POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Protokoły sesji Rady Miejskiej > Kadencja 2006 - 2010 > II – Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 4 grudnia 2006r.

II – Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 4 grudnia 2006r.

Protokół nr II/06


sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu


odbytej dnia 4 grudnia 2006 r. o godz. 16.00


w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu

 


 


 


Ad 1

 


Na wstępie Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Jarosław Sobczak – otworzył II sesję Rady Miejskiej witając zebranych, będących na liście obecności załączonej pod nr 1 do protokołu, a także panów Burmistrzów, pracowników Urzędu Gminy, mieszkańców gminy oraz przedstawicieli prasy.


Następnie stwierdził, że w sesji bierze udział 12 radnych, co stanowi quorum zapewniające prawomocność obrad.


 


Ad 2

W tym momencie na sesję dotarli radni: pan Roman Świtek oraz pan Andrzej Wnuk, stąd w dalszej części obrad uczestniczy 14 radnych.


Pan J. Sobczak przedstawił zebranym porządek obrad na bieżącą sesję. Następnie zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia projektów uchwał w sprawach: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Miłosław, a także przyjęcia wzoru deklaracji podatkowej. O uzasadnienie konieczności podjęcia tych uchwał poprosił pana Henryka Przykłotę.


Pan H. Przykłota – Skarbnik Gminy – wyjaśnił, że wzory deklaracji podatkowych zostały włączone w projekt uchwały dotyczącej podatków od nieruchomości. Dodał, iż wprowadzenie deklaracji jest konieczne z tego względu, że radni podczas posiedzenia zaproponowali wprowadzenie niższej stawki podatku od nieruchomości od pomieszczeń przeznaczonych na działalność gospodarczą, czego konsekwencją jest zmiana dotychczasowej deklaracji. Następnie pan Skarbnik uzasadnił konieczność podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza mówiąc, iż niepodjęcie tej uchwały skutkowałoby niemożnością naliczenia wynagrodzenia panu Burmistrzowi na dzień wypłaty wynagrodzenia.


Radni jednogłośnie (14 głosami „za”) wyrazili zgodę na wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Miłosław. Zmieniony porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


 


Ad 3

Radni jednogłośnie (14 głosami „za”) przyjęli protokół poprzedniej sesji nie wnosząc uwag do jego treści.


 


Ad 4

W tym punkcie obrad pan Szymon Przybylski – Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej – wręczył panu Zbigniewowi Skikiewiczowi zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Gminy Miłosław.


W dalszej kolejności pan Z. Skikiewicz złożył ślubowanie, że dochowa wierności prawu, a powierzony mu urząd sprawować będzie tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.


Następnie pan Burmistrz zwrócił się do wszystkich obecnych na sali, ale także obecnych w jego sercu mieszkańców gminy Miłosław z wystąpieniem, którego treść załączona jest pod nr 3 do protokołu.


 


Pan J. Sobczak pogratulował panu Burmistrzowi w imieniu radnych Rady Miejskiej oraz zadeklarował chęć współpracy.


 


Ad 5

Pan J. Sobczak przedstawił zebranym informację z działalności Rady w okresie międzysesyjnym. Przekazał, iż radni Rady Miejskiej odbyli jedno spotkanie dnia 28 listopada 2006 r., podczas którego zaopiniowali materiały na dzisiejszą sesję. Następnie poinformował, iż 2 grudnia odbył się VII Wielkopolski Turniej Tenisa Stołowego Sołtysów. Oznajmił, iż drużyna sołtysów z gminy Miłosław zdobyła 3 miejsce, natomiast miejsca 2 i 1 zdobyły odpowiednio gminy – Gostyń i Odolanów. Dodał, iż w indywidualnych kategoriach zawodników: w wieku 45 – 60 lat 3 miejsce zajął pan Jan Cicharski – sołtys Chlebowa, natomiast w kategorii wiekowej powyżej 60 lat 1 miejsce zdobył sołtys Skotnik pan Franciszek Sztuka. W dalszej kolejności pogratulował uczestnikom Turnieju osiągniętych wyników.


Ad 6

Pan Z. Skikiewicz przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu. W dalszej kolejności przedstawił zebranym informację z wykonania uchwał Rady Miejskiej załączoną pod nr 5 do protokołu.


W tym momencie dotarł na sesję pan Romuald Barszcz, stąd w dalszej części obrad bierze udział 15 radnych.


Następnie pan Burmistrz poinformował, iż bezpośrednio po ślubowaniu podpisał pierwszą w tej kadencji decyzję w formie zarządzenia w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza w osobie pana mgr inż. Błażeja Pery. Następnie przypomniał, iż pan Błażej Pera w 1988 r. ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu z tytułem mgr inż. rolnictwa, a od 1 sierpnia tegoż roku do 28 kwietnia 1996 roku był zatrudniony w kombinacie Państwowym Gospodarstw Rolnych w Bieganowie (od czerwca 1993 r. nazwa przedsiębiorstwa została zmieniona na spółka Biegrol”). Dodał, że pan Pera był kierownikiem gospodarstwa rolnego najpierw w Lipiu, a następnie w Gorazdowie, natomiast w kwietniu 1996 r. został powołany na stanowisko kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu. Poinformował, że od dnia 1 lutego 2003 pan Pera pełni funkcje Zastępcy Burmistrza Gminy Miłosław. Następnie pan Burmistrz wręczył panu Błażejowi Perze akt nominacji na stanowisko Zastępcy Burmistrza Gminy Miłosław.


Pan Błażej Pera podziękował panu Burmistrzowi, za to, iż ponownie obdarzył go swoim zaufaniem i powołał na stanowisko Zastępcy Burmistrza. Dodał, iż podobnie jak pan Burmistrz liczy na współpracę z wszystkimi, którzy pragną współpracować dla wspólnego dobra, jakim jest gmina Miłosław.


 Ad 7


W tym punkcie nie było dyskusji.

 


Ad 8

a)

Pani Danuta Grajek – inspektor ds. edukacji i kultury – przedstawiała projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Miłosław.


Rada jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła uchwałę nr II/4/06 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Miłosław. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


b)

W ty punkcie pani D. Grajek zapoznała radnych z projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miłosław dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego”.


Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały i jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęli uchwałę nr II/5/06 w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miłosław dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego”. Uchwała załączona jest pod
nr 7 do protokołu.


c)


Pani Krystyna Podemska – kierownik Referatu Spraw Obywatelskich z USC – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym i korzystanie z urządzeń cmentarnych.


Rada jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła uchwałę nr II/6/06 w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym i korzystanie z urządzeń cmentarnych, nie wnosząc uwag do jej treści. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


 


d)

Pani Danuta Biegasiewicz – kierownik Referatu Finansowo – Budżetowego – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na terenie gminy Miłosław.


Rada jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła uchwałę nr II/7/06 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na terenie gminy Miłosław. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


 


e)

Pani Maria Woźniak – inspektor ds. wymiarów podatków i opłat – zapoznała radnych z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Pan Andrzej Wnuk oznajmił, że dobrze byłoby gdyby w „eter” poszła informacja, iż w gminie Miłosław nie podwyższa się podatków dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz nie zmienił się podatek od metra kwadratowego powierzchni budynków
i gruntów, aby przedsiębiorcy inwestowali w Miłosławiu.


Rada jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła uchwałę nr II/8/06 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała załączona jest pod nr 10 do protokołu.


 


f)


W dalszej kolejności pani M. Woźniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na 2007 rok.


Rada jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła uchwałę nr II/9/06 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na 2007 rok. Wymieniona uchwała załączona jest pod nr 11 do protokołu.


g)

Pani M. Woźniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego.


Pan J. Sobczak przypomniał, iż na posiedzeniu radnych, radni złożyli dwie propozycje podniesienia ubiegłorocznej ceny. Poinformował, iż pierwszy wniosek dotyczył podniesienia ceny o 0,9 %, natomiast drugi, zaopiniowany pozytywnie przez większość radnych zakładał podniesienie stawki o 1,9 %.


Pan Romuald Barszcz oznajmił, iż podchodzenie w tej kwestii do spraw procentowych to mylenie opinii społecznej, ponieważ tu chodzi o kwoty, które ustali GUS, a następnie Rada, w celu przeliczenia podatku rolnego. Poprosił o merytoryczne wyjaśnienie, dlaczego kwota 26,50 zł jest właściwa. Dodał, iż na posiedzeniu radnych otrzymał mylną diagnozę, że cena 35,52 zł będzie maleć, a ostatnio dowiedział się, że cena ta będzie poważnie rosnąć.


Pan Tadeusz Jenek wypowiedział się w imieniu rolników. Oznajmił, iż jest to zwyżka o 1,9 % podatku w stosunku do ubiegłego roku. Dodał, iż rok 2006 charakteryzował się bardzo dużą suszą, która wielu rolników pozbawiła dużej ilości plonów, niektórych nawet ponad 50 %. Oznajmił, że na rynku są podwyżki cen zboża. Zapytał, który z rolników, którzy zboża nie zebrali, je ma, gdyż jego zdaniem są to jedynie rolnicy mający bardzo dobrą ziemię
i nie mający produkcji zwierzęcej. Oznajmił, iż dodatkowym czynnikiem jest sytuacja związana z rynkiem żywca wieprzowego, na którym ceny spadają poniżej 3 zł/kg. Dodał,
iż przy cenach pasz i zboża każdy z tych rolników musi dołożyć do tej produkcji, a taka sytuacja utrzyma się jeszcze przez co najmniej kilka miesięcy. Wyjaśnił, że to była motywacja dla radnych, głosujących za podniesieniem ceny o 1,9 %.


Pan Roman Świtek powiedział, że jego zdaniem podwyżka i tak jest wysoka, ponieważ w zeszłym roku podwyżka wszystkich podatków wynosiła 3,2 %, a podatek rolny wzrósł o 6 %. Zwrócił uwagę, że już wtedy rolnicy mieli zwyżkę o 100 % więcej niż pozostali. Oznajmił, że w tym roku wszystkie podatki zostały podniesione o 0,9 %, a dla rolników podatek został podniesiony o 1,9 %. Dodał, iż wiadomo, że w tym roku plony były niższe, była także specjalnie powołana komisja do stwierdzania strat, jakie ponieśli rolnicy w wyniku suszy. Podał przykład, że jeśli rolnik w „normalnym” roku zebrał 4 tony żyta, to przy górnej stawce podatkowej 2,78 zł w zeszłym roku uzyskał kwotę 1112,00 zł z hektara gruntu, natomiast w tym roku licząc 2 tony żyta, przy górnej stawce podatkowej, otrzyma kwotę 710 zł z hektara. Dodał, że jeśli rośnie inflacja to stawki podatku też rosną. Stwierdził, iż w tym wypadku zyski spadają, dlatego uważa, że podatek został dość wysoko podniesiony.


Pan R. Barszcz oznajmił, że nie jest rolnikiem, ale szokuje go różnica między ceną wyznaczoną przez GUS, a ustaloną przez Radę, która wynosi 9 zł/kwintal, co w przeliczeniu na tonę daje 90 zł. Dodał, iż w „Raporcie o stanie gminy na koniec kadencji 2002 – 2006”, dane wskazują, że plony zbóż jarych rzeczywiście spadły z 25 do 40 kwintali, ale plony żyta ozimego wyniosły w tym roku 27, a w 2005 – 30 kwintali, a jeśli chodzi o jęczmień ozimy to zarówno w tym roku, jak i w zeszłym, plony osiągnięto w wysokości 40 kwintali. Zwrócił uwagę, aby nie mówić, że było to 50 %.


Pan Z. Skikiewicz wyjaśnił, że są to dane szacunkowe.


Pan R. Barszcz powiedział, że dla niego jest to materiał jako dla osoby nie będącej rolnikiem. Powiedział, że susza była, jednak dla niego różnica między cena GUS – u, a ceną ustaloną przez Radę jest szokująca, ponieważ wynosi 9 zł od kwintala, czyli 90 zł od tony.


Pan J. Sobczak zwrócił się do radnego Barszcza, iż trzeba mieć wyjątkowo złą wolę, ponieważ radny co roku porusza ten temat. Zauważył, że gdyby susza przybrała jeszcze większe rozmiary w Polsce, a szczególnie w gminie Miłosław to zboże byłoby jeszcze droższe, a wskaźnik GUS – u wyższy. Dodał, iż należy rozumieć wieś i ludzi tam mieszkających.


Rada (14 głosami „za” przy 1 „przeciw”) podjęła uchwałę nr II/10/06 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego. Uchwała załączona jest pod nr 12 do protokołu.


 


h)

Następniepani M. Woźniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej.


Rada jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła uchwałę nr II/11/06 w sprawie stawek opłaty targowej. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.


 


i)

Pani M. Woźniak zapoznała radnych z projektem uchwały w sprawie podatku od posiadania psów.


Rada jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła uchwałę nr II/12/06 w sprawie podatku od posiadania psów. Uchwała załączona jest pod nr 14 do protokołu.


 


j)

Pan J. Sobczak odczytał deklaracje radnych do prac w poszczególnych stałych Komisjach Rady Miejskiej.


Pan Hieronim Fechner – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – zawnioskował, aby w Komisji Rewizyjnej obecnej kadencji pracowało troje radnych.


Pan T. Jenek zapytał, czy jest zgodne ze Statutem Gminy określanie liczby członków Komisji Rewizyjnej, skoro nie jest zapisane w Statucie, jaką ilość członków powinna liczyć Komisja. Dodał, że w żadnej komisji nie określa się liczby członków, tylko jest to ilość radnych którzy się zgłaszają do danej Komisji, a skład jest tylko zatwierdzany.


Pan J. Sobczak powiedział, że nie może się zgodzić z tym, że składy komisji Rada tylko zatwierdza, ponieważ ustawa o samorządzie gminnym mówi wyraźnie, że Rada powołuje komisje w określonym składzie.


Pan A. Wnuk powiedział, że jest zaskoczony. Stwierdził, iż ustawa samorządowa jasno i wyraźnie stwierdza, że każdy radny ma prawo brać udział, pracować w każdej komisji i nie wolno mu tego prawa odebrać. Oznajmił, że taka interpretacja prawa, która mówi, że Rada podejmuje uchwałę o ilości członków w komisjach, to de facto stawia się ponad ustawą o samorządzie gminnym.


W tym momencie pan J. Sobczak zacytował treść art.21 pkt.1 ustawy o samorządzie gminnym, który brzmi: „Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.” Dodał, że nie wie, czy ustalanie trzyosobowego składu komisji jest sprzeczne z zapisem treści tego punktu. Zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego, czy Rada ma prawo ustalić trzyosobowy skład Komisji Rewizyjnej.


Pani Małgorzata Michalska – Mickiewicz – radca prawny – odpowiedziała, iż w jej ocenie ani ustawa, ani Statut Gminy nie zabraniają ograniczenia ilości członków komisji, więc jej zdaniem jest to dozwolone.


W dalszej kolejności radni (11 głosami „za”, przy 4 „przeciw”) przyjęli wniosek pana H. Fechnera, aby w Komisji Rewizyjnej pracowało troje radnych.


Pan A. Wnuk zapytał panią radczynię, jak ma się art. 24 w stosunku do art.21 ustawy o samorządzie gminnym. Dodał, że art. 24 mówi, że radny jest obowiązany brać udział w pracach komisji, a jeśli ogranicza się prawo radnego do brania udziału w pracy komisji to jednoznacznie wyklucza się art. 24. Oznajmił, iż we wszystkich podręcznikach i poradniku radnego jest mowa o tym, że radny ma prawo brać udział w pracach we wszystkich komisjach. Dodał, że nie można ograniczać chęci pracy radnego w komisji, mówiąc, że Rada powołuje stałe komisje gminne.


Pan J. Sobczak zwrócił uwagę, że radny Wnuk nie dokończył czytać art. 24, którego zakończenie brzmi: „(…)oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.” Zapytał, czy jest tu zapis, że radny zgłosił się, czy został wybrany. Następnie obiecał, że radny Wnuk w komisji, do których zostanie wybrany, będzie zobowiązany pracować.


Pani M. Michalska – Mickiewicz dodała, że jeśli powstaną kluby radnych, to ustawa wyraźnie mówi, że w składzie komisji powinni być przedstawiciele klubów.


Pan A. Wnuk zapytał, czy głosowany przed chwilą wniosek pana Fechnera będzie podjęty w formie uchwały, w której będzie zapis, iż ogranicza się liczbę członków Komisji Rewizyjnej do trzech. Dodał, że w Statucie jest napisane, iż Rada podejmuje decyzje w formie uchwały.


Pani M. Michalska – Mickiewicz powiedziała, że nie widzi przeszkód, aby w uchwale w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej umieścić zapis, że Rada powołała Komisję Rewizyjną w trzyosobowym składzie.


Pan A. Wnuk zapytał jeszcze raz, czy będzie to uchwała, w której będzie mowa, że Rada desygnuje trzech radnych do Komisji Rewizyjnej. Zapytał, czy Rada może podejmować decyzje bez uchwały.


Pani M. Michalska – Mickiewicz zauważyła, że Rada cały czas zmierza do podjęcia uchwały, a wniosek i ewentualna akceptacji radnych szła w kierunku powołania w ogóle Komisji Rewizyjnej. Dodała, że w tym kontekście, jak najbardziej można było ustalić, że Komisja Rewizyjna będzie miała skład trzyosobowy, co jest częścią uchwały, która ma zostać podjęta.


Pan A. Wnuk zapytał, czy to nie jest prawo w gminie Miłosław, że maksymalna liczba członków w Komisji Rewizyjnej wynosi trzy oraz czy to prawo nie powinno być podjęte
w formie uchwały.


Pani M. Michalska – Mickiewicz powiedziała, że nie słyszała, aby taki wniosek odnośnie takiej uchwały został zgłoszony.


Pan A. Wnuk powiedział, że pan Fechner zawnioskował, aby ograniczyć liczbę członków Komisji Rewizyjnej do trzech. Dodał, że wniosek ten został przegłosowany. Zapytał, czy dzisiaj Rada decyduje i nie ma uchwały.


Pani M. Michalska – Mickiewicz oznajmiła, że wniosek ten zrozumiała, w sposób, który przed chwilą wyjaśniła.


Pan J. Sobczak zwrócił uwagę, że nie padło z ust pana Fechnera słowo o maksymalnej liczbie członków, tylko o powołaniu trzyosobowego składu Komisji Rewizyjnej.


Pan T. Jenek zapytał, czy jeśli liczba członków Komisji Rewizyjnej zostanie ograniczona, to czy w takiej sytuacji ma zastosowanie art. 21 pkt. 4, mówiący, iż w posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami.


Pan J. Sobczak zwrócił uwagę, że pytanie to nie dotyczy rozpatrywanej uchwały. Dodał, iż przewodniczący każdej komisji ma prawo zapraszać na posiedzenia osoby nie będące członkami komisji.


Pan T. Jenek powiedział, że jego pytanie, jak najbardziej dotyczy przedmiotowej uchwały, ponieważ chciałby wiedzieć, czy jeśli nie zostanie wybrany do składu Komisji Rewizyjnej, a chciał w niej pracować, to czy będzie mógł uczestniczyć w pracach tej Komisji.


Pan J. Sobczak powiedział, że gwarantuje mu to ustawa o samorządzie gminnym.


 


Pan R. Barszcz oznajmił, iż jego zdaniem, że nie można ograniczać składu Komisji Rewizyjnej do trzech członków, ponieważ zakładając hipotetycznie, że można utworzyć 5 klubów radnych. Wyjaśnił, iż ustawa o samorządzie gminnym mówi jasno, że każdy klub musi posiadać swojego przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej.


Pan J. Sobczak powiedział, że jeśli hipotetycznie radny Barszcz założy pięć klubów radnych to może desygnować 5 osób i wtedy wszystkie zostaną przyjęte, gdyż to gwarantuje ustawa oraz Statut Gminy, który wyraźnie to stwierdza. Dodał, że nie należy wyprzedzać faktów, ponieważ obecnie radni rozpatrują projekt uchwały w sprawie powołania składu komisji Rady Miejskiej, którego § 1 brzmi: „powołuje się stałe komisje Rady Miejskiej w Miłosławiu w następującym składzie”.


W dalszej kolejności odbyło się imienne głosowanie na każdego z kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej, w wyniku którego poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:


– Kazimierz Drzażdzyński 10 „za” 2 „przeciw” 1 „wstrzymujący”;


– Tadeusz Jenek 5 „za” 8 „przeciw” 1 „wstrzymujący”;


– Paweł Skrzypczak 11 „za” 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących”;


– Roman Świtek 11 „za” 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących”;


– Jerzy Trzmiel 1 „za” 9 „przeciw” 3 „wstrzymujące”;


– Andrzej Wnuk 2 „za” 8 „przeciw” 2 „wstrzymujące”.


 


Po przeprowadzonym głosowaniu pan J. Sobczak stwierdził, iż skład Komisji Rewizyjnej ukonstytuował się w składzie osobowym: Kazimierz Drzażdżyński, Paweł Skrzypczak, Roman Świtek.


Pan A. Wnuk zawnioskował, aby w projekcie przedmiotowej uchwały był zapis, który stwierdza, że ogranicza się liczbę członków Komisji Rewizyjnej do trzech, a nie powołuje się trzech członków Komisji Rewizyjnej. Dodał, że pan Fechner złożył wniosek, aby ograniczyć liczbę członków Komisji Rewizyjnej do trzech. Oznajmił, że będzie to zapisane w protokole sesji, z którym zwróci się do Regionalnej Izby Obrachunkowej z prośbą o interpretację, czy jest możliwe ograniczanie liczby członków jakiejkolwiek komisji. Stwierdził, że wie jaki będzie wynik głosowania. Dodał, że w ten sposób ogranicza się dostęp osobom, które ewentualnie chciałyby pracować, do tego aby miały dostęp do prac Komisji Rewizyjnej. Stwierdził, iż w ten sposób ogranicza się pracę radnego. Powiedział, że radny jest obowiązany, powinien brać udział, a ograniczanie jego pracy w jakiejkolwiek komisji, jest naruszeniem podstawowych praw konstytucji i ustawy samorządowej.


Pan T. Jenek zapytał, czy jeśli chciał pracować w dwóch komisjach, a został przez kolegów i koleżanki radne wykluczony z jednej komisji, to dlaczego mu się to prawo zabiera, i może pracować tylko w jednej komisji. Następnie zwrócił się do pana Przewodniczącego, że jeśli chce być marionetką, to życzy mu, aby sobie sznurki założył.


Pan J. Sobczak oznajmił, że wszystkich obowiązują pewne reguły, nawet po przegranym głosowaniu.


Pan Paweł Skrzypczak powiedział, iż wyraźnie słyszał wniosek o powołaniu Komisji Rewizyjnej w trzyosobowym składzie. Zwrócił uwagę, iż radni Wnuk i Jenek, od czasu do czasu, nie próbują głosować, chociaż mają taki obowiązek, a mówią o ograniczaniu praw
w Radzie.


Radni (4 „za”, 10 przeciw”) odrzucili wniosek pana Wnuka dotyczący umieszczenia w § 1 uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej zdania, iż ogranicza się liczbę Komisji Rewizyjnej do trzech.


 


W tym momencie miało nastąpić głosowanie, jednak pan Przewodniczący je wycofał.


Pan A. Wnuk zapytał, nad jaką uchwałą teraz radni głosowali, i czy była to uchwała w sprawie składu Komisji Rewizyjnej.


Pan J. Sobczak powiedział, że wycofał to głosowanie, a uchwała nosi tytuł w sprawi powołania stałych komisji Rady Miejskiej.


Pan A. Wnuk zapytał, czy jest zgodne z prawem i Statutowym prawem radnego do pracy w dwóch komisjach, iż radni powołują jedną uchwałą członków Komisji Rewizyjnej i pozostałych Komisji. Dodał, że jest zapisany w dwóch komisjach i nie chce być członkiem żadnej innej komisji, ponieważ chce pracować w Komisji Rewizyjnej i Ekonomicznej. Zapytał, w jaki sposób jest to zgodne ze Statutem.


Pani M. Michalska – Mickiewicz oznajmiła, że była świadkiem głosowania radnych i z tego co pamięta, to radny Wnuk otrzymał więcej głosów „przeciw” niż „za”. Dodała, że w tej materii nie może się wypowiadać za państwa radnych. Stwierdziła, jako prawnik, że nie widzi przeszkód, aby radny Wnuk zgłosił się do innej komisji jako drugiej, aby miał możliwość zachowania swojego prawa do uczestniczenia w dwóch Komisjach.


Pan A. Wnuk powiedział, że nie chce pracować w żadnej innej komisji, jak tylko w Komisji Rewizyjnej i Ekonomicznej. Zapytał jeszcze raz, dlaczego ogranicza mu się to prawo, skoro w Statucie ma zapisane prawo, że radny może brać udział w pracach maksymalnie dwóch komisji. Zapytał także, czy ograniczanie prawa radnego jest zgodne z prawem.


PaniM. Michalska – Mickiewicz powiedziała, że radny ma prawo, ale nie musi z tego prawa skorzystać.


W dalszej kolejności radni przystąpili do wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Pan J. Sobczak poprosił o składanie kandydatur na w/w funkcję z wybranego składu Komisji Rewizyjnej.


Pan Paweł Skrzypczak zgłosił kandydaturę pana Romana Świtka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Uzasadnił swoją propozycje mówiąc, iż radny Świtek jest doświadczonym radnym, ponieważ pełnił funkcje radnego przez kilka kadencji, stąd ma doświadczenie w pracy w Radzie, a także zarządza swoim własnym przedsiębiorstwem. Dodał, iż jego zdaniem jest to dobry kandydat na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


Pan R. Świtek wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


Ze względu na to, iż nie zgłoszono więcej kandydatur pan J. Sobczak zamknął listę kandydatów.


Rada (11 głosami „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” 4 osoby nie głosowała) wybrała pana Romana Świtka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


Pan A. Wnuk powiedział, że chciałby zwrócić się i spojrzeć w oczy kolegom i koleżankom radnym, którzy zdecydowali, jaki ma być kształt Komisji Rewizyjnej.


Pan J. Sobczak zwrócił uwagę, iż radny Wnuk nie mówi na temat projektu uchwały, a miejsce na tego typu wypowiedzi, będzie czas w wolnych głosach i wnioskach.


Rada jednogłośnie (11 głosami „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” 4 osoby nie głosowały) podjęła uchwałę nr II/13/06 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej. Podjęta uchwała załączona jest pod nr 15 do protokołu.


 


h)

Pan J. Sobczak przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Miłosław. Dodał, iż obecnie wynagrodzenie zasadnicze Burmistrza wynosi 4.025,00 zł, dodatek funkcyjny wynosi 1.466,00 zł, a dodatek specjalny 1372,75 zł. Dodał, że dochodzi do tego jeszcze stażowe. Zwrócił uwagę, że pan Burmistrz nie miał wynagrodzenia podnoszonego w latach 2005 – 2006 o tzw. wskaźnik wynagrodzeń w sferze budżetowej, który w 2005 roku wyniósł 1,5; natomiast zakładany na 2007 wynosi 1,9. Zaproponował, aby ustalić wynagrodzenie pana Burmistrza poprzez zwiększenie wynagrodzenia obecnie otrzymywanego o 3,5 %. Przypomniał, iż 3,5 % stanowi wskaźnik wzrostu wynagrodzenia w sferze budżetowej, czyli wzrost o który pracownicy w tej sferze mają podniesione wynagrodzenie. Oznajmił, iż byłaby to kwota ok. 268,00 zł. Dodał, że praca Burmistrza była bardzo dobrze zweryfikowana przez wyborców, i jego zdaniem nowa Rada powinna to zauważyć, choć jest to podwyżka wynikająca także z przepisów prawa.


Pan T. Jenek zapytał, ile będzie wynosiła płaca zasadnicza, dodatek funkcyjny oraz dodatek specjalny Burmistrza po podwyżce.


Pan J. Sobczak odpowiedział, że po podwyżce będą to odpowiednio kwoty: 4.166,00 zł;1.516,00 zł; oraz 1.425,75 zł.


Pan T. Jenek powiedział, że pan Z. Skikiewicz pracuje w gminie, która nie jest krezusem wśród gmin polskich. Dodał, że w „Raporcie o stanie gminy na koniec kadencji 2002 – 2006” dane przedstawiały, iż średni dochód na mieszkańca gminy Miłosław wynosił 63,5 % średniego dochodu mieszkańca w kraju. Oznajmił, iż Burmistrz otrzymuje pensję w granicach 90 % możliwej pensji na tym stanowisku w gminie do 15.000 mieszkańców. Stwierdził, że gdyby przyrównać pensję Burmistrza do pensji wyborców, którzy na niego głosowali, i z takim wskaźnikiem ustalić Burmistrzowi pensję, to jego zdaniem pensja powinna być trochę niższa. Dodał, że na początku poprzedniej kadencji radni ustalili dodatek specjalny „tylna furtką”, ponieważ w momencie ustalania pensji pierwotnie nie było o nim mowy, a później się okazało, że musi być ustalony, stąd Rada dołożyła panu Burmistrzowi
25 %. Oznajmił, iż w przypadku gminy Miłosław powinno to być zweryfikowane, gdyż pensja Burmistrza powinna być niższa. Powiedział, że nie będzie składał wniosku, ponieważ widzi, w jaki sposób przebiegają głosowania, kto pociąga za sznurki i kto ma sznurki przyczepione do rąk. Stwierdził, że składanie jakichkolwiek wniosków nie ma sensu.


Pan R. Barszcz powiedział, iż ma trochę inne zdanie niż przedmówca. Stwierdził, że jest to trochę nieetyczne, mimo, iż pozostał „stary – nowy” Burmistrz, ale jest nowa Rada, dlatego jego zdaniem jeszcze jest nie czas, żeby już dzisiaj po ślubowaniu podnosić panu Burmistrzowi pensję. Zawnioskował o utrzymanie pensji Burmistrza na dotychczasowym poziomie.


Pan J. Sobczak zwrócił uwagę, iż wnioskiem dalej idącym jest wniosek o podwyższenie wynagrodzenia Burmistrza o 3,5 %, dlatego od tego wniosku rozpoczęto głosowanie.


Rada (11 głosami „za”, 2 „przeciw”) podjęła uchwałę nr II/14/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Miłosław. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.


 


Ad 8

Pan A. Wnuk oznajmił, iż chciałby spojrzeć w oczy kolegom i koleżankom radnym, którzy wybierając skład Komisji Rewizyjnej ograniczyli prawo demokracji do tego, że radni chcą pracować w Komisjach. Dodał, iż radni zadecydowali w tym momencie, że skład komisji ma być taki a nie inny, nie mogą się tam pojawić osoby, które są niewygodne dla pewnych osób, osoby które pracowały w ubiegłej kadencji jako członkowie Komisji Rewizyjnej. Powiedział, że pan Jenek i on pracowali w Komisji Rewizyjnej, a w tym momencie odebrało im się to prawo. Dodał, iż uważa, że jest to niezgodne z prawem, pani radczyni uważa, że jest zgodne z prawem ograniczanie ilości członków tej Komisji do trzech. Stwierdził, że przeprowadzone głosowania nad poszczególnymi kandydaturami, nie mają miejsca w skali kraju.


Pan J. Sobczak zwrócił uwagę, że jest to punkt „Pytania i wnioski radnych”, a pan Wnuk nie zgłasza wniosku i nie zadaje pytania.


Pan A. Wnuk powiedział, że zmierza do zadania pytania. Oznajmił, że chyba w skali kraju nie zdarzyło się, aby jakakolwiek rada odebrała prawo do uczestnictwa w pracach komisji, tym bardziej Komisji Rewizyjnej. Dodał, że w parlamencie jest zwyczajem wciąż respektowanym, aby w pracach komisji brały udział osoby, które się zgłaszają i chcą pracować. Stwierdził, że nie ogranicza się nikomu tego prawa. Dodał, że dziwi się kolegom radnym poprzedniej kadencji, którzy również głosowali za tym, aby ograniczyć ilość członków składu osobowego. Zwrócił się do radnych, którzy pełnili funkcję radnego
w poprzedniej kadencji, z pytaniem, jak się teraz czują i czy zgodne z prawem jest ograniczanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej, która kontroluje. Powiedział, że nie wie, czy ktoś określa, czy on jest w opozycji czy nie. Dodał, że jeśli miałby powiedzieć, iż jest członkiem opozycji, to chce należeć do Komisji Rewizyjnej. Powiedział, że zwyczajowo jest przyjęte, iż opozycja należy do Komisji Rewizyjnej.


 


Ad 9

Pan Paweł Skrzypczak odpowiedział, że Statut Gminy przewiduje, że Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków, w związku z czym nie precyzuje ilości. Dodał, że radni sprecyzowali tę liczbę do trzech, co wystarczy za cały komentarz. Następnie oznajmił, że radny Jenek cały czas próbuje pozostałych radnych obrazić „pociąganiem za sznurki” i innymi rzeczami. Zwrócił się do radnego Jenka, że jak widać nie ma sznurków przy rękawie. Porosił także, aby takie uwagi wygłaszać w konkretnych sytuacjach, aby nie kosztowało to więcej niż może.


Pan A. Wnuk zapytał, czy jest uzasadnienie wniosku pana Fechnera, aby ograniczyć liczbę członków Komisji Rewizyjnej do trzech osób. Zapytał, czy pan Skrzypczak ma uzasadnienie do tego wniosku.


Pan H. Fechner odpowiedział, że jego zdaniem trójka radnych wystarczy, aby wykonywać zadania statutowe, jakie stoją przed Komisją Rewizyjną. Dodał, że uważa, iż więcej osób nie jest potrzebne, aby nie robić tłoku, gdyż wtedy lepiej się czują i kontrolowani i kontrolujący.


Pan J. Sobczak powiedział, że pan Jenek wyraźnie próbuje obrazić radnych. Dodał, iż padło pytanie, jak się czują radni poprzedniej kadencji dzisiaj pozbawiając panów Jenka
i Wnuka szansy pracy w Komisji Rewizyjnej. Odpowiedział, iż czuje się bardzo dobrze po tym co podczas dzisiejszej sesji wyprawiał pan Jenek, nawet jest bardzo dumny, że głosował przeciwko. Dodał, że radny Jenek przeprowadzał w imieniu Rady Miejskiej kontrole m.in. Urzędu i jego jednostek i jeśli w nich zachował choć cząstkę tego chamstwa, jakie prezentuje dzisiaj na sali, to on współczuje ludziom kontrolowanym przez niego i nie dziwi się, że powstały tam tak różne reakcje na wyniki kontroli. Zwrócił się do radnych Jenka i Wnuka, że nie nadają się do kontrolowania innych, a także że muszą zachować więcej samokontroli.


Pan A. Wnuk powiedział, że brak mu słów, kiedy Przewodniczący Rady Miejskiej
w Miłosławiu kolejnej kadencji wyraża poglądy o chamskim zachowaniu pana Jenka. Następnie zapytał pana Fechnera, w ilu posiedzeniach Komisji Rewizyjnej brał udział, jakie ma doświadczenie, aby wyrażać poglądu, iż do pracy w tej Komisji w zupełności wystarcza trzech radnych. W dalszej kolejności radny Wnuk zwrócił się do pana Przewodniczącego Rady z zapytaniem, czy brał udział w jakimkolwiek posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz czy wie, jak pan Jenek się zachowuje. Zapytał także pana Sobczaka, czy wygłaszając stwierdzenie o zachowaniu pana Jenka robi to na swoim doświadczeniu, czy na opiniach innych ludzi. Dodał, że w tym momencie Przewodniczący kategoryzuje ludzi, bo są równi i równiejsi, jedni mogą być w komisji, inni nie mogą być, ten człowiek jest odpowiedni, ten jest nie odpowiedni. Oznajmił, że jeśli pan Jenek wyraził się, że ktoś kogoś pociąga za sznurki, jeśli radni głosują z ograniczaniem składów jakiejkolwiek komisji – to tak to wygląda. Powiedział, że sesja mogłaby się skończyć o godzinie 17.30 i nie było by żadnej sprawy, bo każdy się zgłosił do tej komisji do której chciał. Dodał, iż wielokrotnie radni są zaskakiwani, ponieważ kiedy przychodzą na sesje otrzymują projekty uchwał. Stwierdził, że dzisiaj radni otrzymali projekt uchwały w sprawie ograniczenia liczby członków Komisji Rewizyjnej do trzech. Oznajmił, że ograniczono prawo radnego do pracy w jakiejkolwiek Komisji. Wyraził zdziwienie, że radczyni prawna na to przystaje, ponieważ jest to niespotykane w skali kraju, aby ograniczyć jakiekolwiek prawo radnego do pracy w Komisji.


Pan J. Sobczak przyznał, iż rzeczywiście przesadził, ale to jest atmosfera dyskusji. Przeprosił za słowo „chamstwo” i poprosił o wykreślenie tego słowa z protokołu, gdyż było to nadużycie.


Pan Andrzej Kolecki – mieszkaniec Miłosławia – zapytał, kiedy będzie przejezdna droga polna z Miłosławia do Lipia.


Pani Teresa Zmuda – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu – oznajmiła, iż w wyniku przeprowadzonej świątecznej zbiórki żywności w gminie Miłosław zebrano 659 kg różnorakiej żywności. Złożyła serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy włączyli się do akcji.


Pan R. Świtek podziękował radnym za umożliwienie mu pracy w komisjach do których złożył akces oraz za wybór na funkcje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Dodał, iż postara się solidnie pracować w obu Komisjach. Oznajmił, iż pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jest dla niego nowym wyzwaniem, ale postara się spełnić oczekiwania radnych.


Pan Z. Skikiewicz odpowiedział na pytanie pana Koleckiego, iż obecnie trwają prace związane z wykopaniem nowego stawu. Dodał, że droga w tym momencie jest rzeczywiście rozjechana przez samochody wywożące ziemię z tej budowy. Wyjaśnił, że droga zostanie naprawiona, w momencie zakończenia prac, a roboty rekultywacyjne wykona firma, która niszczy drogę wywożąc ziemię.


Pan R. Barszcz oznajmił, iż z satysfakcją i dumą podkreśla fakt, że jest piątą kadencje radym w Miłosławiu. Dodał, że już nie chce dzisiaj komentować, ale w pięciu kadencjach to jest najczarniejszy dzień samorządu miłosławskiego. Następnie zwrócił się do pana Burmistrza w imieniu mieszkańców ul. Żołnierzy Września, z przypomnieniem, aby dziury na tej ulicy wyrównać wyrówniarką.


Pan A. Wnuk zapytał, jak wygląda sprawa oznakowania dróg w Orzechowie na skrzyżowaniach dróg. Następnie powiedział, że trwa w Orzechowie budowa ulic Kolejowej i Bukowej, a mieszkańcy myślą o odwodnieniu ulic bocznych, dochodzących do budowanych ulic. Dodał, że woda będzie tam płynęła od strony ul. Jesionowej i Lipowej, a zatrzymywać się będzie na krawężniku drogi Bukowej. Oznajmił, iż jest tam dużo drewutni, ludzie mają garaże i prawdopodobnie to wszystko będzie stało w wodzie. Zapytał, czy możliwe byłoby od strony ul. Jesionowej i Lipowej wykopać i doprowadzić do studzienki rurę, która przyjmie wodę spływającą z tych dwóch ulic.


Na pytanie dotyczące oznakowania ulic pan Z. Skikiewicz przypomniał, iż po zakończeniu prac drogi te zostaną oznakowane zgodnie z planem oznakowania tych dróg. Odnośnie drugiego pytania radnego Wnuka pan Burmistrz odpowiedział, iż trudno mu w tej chwili określić, czy jest możliwość technicznego odbioru tej wody.


Ad 11

W związku z wyczerpaniem tematyki obrad pan J. Sobczak zakończył II sesję Rady Miejskiej, dziękując obecnym za udział.


 


 


Protokołowała:


Przewodniczący posiedzenia:


 


Ewelina Andrzejczak


inż. Jarosław Sobczak


 


 


 


Wykaz załączników do protokołu:

1. Lista obecności,


2. Porządek obrad,


3. Wystąpienie pana Burmistrza,

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym,


5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej,

6. Uchwała nr II/4/06 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych


przez gminę Miłosław,

7. Uchwała nr II/5/06 w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania nauczycielom


zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miłosław dodatku


motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektórych innych składników


wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego”,

8. Uchwała nr II/6/06 w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzu


komunalnym i korzystanie z urządzeń cmentarnych,

9. Uchwała nr II/7/06 w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na terenie


gminy Miłosław,

10. Uchwała nr II/8/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,


11. Uchwała nr II/9/06 w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości


na 2007 rok,

12. Uchwała nr II/10/06 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę


obliczania podatku rolnego,

13. Uchwała nr II/11/06 w sprawie stawek opłaty targowej,


14. Uchwała nr II/12/06 w sprawie podatku od posiadania psów,


15. Uchwała nr II/13/06 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej,


16. Uchwała nr II/14/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Miłosław.