POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Gospodarka nieruchomościami > Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

UZYSKANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ


PROJEKT PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 11 w budynku B Urzędu Gminy, tel. 61 438 37 32


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00-16.00


     od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


     wniosek o wszczęcie postępowania podziałowego


 


Załączniki:


I Etap – uzyskanie opinii zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości


     wstępny projekt podziału


     dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem (kopia)


     wypis z rejestru gruntów (kopia)


     decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku (kopia)


     jeżeli proponowany podział nieruchomości powoduje także podział istniejącego na niej budynku proszę przedłożyć również szkic określający położenie ścian oddzieleń przeciwpożarowych.


 


II Etap po uzyskaniu opinii zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości


     protokół z przejęcia granic nieruchomości


     wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inna niż w księdze wieczystej


     mapę z projektem podziału.


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)


 


TERMIN REALIZACJI


Po przedłożeniu kompletu dokumentów sprawa załatwiana jest w ciągu 30 dni.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


W pierwszym etapie wydawane jest postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału.


W drugim etapie wydawana jest decyzja administracyjna zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości;


preferowany odbiór osobisty, istnieje możliwość przesłania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.


Dokumenty można odbierać w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
pokój 11 w budynku B Urzędu Gminy, tel. 61 438 37 32


 


OPŁATY


Brak.


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Od postanowienia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.


Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


 


DODATKOWE INFORMACJE


W przypadku propozycji podziału nieruchomości niezgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu, bądź decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podział nieruchomości zostanie zaopiniowany negatywnie.


 


PODSTAWA PRAWNA


    ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)


    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663)


–    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)


    ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)

Załączniki:

  • wniosek o wydanie decyzji na podział nieruchomości.doc