POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Działalność gospodarcza > Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

ZEZWOLENIE JEDNORAZOWE
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, Ewidencja Działalności Gospodarczej


Pok. Nr 2(parter)  tel. 61 438 37 18


e-mail: dkaczmarek@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00-16.00


     od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


     Wniosek – druk dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej Urzędu.


 


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów: Informacja (kancelaria)


 


Odbiór dokumentów:          Zezwolenia możne odebrać osobiście w Ewidencji Działalności Gospodarczej, parter, pok. 2   tel. 61 438-37-18 lub istnieje możliwość przesłania listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru – po wcześniejszym potwierdzeniu uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


 


TERMIN REALIZACJI


Pod względem prawnym rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Wydawane jest zezwolenie lub decyzja o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.


 


OPŁATY


Wniosek o wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej.


Przed wydaniem zezwoleń na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych należy uiścić opłatę w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty podstawowej za poszczególne rodzaje zezwoleń


– 43,75 zł za zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa


  43,75 zł za zezwolenie na jednorazowa sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)


  175 zł za zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu


 


Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław,  numer konta:


17 9681 0002 2200 0129 0011 0470
Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można uiścić również kartą płatniczą w informacji (kancelarii) w Urzędzie Gminy


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław.


 


 


DODATKOWE INFORMACJE


Zezwolenia na jednorazowa sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu na okres do 2 dni.


Zezwolenie takie może być wydane także dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.


 


 


PODSTAWA PRAWNA


     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego
( t. j. Dz. U. z 2018r. poz.2096 z późn. zm.)


     Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, ze zm.).


 

Załączniki:

  • wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.doc