POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Sprawy z zakresu podatków i opłat > Uzyskanie ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego

Uzyskanie ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego

UZYSKANIE ULGI Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW NA UTWORZENIE NOWEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB POWIĘKSZENIE ISTNIEJĄCEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19


Pokój nr 12, tel. 61-438-20-25


 


WYMAGANE DOKUMENTY  • Wniosek o przyznanie ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego – druk dostępny w urzędzie ( pokój nr 12 ) i na stronie internetowej lub pisany odręcznie.

    


Załączniki:  • Do wniosku o przyznanie ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego należy dołączyć kserokopię aktu notarialnego.
  • Oświadczenie do wniosku o udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego – o nabyciu gruntów od osób niespokrewnionych w linii prostej.

                                           


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Sprawa kończy się wydaniem decyzji. Decyzja doręczana jest za pośrednictwem poczty.


 


OPŁATY


Opłat nie pobiera się.


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Odwołanie od wydanej decyzji można złożyć w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia                                    do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław.


 


Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Ulga z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego przysługuje podatnikom, którzy nabywają grunty lub obejmują w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nie przekraczającej 100 ha.


Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. Po upływie okresu zwolnienia o którym mowa powyżej, stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75 % i w drugim roku o 50%.


 


Ulga z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego przysługuje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.


 


W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych, nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.


 


PODSTAWA PRAWNA  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.)
  • Art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.,
    Nr 136, poz. 969 ze zm.)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

 


 


 


 

Załączniki:

  • wniosek na ulgę z nabycia gruntów.bin
  • wniosek na ulgę z nabycia gruntów.pdf