POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Protokoły sesji Rady Miejskiej > Kadencja 2006 - 2010 > XIII – Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 11 marca 2008 r.

XIII – Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 11 marca 2008 r.

Protokół Nr XIII/08


sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu


odbytej dnia 11 marca 2008 o godz. 16.00


w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu


Ad 1

        Na wstępie Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Jarosław Sobczak – otworzył XIII sesję Rady Miejskiej w Miłosławiu, witając zebranych będących na liście obecności załączonej pod nr 1 do protokołu, a także Komendanta Powiatowego Policji – Jarosława Gruszczńskiego, Kierownika Posterunku Policji w Miłosławiu – pana Romana Nowaka, Komendanta Straży Miejskiej – Leonarda Dopierałę, Aspiranta Sztabowego Komendy Powiatowego Policji – Krzysztofa Iskrzyckiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – Roberta Wojtkowiaka, jego Zastępcę – Piotra Trawińskiego, Prezesa Gminnej OSP – Romana Dolatę, sołtysa Czeszewa – panią Grażynę Woźniak, wszystkich sołtysów, dyrektorów szkół i przedszkoli, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy i wszystkich obecnych na sesji.


        Następnie stwierdził, że w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum zapewniające prawomocność obrad.


Ad 2

           Pan J. Sobczak przedstawił zebranym porządek obrad na bieżącą sesję. Poinformował, że radni podczas wspólnego posiedzenia wyrazili pozytywną opinię na temat wprowadzenia do porządku obrad uchwał w sprawach: udzielenia pomocy finansowej, zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miłosław, wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 15 lat przez Burmistrza Gminy Miłosław.


           Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.


Ad 3

           Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) przyjęli protokół poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr XII/08 z dnia 29 stycznia 2008 roku, nie wnosząc uwag do jego treści.


Ad 4

         Pan J. Sobczak przedstawił zebranym informację z działalności Rady w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Ad 5


       Pan Zbigniew Skikiewicz – Burmistrz Gminy – przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Następnie zwrócił się do pana Mariusza Nather, który pełnił funkcje sołtysa Czeszewa przez 9 lat z podziękowaniem za zaangażowanie, współpracę oraz wkład w pracę społeczną.


        Pan M. Nather również podziękował panom Burmistrzom i Radzie Miejskiej, komendantowi Straży Miejskiej i Kierownikowi Posterunku Policji, a także wszystkim sołtysom i sołtyskom za zrozumienie, pomoc i współpracę.


       W dalszej kolejności pan Burmistrz wręczył zaświadczenia o wyborze nowowybranemu sołtysowi Czeszewa – pani Grażynie Woźniak.


        Następnie przedstawił zebranym informację z wykonania uchwał Rady Miejskiej, załączoną pod nr 5 do protokołu.Ad 6


       Pan Romuald Barszcz nawiązał do sprawy rejestracji bezrobotnych, która do tej pory odbywała się w Urzędzie Gminy w Miłosławiu. Poinformował, że w dniu 22 lutego br. zwrócił się do pana Burmistrza z protestem w imieniu bezrobotnych, ponieważ Urząd Pracy chce przenieść miejsce rejestracji bezrobotnych z Miłosławia do Wrześni. Zapytał, co z związku ze sprawą się dzieje.


       Pan Z. Skikiewicz odpowiedział, że przekazał protest w formie pisemnej na adres pana Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, a także chciał zaprosić Kierownika PUP na sesję Rady Miejskiej, jednak termin nie był odpowiedni. Poinformował, iż pan Wiśniewski zadeklarował swoje uczestnictwo w kolejnej sesji.


       Pan R. Barszcz powiedział, że w PUP Września urzędnicy tłumaczą, że bezrobotny może zapoznać się z ofertami pracy. Zapytał, czy tych ofert pracy nie można przenieść do Urzędu do Miłosławia. Dodał, że PUP Września ma coraz mniej ofert pracy, a moce czasowe urzędnicy mają. Oznajmił, że jego zdaniem rejestracja bezrobotnych powinna być nadal prowadzona w Miłosławiu.


       Pan Z. Skikiewicz powiedział, ze nie posiada takiej wiedzy, aby odpowiedzieć na zadane pytania. Dodał, że udzielenie odpowiedzi będzie możliwe kiedy obecny na sesji będzie pan Wiśniewski.


Ad 7

     Pan Jarosław Gruszczński – Komendant Powiatowej Policji we Wrześni przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Miłosławiu w 2007 roku, które stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


Ad 8

     Pan Leonard Dopierała – Komendant Straży Miejskiej w Miłosławiu – przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Miłosławiu w 2007 roku, które stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


        Pan R. Barszcz zwrócił się do pana Komendanta, iż Rada Miejska podjęła 27 marca 2007 uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miłosław. Dodał, ze wyraził wtedy obawę, że uchwała może się okazać uchwałą martwą.. Oznajmił, że ma poważne zastrzeżenia do takich rzeczy jak np. Problem z odpadami żywnościowymi nieopakowanymi, ponieważ w tym zakresie nic się nie zmieniło. Przypomniał, że w tym roku było kilka dni ostrej zimy, a jeden z sołtysów zwrócił uwagę jak wygląda Miłosław po opadach śniegu. Dodał, że także nie ma żadnej zmiany jeśli chodzi o psie odchody. Stwierdził, że sytuacja wręcz się nasiliła. Dodał, że w tych tematach nie zaobserwował żadnej zmiany.


        Pan L. Dopierała przyznał, że problem psów jest poważną sprawą, ponieważ trudno chodzić za każdym wyprowadzającym psa i kontrolować, gdzie zwierze załatwia swoje potrzeby. Dodał, że nie ma także na terenie miast miejsca, gdzie można by się zaopatrzyć w sprzęt do zbierania psich odpadów. W sprawie wyrzucania różnych rzeczy do pojemników pan L. Dopierała powiedział, że trudno zaglądać komuś do pojemnika, jeśli pojemnik jest na danej posesji i jest opróżniany. Oznajmił, że nie jest dobrą rzeczą brak segregacji odpadów bezpośrednio na terenie posesji. Wyraził nadzieję, że jeśli firmy wywożące odpady na terenie gminy dostarczą do gospodarstw domowych worki na odpady plastikowe i szklane, to segregacja będzie następowała na terenie posesji. Dodał, że również wzrost opłaty marszałkowskiej może skłonić mieszkańców do segregacji odpadów.


        Pan J. Sobczak oznajmił, że pan Komendant Straży Miejskiej uczestniczy również w zebraniach wiejskich i zapoznaje mieszkańców z uchwałą Rady o uchwaleniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miłosław.


        Pani Krystyna Przysiuda zapytała w jaki sposób Straż Miejska kontroluje sprzedaż papierosów i alkoholu nieletnim.


       Pan L. Dopierała powiedział, że trudno takie zdarzenia kontrolować. Oznajmił, że jest możliwa reakcja tylko w momencie zdarzenia lub kiedy ktoś powie. Dodał, że były akcje prowadzone wspólnie z gimnazjalistami, którzy chodzi do sklepów i wręczali dyplomy sprzedawcom, którzy twierdzili że nie sprzedają alkoholi i papierosów nieletnim. Wyjaśnił, że głównie chodzi o kontrolę zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a także czy widnieją wywieszki mówiące o nie sprzedaży alkoholu i jego szkodliwości.


Ad 9

        W punkcie tym głos zabrał pan Piotr Trawiński – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – który przedstawił sprawozdanie z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Miłosław w roku 2007. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


       Pan Jerzy Trzmiel oznajmił, że hasło na sztandarach Straży Pożarnej głosi „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Dodał, że jest to chluba , iż taka organizacja zapisała się złotymi zgłoskami w naszej historii. Oznajmił, że słowa na sztandarze są realizowane, kiedy tylko „czerwony kur” zapieje. Poinformował, że w przeszłości również był mundurowym – Naczelnikiem Kolei we Wrześni – dlatego zwraca się z podziękowaniem do Policji i i Straży Pożarnej za pomoc przy wypadkach kolejowych, w których uczestniczył. Oznajmił, że służby te były na każde zawołanie, zabezpieczały różne wypadki, można było zawsze na służby liczyć. Dodał, że nie może odnieść się inaczej do sprawozdań, jak tylko pozytywnie. Powiedział, że obecnie na terenie gminy Miłosław jest człowiek – Maciej Wrzesiński – strażak, który jest jednym z pierwszych przy wypadkach, a pomoc innym to jakby jego hobby. Dodał, że można by go uhonorować.


       Pan J. Sobczak zwrócił się z pytaniem do Komendanta Powiatowego PSP czy potwierdza, że gmina Miłosław jest jednostką przodującą na terenie powiatu pod względem jednostek OSP.


        Pan R. Wojtkowiak oznajmił, że potwierdza z całą odpowiedzialnością, iż strażacy z gminy Miłosław są najlepsi w powiecie.


Ad 10

        a) Pan Henryk Przykłota – Skarbnik Gminy – przedstawił i omówił zebranym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2008 rok.


         Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) podjęli uchwałę Nr XIII/89/08 w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2008 rok, nie wnosząc uwag do jej treści. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


        b) W dalszej kolejności pan Skarbnik przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.


        Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) podjęli uchwałę Nr XIII/90/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Podjęta uchwała jest załączona pod nr 10 do protokołu.


       c) Pani Irena Janiak – Przewodnicząca GKPiRPA – przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 r.


     Pan J. Sobczak zwrócił uwagę, iż statystyki policyjne wskazywały na ogromne zagrożenie narkomanią.


        Pani I. Janiak zauważyła, że jest oddzielny program walki z narkomanią na terenie gminy, natomiast program alkoholowy tych spraw nie rozwiązuje. Dodała, że jest na ten cel wydzielona inna pula środków.


         Pan A. Wnuk zgłosił, że w rozdz. I art.1 pkt.1 zawiera stwierdzenie o „minimalizowaniu postaw”, a jego zdaniem powinno być użyte słowo „maksymalizowanie”.


         Pan J. Sobczak zgodził się z radnym Wnukiem, uznając błąd za błąd pisarski.


        Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) podjęli uchwałę Nr XIII/91/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 r. Uchwała jest załączona pod nr 11 do protokołu.


        d) Pani Danuta Grajek – Inspektor ds. edukacji i kultury – zapoznała radnych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2008 r.


        Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) podjęli uchwałę Nr XIII/92/08 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2008 r. Uchwała ta stanowi załącznik nr 12 do protokołu.


       e) Następnie pani D. Grajek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miłosław.


       Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) podjęli uchwałę Nr XIII/93/08 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miłosław. Uchwała jest załączona pod nr 13 do protokołu.


    f) Pan J. Sobczak przedstawił projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.


   Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) podjęli uchwałę Nr XIII/93/08 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Uchwała jest załączona pod nr 14 do protokołu.


        g) Następnie radni przystąpili do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.


         Pan J. Sobczak poprosił o składanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.


         Pan A. Wnuk zgłosił pana Tadeusza Jenka jako kandydata na członka Komisji Skrutacyjnej.


       Pan Eugeniusz Jałoszyński zgłosił panią Krystynę Przysiudę jako kandydatkę na członka Komisji Skrutacyjnej, na co pani Przysiuda nie wyraziła zgody.


     Pan Zbigniew Mazurkiewicz zgłosił pana Jerzego Trzmiela jako kandydata na członka Komisji Skrutacyjnej.


       Pani K. Przysiuda zgłosiła pana E. Jałoszyńskiego jako kandydata na członka Komisji Skrutacyjnej.


          Z uwagi na fakt, iż nie było więcej osób chętnych do pracy w Komisji Skrutacyjnej pan J. Sobczak zamknął listę kandydatur.


         Zgłoszeni radni: pan T. Jenek, Jerzy Trzmiel i E. Jałoszyński wyrazili zgodę na pracę w tej Komisji. Radni zatwierdzili skład Komisji Skrutacyjnej w jednomyślnym głosowaniu.


          Pan J. Sobczak poprosił o składanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady.


     Pan E. Jałoszyński zgłosił kandydaturę pana R. Barszcza na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.


      Pan R. Barszcz wyraził zgodę na kandydowanie. Uzasadnił, że skoro jest wakat na funkcję Wiceprzewodniczącego to należy go uzupełnić. Dodał, że przedstawiłby radnym problem Miłosławia i funkcji w Radzie. Stwierdził, iż nie mają Przewodniczącego Komisji, Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, dlatego byłoby dobrze, aby demokracja w kręgach rady nastąpiła.


       Pani K. Dobroczyńska zaproponowała jako kandydata na Wiceprzewodniczącego pana Franciszka Sztukę. Motywując swój wybór oznajmiła, że pan Sztuka był 3 kadencje radnym Rady Miejskiej w Miłosławiu, Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Miłosław, a także delegatem z gminy Miłosław do Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego, od 24 lat pełni funkcje sołtysa Skotnik, od 11 lat jest Prezesem Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, od 8 lat Wiceprezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Przypomniała,
że pan Sztuka spowodował budowę chodnika oraz Domu Kultury w Skotnikach, a także jest organizatorem corocznego Wielkopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego Sołtysów oraz spotkań Burmistrzów, Wójtów, Przewodniczących Rad Sołeckich z sołtysami Wielkopolski. Oznajmiła, że za prace społeczną pan Sztuka został wyróżniony Złotym Krzyżem za zasługi oraz odznaką za zasługi dla województwa wielkopolskiego. Przypomniała, że w 2004 roku radny Sztuka został wybrany sołtysem roku. Stwierdziła, iż jako zasłużony działacz zasługuje na pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu.


       Z uwagi na fakt, iż nie było więcej zgłoszeń kandydatur na Wiceprzewodniczącego pan J. Sobczak zamknął listę kandydatur.


       W dalszej kolejności członkowie Komisji Skrutacyjnej przygotowali karty do głosowania.


     Pan J. Trzmiel – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił radnym sposób głosowania. Po rozdaniu kart, radni przystąpili do głosowania, wchodząc za przygotowaną kotarę, zapewniającą tajność głosowania.


    Po przeliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, jej Przewodniczący pan J. Trzmiel odczytał protokół głosowania dla wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, z którego wynika, iż na Wiceprzewodniczącego Rady wybrano pana F. Sztukę, który uzyskał poparcie 9 radnych (9 głosów „za”), natomiast 4 radnych poparło kandydaturę pana R. Barszcza.. Dany protokół załączony jest pod nr 15 do protokołu.


       Pan J. Sobczak przedstawił uchwałę nr XIII/95/08 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.


      Pan F. Sztuka podziękował radnym za wybranie go na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – tym którzy głosowali „za”, a także tym którzy nie głosowali za jego osobą czyli byli „przeciw”. Dodał, że liczy, iż współpraca z wszystkimi radnymi będzie się układać dobrze dla dobra gminy.


       Pan T. Jenek zwrócił uwagę, iż pan Sztuka nie ma racji, ponieważ radni nie głosowali „przeciw” tylko mieli innego kandydata.


      h) W dalszej kolejności pan J. Sobczak przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Miłosławiu. Wyjaśnił, że w związku z rezygnacją z mandatu pana Fechnera konieczna jest aktualizacja składu Komisji, ponadto radny Jenek zgłosił chęć pracy w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.


       Pan J. Mazurkiewicz wyraził chęć pracy w Komisji Rewizyjnej.


      Pan T. Jenek zaproponował, aby z projektu uchwały wykreślić treść § 1, a w kolejnym § wymienić składy Komisji.


    Pani M. Michalska – Mickiewicz powiedziała, że najpierw należy komisję powołać a później zmieniać.


    Radni jednogłośnie (13 głosami “za”) podjęli uchwałę Nr XIII/96/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Miłosławiu. Uchwała jest załączona pod nr 17 do protokołu.


    i) Następnie pan Z. Skikiewicz przedstawił radnym projekt uchwały w spawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 15 lat przez Burmistrza Gminy Miłosław.


    Pan A. Wnuk przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu komisji mówił na temat postawienia wieży sieci komórkowej w tym miejscu, dlatego nie będzie powtarzał tych argumentów. Dodał, że będzie głosował przeciw, ponieważ uważa że jest wiele innych korzystnych miejsc, aby wierzę postawić. Stwierdził, że jest to za blisko domów i siedlisk ludzkich.


    Pan Kazimierz Drzażdzyński powiedział, że nie jest temu przeciwny, ponieważ jest elektrykiem z wykształcenia i pracował z falami elektromagnetycznymi. Oznajmił, że zdania co do szkodliwości są podzielone i nie ma konkretnej opinii, dlatego trudno znaleźć wiarygodne stanowisko. Zauważył, że jest to miejsce dość daleko od zabudowań, a należy iść z postępem.


    Radni (11 głosami “za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymującym”) podjęli uchwałę Nr XIII/97/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 15 lat przez Burmistrza Gminy Miłosław. Uchwała jest załączona pod nr 18 do protokołu.


Ad 11


        Pan Roman Świtek przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok, który stanowi załącznik nr 13 do protokołu.


      Radni przyjęli jednogłośnie (13 głosami “za”) plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok nie wnosząc uwag do jego treści. Plan załączony jest pod nr 19 do protokołu


Ad 12

        Pani K. Dobroczyńska zgłosiła, że mieszkańcy bloków w Orzechowie dopytują o garaże stojące przy blokach. Oznajmiła, że użytkownicy tych garaży nie płacą czynszu, ponieważ nie mają podpisanych umów z Urzędem Gminy. Zwróciła się z pytaniem do pana Burmistrza, co dalej z tymi garażami.


        Pan K. Drzażdzyński oznajmił, iż zwraca się ze sprawa zgłaszaną wcześniej na zebraniu wiejskim w Czeszewie dotyczącą przestawienia słupa od lampy na drodze.


    Pan A. Wnuk zapytał, jak toczy się współpraca Spółdzielni Mieszkaniowej z Wrześni z gmina Miłosław w sprawie odwodnienia ulicy Jesionowej i Bukowej w Orzechowie, a także dalszych prac związanych z utwardzeniem tych ulic. Następnie zapytał czy są jakieś postępy w sprawie utwardzenia ulicy Wiązowej i Świerkowej. Następnie zwrócił się do pana Przewodniczącego, iż chciałby zobaczyć, jak wygląda uchwała Nr XIII/89/08.


      Pan Z. Skikiewicz odpowiedział, że jeśli chodzi o garaże przy blokach w Orzechowe to pan Zaworski posiada bliższe informacje na ten temat. Następnie oznajmił, iż w sprawie przestawienia słupa wystąpią z wnioskiem do energetyki, jednak trudno odpowiedzieć z jakim skutkiem. Poinformował, że ze Spółdzielnią Mieszkaniową we Wrześni negocjował pan Zaworski, dlatego przekaże mu głos. Na pytanie radnego Wnuka dotyczące utwardzenia poszczególnych dróg w Orzechowie odpowiedział, że miała na dniach pojawić się na tych drogach równiarka. Dodał, że w chwili obecnej gmina nie dysponuje żadnym materiałem w postaci szlaki czy żużla, który był do tej pory stosowany do utwardzania. Wyjaśnił, że wystąpiły problemy z pozyskaniem tego materiału.


    Pan Piotr Zaworski – Kierownik Referatu Inwestycyjnego – powiedział, że teren na którym stoją garaże należy do gminy. Wyjaśnił, że aby uporządkować ten teren nie należy przedłużać umowy, aby mieszkańcy sami polikwidowali garaże. Dodał, że na tym terenie winna przebiegać droga, a nie jest to teren należący do poszczególnych wspólnot mieszkaniowych. W odpowiedzi na pytanie dotyczące odwodnienia dróg powiedział, że gmina wyznaczyła warunki i kryteria jakie powinna spełnić Spółdzielnia Mieszkaniowa na jesień 2007 roku, jednak do tej pory nie uzyskano żadnej odpowiedzi w tej sprawie.


Ad 13


    Pan J. Sobczak podziękował panu Barszczowi i pani Grajek za organizację XXXIV Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu. Dodał, że Turniej zakończył się ogromnym sukcesem organizacyjnym, ale także sportowym. Poprosił radnego Barszcza o kilka słów na temat zakończonego Turnieju.


    Pan R. Barszcz oznajmił, Że największym sukcesem podczas tych dwóch tygodni trwania Turnieju było uczestnictwo wielu młodych ludzi. Dodała, że Turniej jest organizowanyw trakcie ferii zimowych, gdzie oferty dla młodzieży za dużo nie ma.


Ad 14


       W związku z wyczerpaniem tematyki obrad pan J. Sobczak zakończył XIII sesję Rady Miejskiej, dziękując obecnym za udział.


 


Protokołowała:


Przewodniczący posiedzenia:


Ewelina Andrzejczak


inż. Jarosław Sobczak


 


 


Wykaz załączników do protokołu:
 1. Lista obecności, 2. Porządek obrad, 3. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności Rady w okresie międzysesyjnym, 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym, 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Miłosławiu, 6. Sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Miłosławiu w 2007 r. 7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Miłosławiu w 2007 r. 8. Sprawozdanie z działalności jednostek OSP z terenu gminy Miłosław w 2007 r. 9. Uchwała Nr XIII/89/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2008 rok; 10. Uchwała Nr XIII/90/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej; 11. Uchwała Nr XIII/91/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 12. Uchwała Nr XIII/92/08 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miłosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2008 r 13. Uchwała Nr XIII/93/08 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miłosław; 14. Uchwała Nr XIII/94/08 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego; 15. Protokół wyników głosowania 16. Uchwała Nr XIII/95/08 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej; 17. Uchwała Nr XIII/96/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej; 18. Uchwała Nr XIII/97/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 15 lat przez Burmistrza Gminy Miłosław; 19. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.