POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Budownictwo i urbanistyka > Opracowanie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opracowanie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OPRACOWANIE LUB ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


 


 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwai Leśnictwa, pokój 11/B, tel. 61 438 37 32


 


Godziny otwarcia:


     poniedziałki 8.00 – 16.00


     od wtorku do piątku 7.00 – 15.00


 


WYMAGANE DOKUMENTY


     wniosek pisany samodzielnie przez wnioskodawcę


 


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)


 


TERMIN REALIZACJI


W zależności od stopnia złożoności sprawy opracowanie lub zmiana planu trwa około 1 roku.


 


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.


Plan miejscowy i jego zmianę uchwala Rada Miejska, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłosław, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach  ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.


Burmistrz Gminy przedstawia Wojewodzie Wielkopolskiemu uchwałę w sprawie uchwalenia planu lub jego zmiany wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. Ww. uchwały  wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 


OPŁATY


Brak.


 


TRYB ODWOŁAWCZY


Nie przysługuje.


 


DODATKOWE INFORMACJE


Koszty sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany obciążają:


a)      budżet gminy, z zastrzeżeniem niżej wymienionych punktów: b, c, d, e;


b)      budżet państwa – jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym;


c)      budżet województwa – jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim;


d)      budżet powiatu – jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym;


e)      inwestora realizującego inwestycję celu publicznego – w części, w jakiej jest on bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji tej inwestycji.


Procedurę opracowania planu lub jego zmiany prowadzi Burmistrz Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.). Plan miejscowy i jego zmianę uchwala Rada Miejska.


 


PODSTAWA PRAWNA


    ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),


    ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), 


    ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).