POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Protokoły sesji Rady Miejskiej > Kadencja 2006 - 2010 > VII – Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 26 czerwca 2007r.

VII – Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 26 czerwca 2007r.

Protokół nr VII/07


sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu


odbytej dnia 26 czerwca 2007 r. o godz. 16.00


w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu


 


 


 


Ad 1

Na wstępie Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Jarosław Sobczak – otworzył VII sesję Rady Miejskiej w Miłosławiu, witając zebranych, będących na liście obecności załączonej pod nr 1 do protokołu, a także radnych powiatowych: panią Aleksandrę Głowacką oraz pana Jerzego Mazurkiwicza, panie i panów sołtysów, delegację gminnej Straży Pożarnej z Prezesem Romanem Dolatą. Powitał także pana Burmistrza, pana Skarbnika, pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów firm, kierowników jednostek organizacyjnych, mieszkańców gminy oraz przedstawicieli prasy.


Następnie stwierdził, że w sesji bierze udział 13 radnych, co stanowi quorum zapewniające prawomocność obrad.


 


Ad 2

Pan J. Sobczak przedstawił zebranym porządek obrad na bieżącą sesję.


Radni jednogłośne (13 głosami “za”) przyjęli porządek obrad, nie wnosząc uwag do jego treści. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


 


Ad 3

Radni jednogłośnie (13 głosami „za”) zatwierdzili protokół poprzedniej sesji Rady Miejskiej nr VI/07 z dnia 15 maja 2007 roku, nie wnosząc uwag do jego treści.


 


Ad 4

Pan J. Sobczak przedstawił zebranym informację z działalności Rady w okresie międzysesyjnym, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Następnie poinformował, iż dnia 20 czerwca br. ukonstytuowała się komisja doraźna do opracowania propozycji zmian w Statucie Gminy w składzie: Przewodniczący – Jarosław Sobczak; Zastępca Przewodniczącego – Andrzej Wnuk; Sekretarz – Przysiuda Krystyna; Członkowie – Dobroczyńska Krystyna; Barszcz Romuald;Świtek Roman; Sztuka Franciszek. Następnie poinformawał, że dnia 23.06.2007 odbył się V Turniej Sołectw w Piłce Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu, w którym uczestniczyło 9 sołectw: Kozubiec, Lipie, Czeszewo, Bugaj, Chlebowo, Pałczyn, Skotniki, Biechowo, Gorzyce. Następnie pogratulował drużynie z sołectwa Gorzyce za zajęcie I miejsca w Turnieju. Zwrócił się także z podziękowaniem do wszystkich, którzy uczestniczyli w organizacji imprezy sportowej, w szczególności do pana sołtysa Starańskiego, pana Szymkowskiego oraz pani Emilii Olejniczak, która sprawowała opiekę medyczną nad zawodnikami. Przekazał, iż 21 czerwca br. Brał udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w gimnazjach w Orzechowie i Miłosławiu oraz w Szkole Podstawowej w Miłosławiu, podczas którego wręczył wyróżnienia dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce w roku szkolnym 2006/2007. Poinformował, iż w tym roku wyróżnienia te otrzymały:
 • Karolina Zawitaj z Gimnazjum w Zespołe Szkół im. Jana Pawła II w Orzechowie; • Daria Nowickia z Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Miłosławiu; • Joanna Sacharkiewicz i Karolina Nawrocka ze Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Miłosławiu.


W dalszej części swej wypowiedzi pan Przewodniczący oznajmił, iż w podanym okresie na jego ręce wpłynęły następujące pisma:
 • pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 1 czerwca z informacją, iż do Sądu Rejonowego we Wrześni Rada Gminy dokona wyboru 4 ławników oraz 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy do Sądu Pracy w Środzie Wlkp.; • pismo Prezesa Sądu Rejonowego we Wrześni z dnia 14 czerwca br. z prośbą o objęcie osobistym nadzorem trybu zgłaszania kandydatów na ławników; • pisma Prezesa Sądu Rejonowego we Wrześni z dnia 14 czerwca br. oraz pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. z dnia 20 czerwca br. z prośbą o umożliwienie delegowanym sędziom uczestnictwa w pracach zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników; • pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 czerwca br. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Miłosław.


 


Ad 5

Pan Zbigniew Skikiewicz – Burmistrz Gminy – przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Następnie przedstawił zebranym informację na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej, która jest załączona pod nr 5 do protokołu.


W dalszej kolejności pan Skarbnik – Henryk Przykłota – przedstawił zebranym informację o wykorzystaniu środków, które nie realizowane planowe kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006. Informacja załączona jest pod nr 6 do protokołu.


 


Ad 6


W tym punkcie nie było dyskusji.


 


Ad 7


a)

W tym momencie obrady opuściła pani Krystyna Przysiuda stąd w dalszej części obrad uczestniczyło 12 radnych.


Pan Skarbnik przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Miłosław na 2007 rok.


Radni jednogłośnie ( 12 głosami “za” ) podjęli uchwałę Nr VII/45/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłosław na 2007 rok. Podjęta uchwała załączona jest pod nr 7 do protokołu.


 


b)

W tym punkcie obrad pan H. Przykłota wyjaśnił, iż z rokiem 2007 powstał obowiązek przyjmowania sprawozdań od instytucji kultury oraz innych jednostek, których organem założycielskim jest Rada Gminy.


Następnie zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Świetlicy Wiejskiej w Orzechowie.


Pan A. Wnuk poprosił pana Skarbnika o wskazanie podstawy prawnej, która mówi o konieczności przyjmowania sprawozdań i zmianie ustawy o rachunkowości. Zauważył,
iż w projekcie uchwały podstawą prawną jest art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości ze zmianami z 2002 roku..


Pan H. Przykłota wyjaśnił, iż w 2006 roku regionalne izby obrachunkowe o tym nie wspominały, jednak w tym roku przypomniały, iż taki obowiązek należy wypełnić.


Radni jednogłośnie ( 12 głosami “za” ) podjęli uchwałę Nr VII/46/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Świetlicy Wiejskiej w Orzechowie. Uchwała załączona jest pod nr 8 do protokołu.


 


c)


Pan Skarbnik zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie.


Radni jednogłośnie ( 12 głosami “za” ) podjęli uchwałę Nr VII/47/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie. Podjęta uchwała załączona jest pod nr 9 do protokołu.


 


d)


Pan H. Przykłota przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Świetlicy Wiejskiej w Pałczynie.


Radni jednogłośnie ( 12 głosami “za” ) podjęli uchwałę Nr VII/48/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Świetlicy Wiejskiej w Pałczynie. Podjęta uchwała załączona jest pod nr 10 do protokołu.


 


e)


Pan Skarbnik przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Miłosławskiego Ośrodka Kultury w Miłosławiu.


Radni jednogłośnie ( 12 głosami “za” ) podjęli uchwałę Nr VII/49/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Miłosławskiego Ośrodka Kultury
w Miłosławiu. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.


 


f)


Pan Błażej Pera – Zastępca Burmistrza – przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania
i wykonania zadania p. n. “System unieszkodliwiana odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”. Wyjaśnił, iż w poprzedniej kadencji Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Szlaku Piastowskiego, który miał się zajmować wspólną gospodarką odpadami na terenie gmin należących do związku. Oznajmił, iż w trakcie procedury rejestracji związku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosło zastrzeżenia co do tego, że w skład Związku weszły gminy, które wcześniej przystąpiły do innych porozumień w sprawie wspólnej gospodarki odpadami, a także innych działań związanych z ochroną środowiska. Poinformował, iż Prezydent Gniezna powrócił do tematu proponując nową formułę realizacji tego zadania. Wyjaśnił, iż formuła ta miałaby polegać na zawarciu porozumienia międzygminnego, na podstawie którego każda z gmin przekaże swoje obowiązki miastu Gniezno – głównemu realizatorowi zadania. Dodał, iż podjęcie uchwały jest zasadne również z tego względu, że jest to upoważnienie dla pana Burmistrza, który w dalszym etapie przystąpi do podpisania porozumienia międzygminnego, w którym jedną stroną będzie prezydent miasta Gniezna, natomiast drugą stroną wszyscy wójtowie i Burmistrzowie reprezentujący gminy wchodzące w skład porozumienia. Oznajmił, iż radni otrzymali wzór porozumienia międzygminnego.


Pan J. Sobczak oznajmił, iż sprawa jest bardzo ważna. Oznajmił, iż obecnie jest przygotowywane sprawozdanie z realizacji powiatowego Planu Gospodarki Odpadami. Dodał, iż w wielu dziedzinach nie wygląda to najlepiej na terenie powiatu, ponieważ założenia nie były realizowane szczególnie jeśli chodzi o odpady biodegradowalne i uzyskanie poziomu odzysków w innych kategoriach odpadów. Stwierdził, iż porozumienie międzygminne jest dobrym kierunkiem w rozwiązaniu tej sprawy. Przypomniał, iż obecnie powstaje nowa kwatera wysypiska śmieci w Bardzie, bez udziału finansowego gminy Miłosław.


Radni jednogłośnie ( 12 głosami “za” ) podjęli uchwałę Nr VII/50/07 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania
i wykonania zadania p. n. “System unieszkodliwiana odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”. Podjęta uchwała załączona jest pod nr 12 do protokołu.


g)


Pani Maria Matuszak – inspektor do spraw gospodarki nieruchomościami – zapoznała radnych z projektem uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości położonych w Orzechowie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego.


Radni jednogłośnie ( 12 głosami “za” ) podjęli uchwałę Nr VII/51/07 w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości położonych w Orzechowie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.


Pan J. Sobczak wyjaśnił, iż działki przekazane Starostwu to ośrodek „Relaks”wraz z towarzyszącą infrastrukturą, gdzie Powiat będzie organizował letnie oraz sportowe – rekreacyjne akcje dla młodzieży.


 


h)


Pan Piotr Zaworski – Kierownik referatu inwestycyjnego – przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Miłosław lokali socjalnych.


Pan J. Sobczak zapytał, jaka konieczność zachodzi do podjęcia przedstawionej uchwały.


Pan P. Zaworski wyjaśnił, iż mieszkaniowy zasób gminy składa się z lokali komunalnych oraz lokali socjalnych. Zaznaczył, iż z uwagi na to, że nasze społeczeństwo tworzą gospodarstwa domowe o różnych dochodach nie zawsze są one w stanie udźwignąć opłaty czynszowe. Powiedział, iż jest wiele przypadków, że orzecznictwa sądów powszechnych wynika, że gminy mają zapewnić stosowne lokale, ponieważ w przeciwnym razie burmistrz jest zobowiązany zapewnić lokal, może być u osoby prywatnej, gdzie gmina pokrywa różnice między czynszem lokalu socjalnego a wysokością czynszu na wolnym rynku.


Pan J. Sobczak zapytał czy ma to zastosowanie kiedy jest taki wyrok sądowy.


Pan P. Zaworski powiedział, że nie tylko wyrok sądowy, ponieważ brane są pod uwagę dochody gospodarstw domowych. Przypomniał, że w uchwale z 2001 r. Rady Miejskiej zostały określone zasady przyznawania tych lokali, gdzie pierwszym czynnikiem jest kryterium dochodowości.


Radni jednogłośnie ( 12 głosami “za” ) podjęli uchwałę Nr VII/52/07 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Miłosław lokali socjalnych. W/w uchwała jest załączona pod nr 14 do protokołu.


 


i)


Pan P. Zaworski zapoznał radnych z projektem uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miłosław na lata 2008 – 2012.


Radni jednogłośnie ( 12 głosami “za” ) podjęli uchwałę Nr VII/53/07 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miłosław na lata 2008 – 2012. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.


 


j)


Pan Szymon Przybylski – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu – przedstawił zebranym projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych uchwałą nr XXXIV/210/06 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 2 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław, opracowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu.


Radni jednogłośnie ( 12 głosami “za” ) podjęli uchwałę Nr VII/54/07 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych uchwałą nr XXXIV/210/06 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 2 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław, opracowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.


 


k)


Pani Urszula Kmieciak – inspektor ds. socjalnych i dowożenia uczniów – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Przypomniała, że na wspólnym posiedzeniu komisji zgłoszono propozycję dodania do § 3 „Zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej” słów „oraz określenie rodzaju świadczeń”, co zostało zapisane w projekcie uchwały. Dodała, że postawiono także zapytanie czy jako rodzaj świadczeń można dodać badania profilaktyczne.


Pani Małgorzata Michalska – Mickiewicz – radca prawny Urzędu – wyjaśniła, że w jej rozumieniu chodzi o to czy świadczenie za badania może być przyznane nauczycielom, którzy do tej pory nie chorowali i chcieliby wykonać badanie dla własnej potrzeby sprawdzenia swego stanu zdrowotnego. Oznajmiła, że art. 72 Karty Nauczyciela jest sformułowany dość nieprecyzyjnie, dlatego nie można jednoznacznie stwierdzić czy świadczenia należą się nauczycielom, którzy już chorują, czy nauczycielom zdrowym, którzy chcieliby dla własnej profilaktyki wykonać badania. Stwierdziła, że uważa, iż ta kwestia mogłaby zostać uregulowana w uchwale podjętej przez radę, ponieważ art. 72 Karty Nauczyciela upoważnia Radę Gminy między innymi do określenia warunków przyznawania pomocy zdrowotnej. Stwierdziła, że odnośnie tego czy można czy nie można trudno się wypowiadać jednoznacznie, z tego względu, że interpretacja art. 72 może być w dwie strony. Oznajmiła, że nie chce zajmować stanowiska, ponieważ nie ma żadnych orzeczeń w tej sprawie.


Pan A. Wnuk ponowił wniosek, który złożył podczas wspólnego posiedzenia komisji w sprawie dodania do § 3 pkt. 2 ppkt 4 „badania profilaktyczne”. Wyjaśnił, iż jego intencją było to, że nauczyciele mają obowiązek wykonania badań profilaktycznych co pewien okres czasu.


Pani M. Michalska – Mickiewicz wyjaśniła, że jeśli chodzi o badania obowiązkowe, które spoczywają na pracowniku, to jest obowiązkiem zakładu pracy pokrywanie kosztów tych badań. Dodała, że jeśli chodzi o to nie ma potrzeby umieszczania tego zapisu. Oznajmiła, że wszystkie badania obowiązkowe regulują przepisy kodeksu pracy, dlatego koszty badań, na podstawie których nauczyciel otrzymuje zdolność do pracy muszą być pokryte przez zakład pracy. Stwierdziła, iż jeśli chodzi o badania okresowe dla pracowników w celu uzyskania zdolności do pracy, czy jeśli dyrektor chce potwierdzić zdolność nauczyciela do tej pracy, a także w przypadku dłuższej choroby nauczyciela badania są wymagane to jest obowiązkiem zakładu pracy, w tym przypadku szkoły, pokrycie kosztów badań.


Pan A. Wnuk zgłosił wniosek, aby dopisać w projekcie uchwały do § 3 pkt. 2 ppkt 4 „badania profilaktyczne”.


Radni przyjęli ( 10 głosami „za”, przy 2 „wstrzymujących”) wniosek radnego Wnuka o wniesienie poprawki do projektu uchwały, polegającej na dodaniu do § 3 pkt. 2 ppkt 4 zwrotu „badania profilaktyczne”.


Radni jednogłośnie ( 12 głosami “za” ) podjęli uchwałę Nr VII/55/07 w sprawie uchwalenia regulaminu w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.


 


l)


Pan J. Sobczak przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników. Przypomniał, iż z końcem 2007 roku upływa kadencja ławników działających przy sądach, a na radzie spoczywa obowiązek powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników. Poinformował, iż na wspólnym posiedzeniu Komisji zgłoszono do pracy w zespole kandydatury: pani Krystyny Dobroczyńskiej, pana Eugeniusza Jałoszyńskiego oraz pana Tadeusza Jenka na członków zespołu.


Radni jednogłośnie ( 12 głosami “za” ) podjęli uchwałę Nr VII/56/07 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników. Podjęta uchwała załączona jest pod nr 18 do protokołu.


 


 


Ad 8


W tym momencie wróciła pani Krystyna Przysiuda, stąd w dalszej części obrad uczestniczyło 13 radnych.


Pan Romuald Barszcz oznajmił, iż temat do którego chce nawiązać obiegł lotem błyskawicy gminę Miłosław. Wyjaśnił, że chodzi o temat bezrobotnych, którzy do tej pory rejestrowali się na zasiłek dla bezrobotnych w urzędzie gminy w Miłosławiu. Oznajmił, iż chce zdecydowanie zaprotestować przeciwko zmianie tej formy. Przypomniał, że parę lat temu na jego wniosek Powiatowy Urząd Pracy zaczął „jeździć” do Miłosławia. Powiedział, że jedzie jeden urzędnik do kilkuset ludzi, natomiast teraz ma być odwrotnie. Oznajmił, iż duża część tych ludzi to ludzie zarejestrowani na „kuroniówce” ale nie mający prawa do zasiłku, dlatego nie mają pieniędzy na bilet autobusowy. Przypomniał, iż na wspólnym posiedzeniu komisji były przedstawiane argumenty pana Wiśniewskiego – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni – jednak dodał, iż one go nie przekonują. Zaznaczył, że jeśli każdy radny spotkał się z tym problemem to wspólnie z panem Burmistrzem można zaprotestować przeciw temu.


Pan Jerzy Trzmiel powiedział, że bardzo rzadko słychać na sesjach taką przyjemną wiadomość, jak ta o decyzji jaką podjął kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej. Stwierdził, iż nie podnoszenie stawek za wodę i wywóz ścieków to ewenement w skali województwa. Wyraził swoje uznanie dla kierownika Zakładu oraz całego zespołu, który przeprowadził analizę kosztów i decyzja jest pozytywna dla mieszkańców gminy Miłosław. Zaproponował, aby wpisać do akt osobowych pana Szymona Przybylskiego informację nt. pozytywnego działania. Dodał, iż każdy pracownik ma założoną kartotekę kar i wyróżnień w aktach osobowych. Następnie odniósł się do sprawy zatwierdzenia sprawozdań finansowych świetlic wiejskich na terenie gminy. Oznajmił, iż sprawozdania to tylko rubryki, cyfry i liczby, po czym można wnioskować jaka działalność klubów wiejskich istnieje. Stwierdził, iż radni powinni otrzymać od kierowników świetlic wiejskich informację o planach i problemach, a także o skali potrzeb. Zauważył, iż środków finansowych zawsze będzie brakowało, ale kiedy radni rozmawiają na sesji o zmianach w budżecie mieli by jakąś skalę poglądów. W dalszej kolejności swojej wypowiedzi poparł radnego Barszcza. Stwierdził, że ludzie nie mają pieniędzy na środki transportowe, a nie ma przeszkody aby wybrać pełnomocnictwo pracownikowi w urzędzie pracy czy w urzędzie gminy, który by te czynność pełnił za urząd pracy we Wrześni.


Pan A. Wnuk zwrócił się z prośbą do pana Przewodniczącego Rady o wprowadzenia pewnego porządku w projektach uchwał pod względem stylu prawodawczego. Stwierdził, iż w uchwałach jest straszny bałagan. Oznajmił, iż „uchwały” powinny być pisane dużymi literami według zasad techniki prawodawczej, a dziś na sesji są uchwały pisane różnymi literami. Dodał, iż pod sprawozdaniami finansowymi świetlic wiejskich brakuje podpisów kierowników, stąd nie wie czy sprawozdanie powinno być załączone. Następnie zapytał, czy świetlice wiejskiej powinny mieć swoje komisje Rewizyjne czy Komisja Rewizyjna gminna powinna sprawdzać sprawozdania przed przyjęciem przez Radę. Oznajmił, iż niektóre projekty są opiniowane przez radcę prawnego, a statut gminy mówi , iż wszystkie projekty muszą być zaopiniowane przez radcę prawnego. Powiedział, że wie iż projekty uchwał przygotowują urzędnicy, którzy mają różne przyzwyczajenia między innymi do wypisywania krótkich lub długich podstaw prawnych. Dodał, że zasady prawodawcze wyjaśniają, jakie mają być techniki pisania podstaw prawnych. Oznajmił, iż chodzi o pewną estetykę ale również o przepisy prawa. Następnie zwrócił się z pytaniem do pana Burmistrza czy Spółdzielnia Mieszkaniowa z Wrześni zwracała się w sprawie odwodnienia ulicy Jesionowej i Lipowej w Orzechowie, a także czy są podjęte jakieś decyzje.


Pan Z. Skikiewicz odpowiedział na pytanie radnego Wnuka mówiąc, iż Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej kontaktował się w sprawie możliwości przyłączenia się do odprowadzenia wody z terenu należącego do spółdzielni. W tym miejscu pan Burmistrz oddał głos panu Zaworskiemu.


Pan P. Zaworski powiedział, że uzgodnienia są, w związku z czym należy podać odkąd dokąd ma być woda odprowadzona, ponieważ odprowadzenie wiąże się z opłatami, dlatego podanie odległości jest konieczne do obliczenia kwoty.


Pan Z. Skikiewicz uzupełnił, że ze strony gminy jest pozytywny stosunek do sprawy, więc przeszkód nie będzie. Odnośnie zamiaru zaprzestania rejestracji bezrobotnych w urzędzie gminy powiedział, iż otrzymał pismo informujące o zamiarze. Dodał, iż uzasadnienie zamiaru jest takie, że bezrobotni rejestrując się w urzędzie gminy tracą możliwość zapoznania się z ofertami pracy przygotowanymi przez Urząd Pracy we Wrześni. Poinformował, iż zdaniem kierownika Urzędu Pracy wizyta w Urzędzie stwarza bezrobotnym możliwość zapoznania się z ofertami i skorzystania z nich. Poinformował, że we wszystkich urzędach gmin gdzie do tej pory była prowadzona rejestracja, ma to być zlikwidowane. Oznajmił, iż skoro jest taka wola porozmawia z panem kierownikiem i przedstawi mu protest, który będzie motywował tak jak został przedstawiony. Oznajmił, iż nie potrafi w tym momencie wypowiedzieć się nt. konieczności merytorycznego sprawdzania sprawozdań finansowych świetlic wiejskich przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej. Dodał, iż wydaje mu się, że skoro wydatki świetlic są realizowane z budżetu gminy nie widzi przeszkód aby komisja Rewizyjna tymi sprawozdaniami mogła się zajmować w części dotyczącej środków pochodzących z budżetu. Na temat wpisu gratulacji do akt osobowych pana Szymona Przybylskiego oznajmił, iż nie będzie się na ten temat wypowiadał. Dodał, iż jest to normalna praca. Dodał, iż cieszy się że tak to zostało skalkulowane, ponieważ mieszkańcy nie będą musieli płacić więcej. Podziękował panu Przybylskiemu, za to, że w ramach finansowych potrafi tak się „obracać”, że ceny nie muszą być wyższe.


Pan H. Przykłota udzielił wyjaśnienia odnośnie braku podpisów pod sprawozdaniami mówiąc, iż podpisy pod załącznikami do uchwał dziś podejmowanych są. Wyjaśnił, że obowiązek sporządzenia tego sprawozdania był wyznaczony na koniec czerwca, dlatego zbierając materiały i przekazując je radnym, przekazał materiał, który miał dać informację o postępie prac przy redagowaniu uchwały. Dodał, że sprawozdania są podpisane przez urzędnika sporządzającego bilans jak i kierownika świetlicy wiejskiej. Oznajmił, iż w latach przyszłych planuje do sprawozdań finansowych dołączyć opis z realizacji zadań za rok budżetowy.


Pan J. Sobczak zwrócił się do pana Wnuka mówiąc, iż nie uważa aby w uchwałach był bałagan, tym bardziej prawny. Powiedział, że w informacji z realizacji uchwał przedstawianej przez pana Burmistrza okazuje się, że zarówno nadzór Wojewody jak i Regionalna Izba Obrachunkowa uchybień się nie dopatruje. Oznajmił, iż być może doczekamy się zarządzenia pana Burmistrza o jednakowej czcionce i rozmiarze, a także pozostałych sprawach, aby uchwały wyglądały według jednego wzorca. Dodał, że nie będzie się wypowiadał na temat podstaw prawnych, ponieważ uchwały nie budzą zastrzeżeń.


Pani M. – Michalska – Mickiewicz oznajmiła, iż każdy projekt uchwały jest parafowany zarówno przed posiedzeniem komisji jak i przed każdą sesją na odwrocie 4 egzemplarzy, natomiast Biuro Rady kseruje materiały z pierwszych stron z uwagi na koszty. Następnie odniosła się do kwestii zapisywania podstaw prawnych wyjaśniając, iż uchwały, które są publikowane wymagają pisania wszystkich zmian w podstawie prawnej. Przypomniała, iż w poprzedniej kadencji na wniosek radnego Wnuka zaprzestano wpisywania zmian w uchwałach, które nie są publikowane.


Pan A. Wnuk wyjaśnił, że nie chodziło mu o to, że jest bałagan w podstawach prawnych, tylko o to, że są opracowane techniki zasad prawodawczych, które określają jakimi literami powinny być pisane tytuły, jak się wypisuje podstawy prawne. Dodał, iż pieczątka radcy prawnego jest opisana w statucie, jak powinna wyglądać. Oznajmił, że w materiałach znalazł tylko jedną pieczątkę radcy prawnego. Zapytał, czy ma rozumieć, że tylko pierwsze strony uchwał ma skserowane a pozostałych już nie. Stwierdził, że według statutu radni powinni otrzymać materiały 7 dni przed sesją i tylko o to pyta. Następnie zapytał pana Burmistrza czy gmina przyłączy się do systemu odprowadzania wody, tam gdzie już spółdzielnia mieszkaniowa „nie sięga”, czyli wzdłuż ulicy Lipowej na terenie gminnym, a także za blokami w kierunku ulicy Klonowej.


Pan Z. Skikiewicz powiedział, że będą potrzebne środki finansowe, dlatego może nie teraz ale w przyszłości można się nad tym zastanowić. Dodał, że spróbuje porozmawiać z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej o tym, aby wspólnie przy pomocy pracowników interwencyjnych i materiale spółdzielni teren spółdzielni, który będzie kanalizowany, przyłączyć do kanalizacji deszczowej.


W dalszej kolejności pan J. Sobczak stwierdził, iż należy poprzeć pomysł pana Barszcza, jednak on nie mówiłby o proteście wobec Powiatowego Urzędu Pacy. Oznajmił, iż przez radnych powiatowych należałoby zaapelować o utrzymanie obecnej formy rejestracji bezrobotnych.


 


Ad 9


W tym punkcie głos zabrał pan Roman Dolata – Prezes Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej. Jego wystąpienie stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Następnie delegacja OSP złożyła na ręce pana Burmistrza i pana Przewodniczącego Rady podziękowania i gratulacje za wkład i środki przeznaczone na ochronę przeciwpożarową.


Zarówno pan Przewodniczący jak i pan Burmistrz podziękowali za wyróżnienie. Pan Burmistrz dodał, iż z tego co pamięta po raz 4 gmina Miłosław otrzymała wyróżnienie Lidera Ochrony Przeciwpożarowej. Zadeklarował, iż ze swej strony zrobi wszystko aby brać strażacka była doposażona w sprzęt niezbędny dla ochrony przeciwpożarowej. Dodał, że na pomoc Straży Pożarnej może liczyć w każdej sytuacji.


Pan Jerzy Mazurkiewicz – radny powiatowy – poinformował, iż na poprzedniej sesji Rady Powiatu kierownik Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni przedstawił sytuację, jaka jest na rynku pracy w powiecie wrzesińskim, a także motywował, dlaczego tak, a nie inaczej chce postąpić z gminami, które obsługują bezrobotnych. Oznajmił, iż jest skłonny stwierdzić że pan Wiśniewski ma trochę racji, w tym że chciałby aby bezrobotny pojawił się w Powiatowym Urzędzie Pracy, ponieważ sytuacja znacznie sie zmienia. Dodał, iż przedsiębiorcy zaczynają protestować przeciwko tworzeniu nowych miejsc pracy na terenie Wrześni, dlatego że brakuje rąk do pracy. Stwierdził, że ofert pracy jest bardzo dużo jednak nie ma chętnych do pracy. Oznajmił, że przytoczy słowa pana Wiśniewskiego, który powiedział, iż niektórzy bezrobotni chcą być rejestrowani, aby szybko wziąć samochód i jechać do pracy, gdzie pracują na czarno. Oznajmił, że rozważał z panią Aleksandrą Głowacką czy bezrobotnemu nie można by zwrócić kosztów podróży do Wrześni. Stwierdził, że jeśli ktoś nie pracuje mógłby jechać do Wrześni, gdzie ma oferty szkoleń, oferty pracy, gdzie może porozmawiać. Przypomniał, iż zbliża się euro 2012 należy pamiętać , że za pół roku będzie jeszcze więcej ofert pracy. Powtórzył, że byłby za tym, aby znaleźć środki dla bezrobotnych, którzy nie mają pieniędzy i nie mogą dojechać do Urzędu Pracy.


Pan R. Barszcz zapytał, dlaczego ofert pracy nie można przedstawić w Urzędzie Gminy w Miłosławiu.


Pan J. Mazurkiewicz stwierdził, iż potrzebny jest do tego system komputerowy, aby wszystkie informacje na bieżąco docierały, a także musi być pracownik urzędu pracy, który zna oferty pracy z Unii Europejskiej. Dodał, iż nie widzi przeszkody, aby bezrobotny jechał do Wrześni zapoznać się z ofertami pracy, a możnaby zastanowić się nad możliwością zwrócenia mu kosztów podróży.


Pan J. Sobczak powiedział, że jeśli udałoby się wypracować taką formę rejestracji, to on poprze taki pomysł.


Pan Robert Madaliński – członek Powiatowej Rady Zatrudnienia we Wrześni – stwierdził, iż radni Trzmiel i Barszcz mają rację, ponieważ nie likwiduje się takich placówek. Oznajmił, iż pracownik urzędu Pracy powinien być na miejscu: w Miłosławiu, w Nekli, w Pyzdrach, w Kołaczkowie. Powiedział, iż w dobie internetu strona Urzędu Pracy jest naprawdę rozbudowana. Oznajmił, że zajmujemy prawdopodobnie 2 miejsce w Wielkopolsce pod względem bezrobocia. Stwierdził, iż pan Wiśniewski zaczął oszczędzać na papierze, ponieważ nie dostarcza protokołów zatrudniania na posiedzeniach Komisji Zatrudnienia. Powiedział, iż jego zdaniem pracownik Urzędu Pracy powinien być w Urzędzie Gminy, tutaj rejestrować bezrobotnych. Stwierdził, iż wizyta w Urzędzie Pracy wygląda w ten sposób, że kiedy przychodzi bezrobotny i oznajmia, że nic się w jego sytuacji nie zmieniało, urzędnik zaprasza go za miesiąc.


Pan J. Mazurkiewicz stwierdził, iż kiedy w Tonsilu zwolniono grupowo ponad 100 osób Urząd Pracy przygotował stanowiska pracy – 100 ofert, a tylko jedna osoba zgodziła się pracować.


Pan J. Sobczak oznajmił, iż na następną sesję zaprosi pana Wiśniewskiego z prośbą o przedstawienie struktury bezrobocia w powiecie.


Pan R. Barszcz zaproponował, aby zwrócić się do pana Wiśniewskiego z prośbą o zawieszenie decyzji na okres 2 miesięcy. Dodał, iż zgadza się, że jest kilka kategorii „kuroniowców”, w tym również tak zwani „zawodowi”, którzy już pracować nie będą.


Pan Sz. Przybylski poinformował, że w tygodniu w godzinach wieczornych i nocnych wystąpią utrudnienia w dostarczaniu wody do części Miłosławia, a także do Lipia, Kębłowa i Gorzyc. Wyjaśnił, iż utrudnienia związane będą z modernizacją części ulicy Zamkowej w Miłosławiu.


 


Ad 10

W związku z wyczerpaniem tematyki obrad pan J. Sobczak zakończył obrady, dziękując obecnym za udział.


 


 


Protokołowała


Przewodniczący posiedzenia


 


Ewelina Andrzejczak


(-) Jarosław Sobczak


 


 


 


W ykaz załączników do protokołu:
 1. Lista obecności; 2. Porządek obrad; 3. Informacja z działalności Rady w okresie międzysesyjnym; 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym; 5. Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej; 6. Informacja o wykorzystaniu środków, które nierealizowane planowe kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006; 7. Nr VII/45/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Miłosław na 2007 rok; 8. Uchwała Nr VII/46/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Świetlicy Wiejskiej w Orzechowie; 9. Uchwała Nr VII/47/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie; 10. Uchwała Nr VII/48/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Świetlicy Wiejskiej w Pałczynie; 11. Uchwała Nr VII/49/07 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Miłosławskiego Ośrodka Kultury w Miłosławiu; 12. Uchwała Nr VII/50/07 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania p.n. “System unieszkodliwiana odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumienie wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”; 13. Uchwała Nr VII/51/07 w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości położonych w Orzechowie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego; 14. Uchwała Nr VII/52/07 w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Miłosław lokali socjalnych; 15. Uchwała Nr VII/53/07 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miłosław na lata 2008 – 2012; 16. Uchwała Nr VII/54/07 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych uchwałą nr XXXIV/210/06 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 2 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław, opracowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu; 17. Uchwała Nr VII/55/07 w sprawie uchwalenia regulaminu w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania; 18. Uchwała Nr VII/56/07 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.