił, że w gospodarstwach jednoosobowych przeliczeniowy dochód na osobę nie istnieje, a kwota określona w aktualnej uchwale jest dokładnie taka sama. Dodał, że jego zdaniem jest to kwota wystarczająca, a ponadto jest porównywalna z przeliczeniowym dochodem Ośrodka Pomocy Społecznej.


Następnie pan J. Sobczak zgłosił, że w następstwem powyższej zmiany dokonanej w § 4 jest zmiana w § 4 pkt.2 ust. b) na brzmienie „zajmują lokal spełniający co najmniej jeden z warunków wymienionych w §4 pkt.1-4 albo lokal, wobec którego uprawniony organ nadzoru budowlanego orzekł, że przebywanie w nim zagraża zdrowiu lub życiu a ponadto osobom które utraciły mieszkanie na skutek klęski żywiołowej katastrofy budowlanej lub pożaru albo nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego”.


Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) podjęli uchwałę nr XV/114/08 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miłosław. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.


k) W tym punkcie pan J. Sobczak przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Miłosław. Przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu Komisji radni zaproponowali, aby wynagrodzenie Burmistrza mieściło się na tym samym poziomie przedziału, na którym znajdowało się w „starych widełkach”. Oznajmił, iż poziom ten wynosił ok. 120% dolnych widełek.. Oznajmił, że wspólne posiedzenie komisji większością głosów zaproponowało i pozytywnie zaopiniowało przedstawianą treść uchwały. Dodał, że składnikiem wynagrodzenia Burmistrza jest ponadto dodatek specjalny, który poprzednia kadencja Rady ustaliła na poziomie 25% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Oznajmił, że Kodeks Pracy gwarantuje dodatek za wysługę lat, który wynosi 120% wynagrodzenia zasadniczego. Poinformował, że dotychczas wynagrodzenie Burmistrza brutto wynosiło 7.936,95 zł, natomiast po wprowadzeniu proponowanej podwyżki będzie to kwota 9.620,50 zł.


Pan R. Barszcz zauważył, że Rada została obligatoryjnie zmuszona przez Rozporządzenie Rady Ministrów do podwyżki wynagrodzenia Burmistrzowi. Oznajmił, że zgadza się z tym, ale ma zastrzeżenie, ponieważ rząd pana Tuska i Rada Ministrów „zagrały” samorządom na nosach wchodząc 22 kwietnia 2008 r z Rozporządzeniem i należnościami od 1 stycznia br. Dodał, że należy znaleźć odpowiednia kwotę, aby uchwałę zrealizować. Dodał, że już na dzień dzisiejszy jest w budżecie Gminy wzrost w § 401 Administracja o 31.000,00 zł. Dodał, że będzie to pewnie niewystarczająca kwota, ponieważ Burmistrz nie zapomni o Zastępcy, Skarbniku, może o innych urzędnikach. Następnie oznajmił, że w związku ze zmianą Rozporządzenia Burmistrzowi podwyżka się należy. Zaznaczył, że jest to wzrost o 17,5%, co według niego jest zbyt dużo. Wyjaśnił, że jeśli chodzi o wynagrodzenia ogólnie ujęte w budżecie zależą one głównie od dochodów własnych, a nikt mu nie udowodni, że na przestrzeni ostatnich 2 lat dochody własne wzrosły o 17%. Oznajmił, że radni powinni wyważyć, na ile podwyżkę ustalić. Oznajmił, że taka podwyżka jest grubą przesadą, bo wystarczy spojrzeć na wynagrodzenia na miłosławskim rynku pracy. Stwierdził, że w kwotach zaproponowanych przez radnych nie będzie głosował za podjęciem uchwały.


Pan T. Jenek oznajmił, że również będzie głosował przeciwko podjęciu uchwały, ponieważ obliczył, że jest to więcej niż 20% podwyżki. Dodał, iż radni podczas sesji głosowali uchwały, w których podwyżka dla zwykłych ludzi wynosiła ok. 7 %, a dla Burmistrza jest 3 razy więcej. Oznajmił, że Rada Ministrów w Warszawie ustala stawki i narzuca je gminom, zobowiązując je do takich, a nie innych podwyżek to jest jego zdaniem skandal. Stwierdził, że gmina Miłosław nie jest gminą krezusów, dlatego tak wysokie podwyżki jednorazowe i pensja Burmistrza na takim szczeblu na jakim dochodowo znajduje się gmina jest dla niego nie do przyjęcia. Oznajmił, że są to podwyżki z podatków mieszkańców, a nie z Warszawy na wynagrodzenia. Powiedział, że nie wyobraża sobie, aby inni pracownicy również nie otrzymali podwyżek. Przypomniał, że na posiedzeniu wspólnym komisji dowiedział się, że w budżecie gminy są zagwarantowane podwyżki dla pracowników na poziomie inflacji, co wydaje mu się nie do końca trafnym rozwiązaniem, ponieważ może wprowadzić duży dyskomfort pod względem płacowym.


Następnie odbyło się głosowanie na projektem uchwały. „Za” podjęciem uchwały głosowali radni: Babiarz Maciej, Dobroczyńska Krystyna, Drzażdżyński Kazimierz, Höwelhaus Danuta, Jałoszyński Eugeniusz, Mazurkiewicz Zbigniew, Przysiuda Krystyna, Sobczak Jarosław, Sztuka Franciszek, Świtek Roman, Trzmiel Jerzy. 11 głosami „za” radni podjęli uchwałę Nr XV/1150/08 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Miłosław. Głosy „przeciw” oddało 2 radnych – Barszcz Romuald, Jenek Tadeusz. Podjęta uchwałą stanowi załącznik nr 16 do protokołu.


Ad 7


W tym punkcie pan K. Drzażdzyński zwrócił uwagę, iż pobocza dróg powiatowych i wojewódzkich są niewykoszone i stwarzają niebezpieczeństwo wypadku. Dodał, że szczególnie niebezpiecznie jest na Kozubcu, gdzie wysoka trawa utrudnia widoczność.


Pan R. Barszcz oznajmił, że podobnie jak inne stowarzyszenia jako Prezes klubu sportowego złożył wniosek do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o dotacje na LKS „Orlik”. Oznajmił, iż pod jego nieobecność zarząd otrzymał odpowiedź, iż LKS „Orlik” nie otrzyma dofinansowania. Powiedział, że jest zbulwersowany, ponieważ stowarzyszenie które w sposób ciągły, całoroczny pracuje z dziećmi i młodzieżą nie otrzyma pieniędzy. Wyjaśnił, że jeśli chodzi o działalność pani Dobrej to finansuje to LKS „Orlik”. Zawnioskował, aby na posiedzenie komisji Finansowo – Budżetowej zaprosić przedstawiciela GKPiRPA w celu udokumentowania podziału środków. Oznajmił, że nie jest antyklerykałem, ale dotacje otrzymała parafia Orzechowo, parafia Miłosław, akcja katolicka. Zawnioskował także, aby w przyszłości informacja o podziale środków GKPiRPA była przedstawiana na sesji.


Pan J. Sobczak zauważył, że Komisja wykazuje samodzielnośc i nie należy wnikać w ich pracę. Dodał, że radni przyjmują roczne sprawozdania.


Pani K. Dobroczyńska oznajmiła, że przy drodze Miłosław – Orzechowo wykoszone są pobocza. Zwróciła uwagę, że w Orzechowie osoba, która obsługiwała kosiarkę poniszczyła słupki. Następnie zgłosiła, że koło wjazdu na cmentarz w Orzechowie przy drodze powiatowej zrobiła się dziura, która mimo wcześniejszej naprawy znów stwarza niebezpieczeństwo.


Ad 8


W tym punkcie głos zabrała pani Grażyna Woźniak – sołtys Czeszewa – która oznajmiła, że około 4 lata temu rozpoczęła działalność agroturystyczną. Dodał, iż 28 maja br. odbędzie się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej sali. Następnie pani sołtys przedstawiła program imprezy zapraszając wszystkich do uczestnictwa.


Pan K. Drzażdzyński zapytał, co dzieje się w sprawie wydłużenia czasu kursowania przeprawy promowej w Czeszewie.


Pan Z. Skikiewicz odpowiedział, że przeprowadził wstępną rozmowę z nadleśniczym, jednak nie podjął on jeszcze decyzji, ponieważ musi rozeznać się w możliwościach finansowych.


Pan J. Sobczak złożył wszystkim pracownikom samorządowym, z okazji ich święta najlepsze życzenia


Pan K. Drzażdzyński oznajmił, iż uczestniczył w obchodach poświęcenia i przekazania nowego samochodu strażackiego dla OSP Czeszewo. Następnie w imieniu Zarządu OSP Czeszewo przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej podziękowanie za pomoc w realizacji zakupu samochodu strażackiego.


Ad 9


W wyniku wyczerpania tematyki obrad pan J. Sobczak zakończył obrady, dziękując obecnym za udział.


Protokołowała


Przewodniczący posiedzenia


Ewelina Andrzejczak


inż. Jarosław Sobczak


 


Wykaz załączników do protokołu:
 1. Lista obecności; 2. Porządek obrad; 3. Informacja z działalności Rady w okresie międzysesyjnym; 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym; 5. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej; 6. Uchwała Nr XV/105/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2008 rok; 7. Uchwała nr XV/106/08 w sprawie zmiany zmiany uchwały Nr VI/37/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie nie będących nauczycielami; 8. Uchwała nr XV/107/08 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu nie będących nauczycielami; 9. Uchwała nr XV/108/08 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu nie będących nauczycielami; 10. Uchwała nr XV/109/08 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Bogumiła Sokołowskiego w Czeszewie nie będących nauczycielami; 11. Uchwała nr XV/110/08 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Przedszkola „Koszałek Opałek” w Miłosławiu nie będących nauczycielami; 12. Uchwała nr XV/111/08 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Przedszkola „Bajkowy Świat” w Orzechowie nie będących nauczycielami; 13. Uchwała nr XV/112/08 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław na okres od 1.07.2008 r. do 30.06.2009 r.; 14. Uchwała nr XV/113/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę; 15. Uchwała nr XV/114/08 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miłosław; 16. Uchwała Nr XV/115/08 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Miłosław.