POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Budownictwo i urbanistyka > Uzyskanie decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy

Uzyskanie decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy

UZYSKANIE DECYZJI W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI


O WARUNKACH ZABUDOWY


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwai Leśnictwa, pokój 11/B, tel. 61 438 37 32


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00 – 16.00


     od wtorku do piątku 7.00 – 15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


3                               W niosek napisany przez inwestora wskazujący na zmiany


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)


 


TERMIN REALIZACJI


Uzyskanie decyzji zgodne jest z terminami określonymi w Kodeksie postępowania administracyjnego i terminami przewidzianymi w przepisach odrębnych.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Wydawana jest decyzja administracyjna.


 


OPŁATY


   opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł za uzyskanie decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy;


–  opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł  za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem  – jeżeli taki jest wymagany.


  


Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław, numer konta:


17 9681 0002 2200 0129 0011 0470


pokój 11 (budynek B).


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miłosław w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Brak.


 


PODSTAWA PRAWNA


   ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086),


   ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),


    ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546),


   ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),


   rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).