POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Gospodarka nieruchomościami > Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO


W PRAWO WŁASNOŚCI


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwai Leśnictwa, pokój 11 w budynku B Urzędu, tel. 61 438 37 32


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00-16.00


     od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


     wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – druk dostępny w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa lub na stronie internetowej Urzędu


 


Załączniki:


     aktualny odpis z KW (oryginał)


     odpis postanowienia Sądu Rejonowego w przypadku postępowania spadkowego (kopia).


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)


 


TERMIN REALIZACJI


Sprawy z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów załatwienia wniosku.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Wydawana jest decyzja administracyjna;preferowany odbiór osobisty, istnieje możliwość przesłania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.


Decyzje można odbierać w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 11 w budynku B, tel. 61 438 37 32


 


OPŁATY


Brak opłaty skarbowej.


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Przy przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności udzielana jest 91% bonifikata na podstawie uchwały Rady Miejskiej.


 


PODSTAWA PRAWNA


     ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1314)


     ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)


     ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)


     uchwała nr III/23/8 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miłosław


 


 

Załączniki:

  • wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.doc