POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Działalność gospodarcza > Zawieszenie/Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

Zawieszenie/Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE WYKONYWANIA


DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, Ewidencja działalności gospodarczej


Pok. Nr 2 (parter budynku B), tel. 61 438 37 18


e-mail: dkaczmarek@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00-16.00


    od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej dokonuje się w formie pisemnej na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej. 


 


Załączniki:


dowód osobisty do wglądu


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Złożenie dokumentów:


Aby zawiesić lub wznowić działalność gospodarczą osoba fizyczna może wybrać jeden z trybów postępowania:


–    Zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć (podpisać)                        go elektronicznie.


–     Zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować go i złożyć               w dowolnym urzędzie gminy.


     Bez logowania się do CEIDG – wypełnić wniosek on-line, wydrukować go i złożyć     w dowolnym urzędzie gminy.


    Pobrać i złożyć wniosek papierowy w urzędzie gminy. Urząd gminy przekształca     go na wniosek elektroniczny.


    Przesłać wniosek listem poleconym do wybranego urzędu gminy. W tym przypadku podpis musi być notarialnie potwierdzony.


 


  


TERMIN REALIZACJI


Nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku papierowego następuje przesłanie wniosku w formie elektronicznej do CEIDG, pod warunkiem,       że wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Przyjęcie wniosku, przekształcenie go w formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG


 


OPŁATY


Wpis do CEIDG nie podlega opłacie.


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Organem ewidencyjnym jest minister właściwy ds. przedsiębiorczości i technologii.


 


Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.


Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego w odrębnym wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.


W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.


W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.


 


W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:   • może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów,
  • może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
  • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalności gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
  • może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców.

Więcej informacji: www.ceidg.gov.pl


 


PODSTAWA PRAWNA


Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 r. poz. 647)


Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1292)