POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Sprawy z zakresu podatków i opłat > Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania, złożenie korekty przez osobę fizyczną

Zgłoszenie przedmiotu opodatkowania, złożenie korekty przez osobę fizyczną

ZGŁOSZENIE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA,  ZŁOŻENIE KOREKTY
PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, Referat Finansowo-Budżetowy, pokój nr 12 w budybku A Urzędu Gminy, tel. 61-438-20-25


 


WYMAGANE DOKUMENTY


·       Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – druk dostępny w Urzędzie (pokój nr 12)  i na stronie internetowej


 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bezzbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


1.    W przypadku, gdy złożona informacja jest poprawna następuje wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego – art. 207 § 1 w zw. z art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.). Decyzja doręczana jest za pośrednictwem poczty.


 


2.    W przypadku, gdy złożona informacja jest wadliwa, następuje:


– wezwanie do korekty informacji – art. 274 § 1 pkt 2 lub art. 274 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) lub korekta  z urzędu – art.  274 § 1 pkt 1


– wszczęcie postępowania podatkowego z urzędu na mocy postanowienia – art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.).


– postępowanie dowodowe


– ewentualne wyznaczenie stronie 7-dniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego – w formie postanowienia – art. 200 i art. 123 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)


– wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego – art. 207 § 1 w zw. z art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.).Decyzja doręczana jest za pośrednictwem poczty.


 


OPŁATY


Opłat nie pobiera się.


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Odwołanie od wydanej decyzji można złożyć w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław.


Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.


Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.


Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, na podatek rolny lub leśny, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.


 


PODSTAWA PRAWNA


·       ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)


·       ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)


·       ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.)


·       ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.)


·       ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)


 


 


 

Załączniki:

  • informacja rolny (IR-1).doc
  • informacja lesny (IL-1).doc
  • informacja nieruchomość (IN-1).doc