POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Protokoły sesji Rady Miejskiej > Kadencja 2006 - 2010 > I – Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 27 listopada 2006r.

I – Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu w dniu 27 listopada 2006r.

Protokół nr I/06


sesji Rady Miejskiej w Miłosławiu


odbytej dnia 27 listopada 2006 r. o godz. 16.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy w MiłosławiuAd 1Radny Senior – pan Jerzy Trzmiel – otworzył I sesję Rady Miejskiej w Miłosławiu witając pana Burmistrza – Zbigniewa Skikiewicza, panie i panów sołtysów oraz wszystkich zebranych. Poinformował, że sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Dodał, iż dzisiejsza sesja ma charakter szczególny, ponieważ podczas sesji radni złożą ślubowanie. Wyjaśnił, iż nie złożenie ślubowania przez radnego, oznacza zrzeczenie się mandatu. Oznajmił, że jako radny Senior będzie prowadził sesję do momentu wyboru Przewodniczącego Rady, do którego należeć będzie prowadzenie obrad od momentu wyboru.


Następnie, na podstawie listy obecności radnych na sesji, stwierdził, że w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum zapewniające prawomocność obrad. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 2W tym punkcie pan J. Trzmiel poprosił Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej – pana Szymona Przybylskiego – o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.


Pan Sz. Przybylski oznajmił, że w tym roku miał zaszczyt pełnić funkcję Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Miłosławiu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rady gminy. Poinformował, że 7 komitetów na 40 listach zgłosiło 80 kandydatów na radnych do rady gminy. Wyjaśnił, że skreślono 3 kandydatów, co pozostawiło 77 kandydatów na radnych na 38 listach, z których, w wyniku przeprowadzonych wyborów, wyłoniono 15 radnych. Dodał, że frekwencja w wyborach wyniosła 53,57%. W dalszej kolejności wręczył, wybranym 12 listopada 2006 radnym, zaświadczenia o wyborze do Rady Gminy w Miłosławiu.


Ad 3Następnie radni przystąpili do ślubowania. Pan J. Trzmiel przypomniał, że ślubowanie radnych odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu przez niego roty ślubowania wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Dodał, iż radny może dodać zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”. Powtórzył, że jeśli radny nie złożył ślubowania oznacza to, iż zrzeka się mandatu. Następnie nastąpiło ślubowanie radnych. Pan J. Trzmiel odczytał tekst Roty ślubowania, po czym wywoływał do ślubowania radnych kolejno według wykazu.Ad 4W dalszej kolejności radni przyjęli jednogłośnie (15 głosami „za”) proponowany porządek obrad, który załączony jest pod nr 2 do protokołu.Ad 5Pan J. Trzmiel pogratulował wszystkim radnym, iż zostali prawomocnymi radnymi. Dodał, że skończyła się kampania wyborcza, w której walka i konkurencja była dość duża. Powiedział, że na jeden mandat często przypadało 6 kandydatów, dlatego trudno było ściąć na sali sesyjnej jako radny. Stwierdził, że radni powinni pamiętać o obietnicach, które składali wyborcom, kiedy zabiegali o ich głosy. Oznajmił, że społeczeństwo będzie o nich pamiętać, ponieważ udzieliło radnym pełnego zaufania. Przypomniał, iż w prawie międzynarodowym maksyma „pacta sunt servanda” oznacza, iż umów należy dotrzymywać. Następnie powiedział, że skończył się czas wyborów. W tym momencie radny Senior przytoczył łacińską maksymę: „finis coronat- opus” – koniec wieńczy dzieło. Stwierdził, że teraz nadszedł dla radnych czas obrad na sesjach, posiedzeniach, podejmowania uchwał, stanowienia prawa gminnego, które to stanowią rajcy miejscy na pożytek społeczeństwa i gminy. Dodał, iż to radni decydować będą o
najważniejszych sprawach w gminie. Następnie życzył, aby Bóg dał radnym mądrość, aby podejmowane decyzje były słuszne i służyły społeczeństwu. Zaapelował do radnych, aby wszelkie waśnie i spory nie miały miejsca, by nowa rada się odnowiła. Powiedział, że Konstytucja Nihil Novi z 1505 roku mówiła, że nic nowego o nas i bez nas. Uzupełnił, że nastąpił w tym okresie złoty wiek dla społeczeństwa polskiego, polskiego parlamentarzysty. Pan J. Trzmiel kontynuował wypowiedź przypominając rok 1772, w którym umarł bezdzietnie ostatni król z dynastii Jagiellonów – Zygmunt August. Dodał, iż wtedy odbył się pierwszy sejm elekcyjny, podczas którego magnaci wybrali na króla Henryka Walezego. Oznajmił, iż złożono wtedy do podpisu pacta conventa – artykuły henrykowskie, w których zobowiązano króla do przestrzegania wszystkich praw zawartych w Rzeczypospolitej?. Powiedział, iż twórcą klasycznego państwa był Monteskiusz, który dokonał trójpodziału władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, co przetrwało do dnia dzisiejszego we wszystkich cywilizowanych i demokratycznych państwach.Ad 6Pan J. Trzmiel poinformował, że dla przeprowadzenia tajnego głosowania i ustalenia jego wyników Rada powołuje trzyosobową Komisję Skrutacyjną. Zaznaczył, iż w skład tej Komisji nie mogą wchodzić osoby chcące kandydować na stanowisko Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. Następnie poprosił o składanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.


b)
Pani Krystyna Dobroczyńska zgłosiła pana Romana Świtka jako kandydata na członka Komisji Skrutacyjnej.
Pan Maciej Babiarz zgłosił panią Danutę Höwelhaus jako kandydatkę na członka Komisji Skrutacyjnej.
Pan Hieronim Fechner zgłosił pana Pawła Skrzypczaka jako kandydata na członka Komisji Skrutacyjnej.
Z uwagi na fakt, iż nie było więcej osób chętnych do pracy w Komisji Skrutacyjnej pan J. Trzmiel zamknął listę kandydatur.
Zgłoszeni radni: pani D. Höwelhaus oraz panowie: Romana Świtka, Pawła Skrzypczaka wyrazili zgodę na pracę w tej Komisji.


c)
Pan J. Trzmiel poprosił o składanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Miejskiej. Będąc przy głosie, radny Senior zgłosił kandydaturę pana Jarosława Sobczaka.


Pan J. Sobczak wyraził zgodę na kandydowanie.
Ze względu na to, iż nie zgłoszono więcej kandydatur pan J. Trzmiel poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o przygotowanie kart do głosowania.
Rada (14 głosami „za”, 1 osoba nie głosowała) wybrała panią D. Höwelhaus oraz panów: Romana Świtka, Pawła Skrzypczaka na członków Komisji Skrutacyjnej.
Pan R. Świtek – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – wyjaśnił, iż prawo samorządowe o wyborach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego w art. 19 mówi: „Rada Gminy wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym”. Dodał, iż w Statucie Gminy jest zapis w § 54, iż „pkt. 1. w głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym. 2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności”.
Po rozdaniu kart, radni przystąpili do głosowania, wchodząc za przygotowaną kotarę, zapewniającą tajność głosowania.
Po przeliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, jej przewodniczący pan R. Świtek odczytał protokół głosowania dla wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej, z którego wynika, iż na Przewodniczącego Rady wybrano pana Jarosława Sobczaka, który uzyskał poparcie 12 radnych (12 głosów „za”), natomiast 3 radnych nie głosowało. Dany protokół załączony jest pod nr 3 do protokołu.
Radny Senior stwierdził, iż Przewodniczącym Rady Miejskiej w Miłosławiu został pan Jarosław Sobczak. Wyjaśnił, iż stwierdzenie wyniku wyboru powinno nastąpić w formie uchwały Rady, a ponieważ głosowanie było tajne podjęcie uchwały stwierdzającej wybór nie wymaga dodatkowego głosowania.
Radni podjęli uchwałę nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
W dalszej kolejności pan J. Trzmiel poprosił pana J. Sobczaka o dalsze przewodniczenie obradom. Pogratulował Przewodniczącemu wyboru i życzył, aby kontynuował pracę dla dobra tej społeczności, by pod jego przewodnictwem zostały spełnione obietnice, jakie radni składali wyborcom.
Pan J. Sobczak podziękował radnym za wybór i zapewnił, iż ze swojej strony uczyni wszystko, aby sesje Rady Miejskiej przebiegały w sposób rzeczowy, by Rada stanowiła forum dyskusyjne a nie forum, które politykuje dla uprawiania własnych celów. Dodał, iż liczy na współpracę radnych. Zadeklarował także współprace z panami Burmistrzami, pracownikami Urzędu, paniami i panami sołtysami, szefami firm i przedsiębiorstw, dyrektorami szkół i przedszkoli, a także nauczycielami, wychowawcami, trenerami, działaczami sportowymi, kulturowymi dla dobra całej gminy. Oznajmił, iż liczy na współpracę z Komendantami Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej oraz przedstawicielkami prasy. Na zakończenie dodał, że zdobyć zaufanie społeczeństwa w Miłosławiu to wielka sztuka, ale zdobyć zaufanie pana Jerzego Trzmiela to jest dla niego nowe doświadczenie, które odczytuje jako znak merytorycznego dialogu, dlatego przyjął go, ze swej strony, bardzo poważnie. Wyraził nadzieję, to postanowienie wytrwa do końca kadencji.


d)
Pan J. Sobczak poprosił o składanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Pani Krystyna Dobroczyńska zgłosiła kandydaturę pana Hieronima Fechnera, uzasadniając swój wybór tym, że pan Fechner posiada wykształcenie wyższe – magistera matematyki, studiował na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej, a później Zespołu Szkół w Orzechowie, jest radnym z Komitetu „Porozumienie dla Gminy”, w poprzedniej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Ekonomicznej, a także był członkiem Komisji Społecznej, później Rewizyjnej. Dodała, iż radny Fechner jest osobą racjonalnie myślącą, zdecydowaną, odpowiedzialną, pragnie pracować dla dobra społeczności gminy.
Pan H. Fechner wyraził zgodę na kandydowanie.
Pani D. Höwelhaus zgłosiła kandydaturę pana Macieja Babiarza. Oznajmiła, iż pan Babiarz jest od urodzenia związany z gminą Miłosław, posiada wykształcenie wyższe magisterskie, jest pracownikiem Urzędu Pocztowego w Miłosławiu, pracuje jako listonosz. Przypomniała, iż do Rady Miejskiej startował z Komitetu Wyborczego „Obywatelskie Forum Samorządowe”, a w wyniku wyborów zdobył 822 głosy. Dodała, że to radni zdecydują czy pan Maciej Babiarz zostanie Wiceprzewodniczącym Rady i czy radni liczą się z głosem wyborców.
Pan M. Babiarz wyraził zgodę na kandydowanie.
Pan R. Świtek przypomniał, że zasady głosowania na Wiceprzewodniczągo Rady są identyczne jak na Przewodniczącego Rady.
Po rozdaniu kart, radni przystąpili do głosowania.
Po przeliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, jej przewodniczący pan R. Świtek odczytał protokół głosowania dla wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, z którego wynika, iż na Wiceprzewodniczącego Rady wybrano pana H. Fechnera, który uzyskał poparcie 10 radnych (10 głosów „za”), natomiast 5 radnych poparło kandydaturę pana M. Babiarza. Dany protokół załączony jest pod nr 5 do protokołu.
Radni podjęli uchwałę nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.Ad 7Pan Zbigniew Skikiewicz – Burmistrz poprzedniej kadencji – pogratulował wszystkim radnym, którzy w dniu 12 listopada uzyskali mandat zaufania od swoich wyborców. Życzył im, aby rozpoczynająca się kadencja, była kadencją wytężonej pracy i oddania się w pracy dla wspólnych wyborców. Dodał, iż jest przekonany, że tak będzie, liczy na współpracę, aby po 4 latach, z satysfakcją można było mówić o udanej kadencji. W dalszej kolejności przedstawił sprawozdanie o stanie gminy Miłosław. Sprawozdanie pana Burmistrza załączone jest pod nr 7 do protokołu.Ad 8Pani Urszula Kmieciak – – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/05 Rady Miejskiej w Miłosławiu w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
Rada jednogłośnie (15 głosami „za”) podjęła uchwałę nr I/3/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/05 Rady Miejskiej w Miłosławiu w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów, nie wnosząc uwag do jej treści. Uchwała ta jest załączona pod nr 8 do protokołu.Ad 9Pani Teresa Zmuda – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu – pogratulowała wszystkim radnym wyboru, a także życzyła sukcesu w realizacji mandatu radnego. Następnie zachęciła wszystkich do udziału w akcji „Świąteczna Zbiórka Żywności’, która odbędzie się w dniach od 1 do 3 grudnia 2006 roku, w sklepach na terenie gminy Miłosław. Dodała, iż o efektach zbiórki poinformuje radnych na kolejnej sesji Rady Miejskiej.
Pan J. Trzmiel powiedział, że chodzi mu o uchwałę, jaką Rada po raz pierwszy uchwaliła. Zapytał, czy wiadomo, jaka kwota na ten cel została przekazana, gdyż potrzeb jest bardzo dużo, a gmina Miłosław nie jest gminą bogatą.
Pan Z. Skikiewicz odpowiedział, że jest to kwota około 120.000,00 zł. Wyjaśnił, że jeśli kwota ta zostałaby podzielona według wniosków, które spłynęły do Urzędu według poprzednich zasad, kwota ta nie zostałaby wydana i pieniądze musiałyby wrócić do pana Wojewody. Dodał, iż podjęcie uchwały daje szanse, aby pieniądze trafiły do uczniów najbardziej potrzebujących.
Pan J. Sobczak powiedział, że po raz trzeci jest wybrany radnym Rady Miejskiej, wcześniej był również najmłodszym radnym Gromadzkiej Rady Narodowej w latach 1984 – 88. Dodał, iż doświadczenie nabywał już od tamtych lat.
Pan Z. Skikiewicz przekazał komunikat z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, który przestrzegał przed natężającą się mgłą, podczas, której widoczność może sięgnąć poniżej 50 m. Poinformował, iż według komunikatu mgła ma ustąpić 28.11.2006 w godzinach wczesno popołudniowych.Ad 10W związku z wyczerpaniem tematyki obrad pan J. Sobczak zakończył I sesję Rady Miejskiej, dziękując obecnym za udział.


 


 Protokołowała:


Przewodniczący posiedzenia:

Ewelina Andrzejczak


inż. Jarosław Sobczak


 Wykaz załączników do protokołu:
1. Lista obecności,
2. Porządek obrad,
3. Protokół głosowania dla wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu,
4. Uchwała nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu,
5. Protokół głosowania dla wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu,
6.Uchwała nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Miłosławiu,
7. Sprawodzanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie gminy,
8.Uchwała nr I/3/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/05 Rady Miejskiej
w Miłosławiu w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.