POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Protokoły sesji Rady Miejskiej > Kadencja 2006 - 2010 > VIII – Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 24 sierpnia 2007r.

VIII – Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 24 sierpnia 2007r.

Protokół nr VIII/07


sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu


odbytej dnia 24 sierpnia 2007 r. o godz. 16.00


w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu

 


 


 


 


 


Ad 1

Na wstępie Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Jarosław Sobczak – otworzył VIII sesję Rady Miejskiej w Miłosławiu, witając zebranych, będących na liście obecności załączonej pod nr 1 do protokołu, a także radnego powiatowego – pana Jerzego Mazurkiwicza, panie i panów sołtysów, pana Burmistrza i jego Zastępcę, pana Skarbnika, pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów firm, kierowników jednostek organizacyjnych, mieszkańców gminy oraz przedstawicieli prasy.


Następnie stwierdził, że w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum zapewniające prawomocność obrad.


 


Ad 2

Pan J. Sobczak przedstawił zebranym porządek obrad na bieżącą sesję.


Radni jednogłośne (13 głosami “za”) przyjęli porządek obrad, nie wnosząc uwag do jego treści. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


 


Ad 3

Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) zatwierdzili protokół poprzedniej sesji Rady Miejskiej nr VII/07 z dnia 26 czerwca 2007 roku, nie wnosząc uwag do jego treści.


 


Ad 4

Pan J. Sobczak przedstawił zebranym informację z działalności Rady w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Następnie poinformował, iż w podanym okresie miały miejsce następujące imprezy sportowe:
 • 7 – 8 lipca – Nocne Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej; • 15 sierpnia – VIII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej; • 19 lipca – Powiatowe Zawody Strażackie Oldboy’ów, gdzie w kategorii najlepiej jednostki gminnej zwyciężyło Mikuszewo i Chlebowo. Następnie podziękował za organizację poszczególnych imprez odpowiednio: panu Jerzemu Kowalskiemu – Prezesowi Gminnego Związku Wędkarskiego w Miłosławiu; radnemu Romualdowi Barszczowi – Prezesowi Klafs Orlik ,,Miłosław”; panu Romanowi Dolacie – Prezesowi Gminnej OSP.


 


Ad 5

Pan Zbigniew Skikiewicz – Burmistrz Gminy – przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Następnie przedstawił zebranym informację na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej, która jest załączona pod nr 5 do protokołu.


 


Ad 6


W tym punkcie nie było dyskusji.


Ad 7


Pan Wojciech Mól – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – przedstawił prezentację nt. problematyki rodzicielstwa zastępczego oraz Spółdzielni Socjalnej we Wrześni. Przedstawiona informacja załączona jest pod nr 6 do protokołu.


Ad 8


a)


Pani Anita Kraska – inspektor ds. kadrowych – przedstawiła projekt uchwały w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie oraz nadania mu Statutu. Wyjaśniła, iż w projekcie uchwały nie ma § dotyczącego przekazania mienia Warsztatowi, ponieważ do 31 sierpnia gmina nie może przejąć mienia, dlatego nie może go przekazać. Wyjaśniła, że w tej sprawie zostanie podjęta uchwała w późniejszym terminie.


Pan Andrzej Wnuk zwrócił uwagę, że w podstawie prawnej Statutu jest mowa o Rozporządzeniu z dnia 30 września 2002 r. a obowiązuje obecnie Rozporządzenie z 25 marca 2004 roku, które reguluje sprawy tworzenia warsztatów.


W oczekiwaniu na odpowiedź radcy prawnego pan Przewodniczący Rady zwrócił się do Pana Burmistrza o wyjaśnienie wywołania tematu przejęcia WTZ w Czeszewie.


Pan Z. Skikiewicz oznajmił, że najlepiej wyjaśniłby to pan Starosta, ponieważ to jego inicjatywa, do której Rada Gminy jest pozytywnie ustosunkowana.


Pan Starosta wyjaśnił, iż Warsztaty Terapii Zajęciowej, powołane do życia przed 3 laty, powstały z inicjatywy Towarzystwa Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej. Przyznał, że obserwując zaangażowanie i inicjatywę ludzi uważał, że są to osoby, które prowadzą WTZ najlepiej. Wyjaśnił, iż w ostatnim czasie powstał konflikt w łonie Stowarzyszenia, którego jako gospodarz Powiatu nie mógł tolerować, ponieważ konflikt przekładał się na konflikt wewnątrz Warsztatu. Dodał, że po próbach poszukiwania sensownego rozwiązania zakładał, że konflikt wygaśnie i sytuacja wróci do normy. Poinformował, że koflikt jednak był zbyt głęboko zakorzeniony, a tolerowanie takiej sytuacji nie było możliwe. Zauważył, że uczestnicy WTZ to z wyjątkiem jednej osoby mieszkańcy gminy Miłosław. Poinformował, że podjęto działania zmierzające do wyłonienia nowego organu prowadzącego placówki, który dałby gwarancję, że podobna sytuacja po raz kolejny się nie powtórzy. Zaznaczył, że na posiedzeniu przedstawił radnym cały proces prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Następnie wyraził zadowolenie z faktu, że gmina Miłosław zdecydowała się na przejęcie ważnej funkcji organu prowadzącego WTZ. Dodał, że dla niego potrzeba takiego rozwiązania jest sytuacją dyskomfortową ale utrzymanie obecnego stanu rzeczy było niemożliwe.


Pani A. Kraska przyznała rację radnemu Wnukowi, iż podstawa prawna powinna zawierać Rozporządzenie z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.


Radni jednogłośnie(13 głosami ,,za”) podjęli uchwałę Nr VIII/57/07 w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie i nadania mu Statutu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


 


b)


W dalszej kolejności pani A. Kraska zapoznała radnych z projektem uchwały w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie. Dodała, że przyjęte wartości pozwolą na utrzymanie pensji pracowników WTZ na obecnym poziomie.


Pan Z. Skikiewicz uzupełnił, że z dniem 1 września br. gmina będzie dla pracowników WTZ pracodawcą, stąd staną się oni pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w jednostkach organizacyjnych gminy. Dodał, że Rada podjęła uchwałę o utworzeniu takiej jednostki, dlatego
z dniem 1 września pracownicy WTZ będą wynagradzani na podstawie prezentowanego projektu uchwały.


Radni jednogłośnie (13 głosami ,,za”) podjęli uchwałę Nr VIII/58/07 w sprawie określenia wielkości niektórych elementów stanowiących podstawę sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie. Uchwała załączona jest pod nr 8 do protokołu.


c)


W dalszej kolejności pani Urszula Kmieciak – inspektor ds. stypendiów i dowożenia uczniów – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu w sprawie uchwalenia regulaminu w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.


Radni jednogłośnie (13 głosami ,,za”) podjęli uchwałę Nr VIII/59/07 w sprawie uchwalenia regulaminu w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


d)


Pan Leonard Dopierała – Komendant Straży Miejskiej – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 – 2010”. Dodał, że wniosek o dopisanie “innych organizacji z terenu gminy Miłosław” został uwzględniony w projekcie uchwały.


Pan A. Wnuk oznajmił, że z ustawy wynika, iż pan Burmistrz rokrocznie będzie składał sprawozdanie z wykonania Programu. Zapytał, czy z uwagi na to można przyjmować wieloletni Program.


Pan L. Dopierała wyjaśnił, że pan Burmistrz sprawozdanie będzie składał co roku, natomiast program może być wieloletni, a w razie zmian potrzebny będzie aneks do uchwały. Radni jednogłośnie (13 głosami ,,za”) podjęli uchwałę Nr VIII/60/07 w sprawie uchwalenia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 – 2010”. Uchwała załączona jest pod nr 10 do protokołu.


 


Ad 9


W tym punkcie obrad głos zabrał radny A. Wnuk. Zapytał pana Burmistrza, czy są podjęte działania, aby mieszkańcy nie musieli się przyglądać śmieciom wokół koszy przy drodze, czy na osiedlach. Dodał, iż 1 stycznia wejdzie w życie Rozporządzenie mówiące o tym, że instytucje publiczne powinny segregować śmieci. Zauważył, że do zadań własnych gminy należy przygotowanie możliwości segregacji. Zapytał, w jaki sposób gmina i Starostwo przygotowuje się do tego. Następnie zapytał, co z oznakowaniem dróg ulicy Poprzecznej i Starowiejskiej w Orzechowie. Dodał, że również inne utwardzone drogi w Orzechowie nie są oznakowane. Wymienił tutaj ulicę Jabłoniową. W dalszej kolejności radny zgłosił, że w chodniku naprzeciwko cmentarza utworzyła się dziura, która stwarza niebezpieczeństwo. Zauważył także, że przy drogach gminnych nie jest wykoszona trawa. Następnie zwrócił się do pana Przewodniczącego, iż zauważył potrzebę usankcjonowania komisji wspólnej. Dodał, że komisja wspólna nie jest zapisana w dokumentach gminnych, a od diet radnych potrącana jest 10% diety w przypadku nieobecności na komisji. Stwierdził, że jego zdaniem nie ma podstaw do potrącenia, ponieważ komisja wspólna nie jest zapisana w Statucie, ani w żadnych ustawach o samorządzie gminnym.


Pan R. Barszcz poinformował, iż w VIII Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej uczestniczyło 16 drużyn. Oznajmił, iż poziom sportowy był bardzo wysoki. Dodał, że Turniej jednak nie cieszył się żadnym zainteresowaniem radnych, a do finału nie zakwalifikowała się żadna miłosławska para. Podziękował sponsorom Turnieju: firmie Adams, p. Małgorzacie Gruszczyńskiej, Browarowi ,,Fortuna”, restauracji ,,BOSS”, firmie Klafs, panu Burmistrzowi i Przewodniczącemu oraz Starostwu Powiatowemu. Dodał, że 1 września organizuje Turniej Piłki Plażowej Siatkowej Dziewcząt pod patronatem Burmistrza Gminy Miłosław, na który wszystkich zaproszą. Następnie oznajmił, że cieszy go fakt, iż po latach została wykonana zatoczka przy Przedszkolu w Miłosławiu, co zwiększy bezpieczeństwo zarówno dzieci jak i rodziców. W dalszej kolejności radny ponowił swój paroletni wniosek o garby na ulicy Krętej. Następnie nawiązał do tematu odpadów segregowanych. Poinformował, iż gmina spod Jasła podjęła uchwałę, zgodnie z którą, gmina płaci 2,70 zł. za odpady komunalne, a dodatkowo mieszkańcy płacą 2,40 zł. za odpady segregowane. Zauważył, iż jest to decyzja niepopularna, jednak w świetle tych problemów nie wiadomo czy tej niepopularnej decyzji gmina nie będzie musiała podjąć.


Pani Krystyna Dobroczyńska zapytała, czy na przystanku PKS w Orzechowie możnaby ustawić kosz na śmieci. Dodała, że w sprawie sprzątania przystanku porozmawia z panem, który ię tym zajmuje. Następnie podziękowała za akcję wywozu śmieci z Orzechowa. Zawnioskowała także, o dokończenie budowy chodnika na ulicy Leśnej w Orzechowie.


Pani Krystyna Przysiuda zapytała, kiedy nastąpi realizacja dalszej budowy chodnika na Bugaju.


Pan Z. Skikiewicz odniósł się do sproblemu śmieci w gminie. Wyjaśnił, iż wczoraj i dziś wynajęte zostały ciągniki, aby opróżnić przepełnione kosze na śmieci. Dodał, że firma obsługująca wywóz odpadów traci zainteresowanie wywozem, ponieważ segregacja odpadów przestaje być opłacalna. Wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie rada porozmawia nad rozwiązaniem tego problemu. Dodał, że znalazłby firmę, która zorganizowałaby wzorowo wywóz i utrzymanie segregowanych śmieci, ale koszt opróżnienia jednego kosza wynosi 25 zł. Zauważył, iż jest to ogromny koszt dla budżetu gminy. Wyjaśnił, iż tymczasowo śmieci będą odbierane w zakresie gminy. W sprawie oznakowania dróg w Orzechowie oznajmił, iż znaki drogowe są zamówione. Poinformował, że powstanie dziury w chodniku zostało zgłoszone firmie w ramach reklamacji. Dodał, że miejsce jest zabezpieczone. W odniesieniu do koszenia trawy powiedział, że w tym momencie siły mechaniczne zwrócone są na Park w Miłosławiu, w celu przygotowania placu do uroczystości Dożynek. Dodał, że po zakończeniu prac w parku kosiarze będą kosić przydrożną trawę. Na prośbę pani Dobroczyńskiej odpowiedział, iż postara się jak najszybciej zadziałać w sprawie kosza na przystanku. Stwierdził, że dalsza budowa chodnika na ulicy Leśnej w Orzechowie rozpocznie się po zakończeniu budowy chodnika na ulicy Zamkowej w Miłosławiu, a także po dokończeniu spraw związanych ze szkołami i przedszkolami. Następnie oznajmił, że w sprawie budowy chodnika na Bugaju podpisano umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego i przekazano kwotę 30.000,00 zł. Wyjaśnił, że dalsze postępowanie leży po stronie Zarządu Województwa Wielkopolskiego.


Pan J. Sobczak na pytanie radnego Wnuka odpowiedział, że rzeczywiście komisje wspólne nie są nigdzie usankcjonowane. Wyjaśnił, iż była to rola przewodniczącego jako koordynatora działań komisji, dlatego dla ułatwienia pracy radnym jak i urzędnikom wprowadził taką formę. Dodał, że Komisja ds. opracowania zmian w Statucie dopracuje te nieścisłości. Następnie zaapelował do radnych, sołtysów, a także do prasy, aby ,,zdepnąć” śmieci przed wrzuceniem do kosza, co zwiększy pojemność koszów. Zwrócił uwagę, że niedawno stały kolejki firm, które chciały zajmować się wywozem śmieci, a teraz sytuacja na rynku powoduje takie a nie inne reakcje podmiotów. Dodał, że sytuacja się nie zmieni dopóki nie będzie się za to płaciło albo nie nastąpią zmiany w opłacalności przerobu plastiku.


Ad 10


Pan Paweł Skrzypczak poinformował, iż zgodnie z przepisami, w związku przejęciem obowiązków dyrektora szkoły od dnia 1 września zrzeknie się w opowiednim terminie mandatu. Podziękował radnym, obsłudze rady, pracownikom i publiczności za cierpliwość i czas wspólnej pracy.


Pan Andrzej Kolecki – mieszkaniec Miłosławia – zgłosił, że pojemnik na śmieci koło ,,Jubilatki” jest przepełniony. Oznajmił, że wczoraj kosz był opróżniony, dziś jest już pełny, a obok stoją worki ze śmieciami. Zgłosił, że koło budowy jest wysoka trawa.


Pan Z. Skikiewicz wyjaśnił, że w okresie letnim kosze zapełniają się bardzo szybko. Oznajmił, że kosz jutro zostanie opróżniony.


Pani Krystyna Dopierała – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu – podziękowała panu Burmistrzowi i radnym za możliwość współpracy, za możliwość bycia dyrektorem przez 10 lat oraz pracy przez 31 lat. Z podziękowaniem zwróciła się także do byłych Burmistrzów pana Jerzego Mazurkiewicza i pani Aleksandry Głowackiej.


Pan Z. Skikiewicz w imieniu własnym i pana Starosty zaprosił wszystkich do uczestnictwa w Dożynkach powiatowych w dniu 2 września. Oznajmił, że Starostą dożynek został pan Jerzy Mazurkiewicz.


 


Ad 11


W wyniku wyczerpania tematyki obrad pan J. Sobczak zakończył obrady, dziękując obecnym za udział.


 


 


 


Protokołowała


Przewodniczący posiedzenia


 


Ewelina Andrzejczak


inż. Jarosław Sobczak


 


 


 


 


Wykaz załączników do protokołu:
 1. Lista obecności; 2. Porządek obrad; 3. Informacja z działalności Rady w okresie międzysesyjnym; 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym; 5. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej; 6. Informacja dotycząca rodzin zastępczych i Spółdzielni Socjalnej ,,UL”; 7. Uchwała nr VIII/57/07 w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie oraz nadania mu Statutu; 8. Uchwała Nr VIII/58/07 w sprawie określenia wielkości nietórych elementów stanowiących podstawę sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie; 9. Uchwała Nr VIII/59/07 w sprawie uchwalenia regulaminu w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania; 10. Uchwała Nr VIII/60/07 w sprawie uchwalenia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 – 2010”.