POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Oświata > Uzyskanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów

Uzyskanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów

 


UZYSKANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, Referat Organizacyjny, Kadr i Edukacji – pokój nr 31/1 w budynku A Urzędu,tel. 61 438 37 55


e-mail: eandrzejczak@miloslaw.info.pl


 


Godziny otwarcia:


–       poniedziałek 8.00-16.00


–       od wtorku do piątku 7.00-15.00


 


 


WYMAGANE DOKUMENTY


    Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym


 


Załączniki:


     zaświadczenie lub oświadczenie o wynagrodzeniu z tytułu pracy zarobkowej członków rodziny


     zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach z pozarolniczej działalności gospodarczej zgodnie z art. 8 ust. 5-8 ustawy o pomocy społecznej


     dochody z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o ilości ha przeliczeniowych (do dochodu nie wlicza się dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego)


     dochody z tytułu renty i/lub emerytury – kopia odcinka lub decyzji albo oświadczenie


     zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub oświadczenie o otrzymywanych świadczeniach rodzinnych


     w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z Urzędu Pracy lub oświadczenie


–     zaświadczenie lub oświadczenie o zasiłkach pobieranych z Ośrodka Pomocy Społecznej (do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze oraz zasiłku celowego)


     oświadczenie lub kopia dokumentu potwierdzającego otrzymywane alimenty


     zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dodatku mieszkaniowym


     kopia decyzji lub oświadczenie o pobieranych innych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych


     oświadczenie o innych dochodach


 


Druki wniosku i załączników dostępne są w Urzędzie Gminy Miłosław pokój nr 31/1 w budynku A lub na stronie internetowej Urzędu.


 


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A) lub pokój Nr 31/1 w budynku A


 


 


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Weryfikacja wniosku w terminie do 15 października – decyzja odmowna


Decyzja o przyznaniu stypendium szkolnego wydawana jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego. Decyzja przyznająca stypendium szkolne określa jego wysokość oraz miesiące, za które nastąpi wypłata tego stypendium (ilość miesięcy, za które jest wypłacane stypendium zależy od wysokości środków przyznanych przez Wojewodę).


 


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


1.     Wniosek o stypendium na bieżący rok szkolny należy złożyć w terminie od 1 do 15 września.


2.     Wniosek weryfikowany jest w terminie do 15 października – ewentualnie wydawana jest decyzja odmawiająca przyznania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym


3.     W ciągu 30 dni od dnia otrzymania środków od Wojewody wydawana jest decyzja przyznająca stypendium szkolne o charakterze socjalnym oraz określająca jego wysokość.


4.     Decyzja do odebrania w pok. nr 31/1 w budynku A Urzędu Gminy Miłosław od dnia określonego w ogłoszeniu podanym do publicznej informacji na terenie gminy.


 


 


OPŁATY


Nie pobiera się.


 


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


 


 


DODATKOWE INFORMACJE


Wniosek o przyznanie stypendium składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.


 


 


PODSTAWA PRAWNA


    ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 )


   ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)


   u chwała Nr XII/134/05 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Miłosławiu: Nr I/3/06 z dnia 27 listopada 2006 r., Nr XXV/124/12 z dnia 6 listopada 2012 r., Nr XII/52/15 z dnia 28 września 2015 r., Nr XLVIII/292/18 z dnia 20 września 2018 r. oraz Nr XLII/363/22 z dnia 26 stycznia 2022 r.

Załączniki:

  • Oświadczenie o i n n y c h stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych.docx
  • Oświadczenie o i n n y c h stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych.pdf
  • WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2023-2024 (pełny).doc
  • WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2023-2024 (pełny).pdf
  • WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2023-2024 na drugie i kolejne dziecko.doc
  • WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2023-2024 na drugie i kolejne dziecko.pdf