POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Budownictwo i urbanistyka > Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłosław

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłosław

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIŁOSŁAW


 


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwai Leśnictwa, pokój 11/B, tel. 61 438 37 32


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00 – 16.00


     od wtorku do piątku 7.00 – 15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


     wniosek pisany samodzielnie przez wnioskodawcę


  


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)


 


TERMIN REALIZACJI


W zależności od stopnia złożoności sprawy opracowanie lub zmiana studium trwa około 1 roku.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.


Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i jego zmiany uchwala rada gminy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 11 pkt 9 ww. ustawy.


Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie uchwałę o uchwaleniu studium wraz z załącznikami, o których mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy, oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.


 


OPŁATY


Brak.


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Nie przysługuje.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Koszty sporządzenia studium lub zmiany studium obciążają budżet gminy.


Koszty sporządzenia lub zmiany studium wynikające z rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym obciążają odpowiednio: budżet państwa, województwa albo powiatu.


Studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.


Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.


Studium nie jest aktem prawa miejscowego.


Procedurę opracowania studium prowadzi Burmistrz Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.). Uchwałę w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy podejmuje Rada Miejska.


Zmiana studium następuje w takim trybie, w jakim jest ono uchwalane.


 


PODSTAWA PRAWNA


    ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2002 r. poz. 293 z późn. zm.),


    ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z póź. zm.).