POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Sprawy z zakresu podatków i opłat > Uzyskanie ulgi inwestycyjnej

Uzyskanie ulgi inwestycyjnej

UZYSKANIE ULGI INWESTYCYJNEJ


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19


Pokój nr 12, tel. 61-438-20-25


 


WYMAGANE DOKUMENTY  • Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej – druk dostępny w urzędzie ( pokój nr 12) i na            stronie internetowej lub pisany odręcznie. Wniosek musi określać tytuł poniesionych wydatków (patrz: dodatkowe informacje).

    


Załączniki:  • Do wniosku o przyznanie ulgi inwestycyjnej należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków.
  • Oświadczenie do wniosku o udzielenie ulgi inwestycyjnej – o niekorzystaniu przy realizacji inwestycji ze środków publicznych.

                                           


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Sprawa kończy się wydaniem decyzji. Decyzja doręczana jest za pośrednictwem poczty.


 


OPŁATY


Opłat nie pobiera się.


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Odwołanie od wydanej decyzji można złożyć w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia                                    do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław.


 


Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom, którzy ponieśli wydatki na budowę lub modernizację budynków inwentarskich, jak również obiektów służących ochronie środowiska oraz zakup
i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i zaopatrzenia gospodarstw w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii.


Ulga polega na odliczeniu od podatku rolnego 25% udokumentowanych rachunkami wydatków inwestycyjnych. Jest ona przyznawana po zakończeniu inwestycji i nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.


 


Ulga inwestycyjna przysługuje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.


 


Ulga przysługuje, jeżeli wydatki poniesione na inwestycje nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.


 


 


 


Definicja środków publicznych


 


Środki publiczne to środki pochodzące z budżetu państwa, z jednostek samorządu terytorialnego, ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, ale również są to środki od podmiotów niepublicznych, którym


powierzono dysponowanie środkami publicznymi (np. funduszy, banku, agencji) – „przy użyciu zasobów państwowych”.


 


PODSTAWA PRAWNA  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.)
  • Art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.,
    Nr 136, poz. 969 ze zm.)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

 


 


 


 

Załączniki:

  • ulga_inw- druk.doc